2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 01/03/2012
Geldig vanaf: 01/07/2007
Geldig tot: 30/11/2011

CAO van 27 augustus 2007

Toepassing: 01/07/2007 – onbepaalde duur
Door de werkgever te betalen uitkeringen aan arbeiders in geval van tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer) tijdens de eerste vijftig dagen.

Bedrag (sinds 01/07/2007): 3 EUR/dag

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 12 juni 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2008.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de gedeeltelijke werkloosheid.

CAO van 27 augustus 2007 betreffende de lonen (84970/CO/311)

Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Artikel 18

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van de RVA ten bedrage van 3 euro per dag.

(...)

Slotbepalingen

Artikel 24 

De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de lonen wordt opgeheven op 1 juli 2007. 

Artikel 25 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/08/2007
Registratienr
84970
Geldig van
01/07/2007
Geldig tot
01/01/2012
Neerleggingsdatum
13/09/2007
Registratiedatum
02/10/2007
Onderwerp
lonen
BS Bericht van neerlegging
15/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/06/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
21/08/2008
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/07/2019 31/12/2999 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders