2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 01/03/2012
Geldig vanaf: 01/07/2005
Geldig tot: 30/06/2007

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 2 mei 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2006.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de gedeeltelijke werkloosheid.

CAO van 30 juni 2005 betreffende de lonen (75635/CO/311)

Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Artikel 18

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van de RVA ten bedrage van 3 euro per dag.

(...)

Slotbepalingen

Artikel 24 

De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003 betreffende de lonen wordt opgeheven op 1 juli 2005. 

Artikel 25 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2005. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. 

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2005
Registratienr
75635
Geldig van
01/07/2005
Geldig tot
30/06/2007
Neerleggingsdatum
11/07/2005
Registratiedatum
26/07/2005
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
18/08/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/05/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2006
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders