2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/08/2016
Geldig vanaf: 01/07/2015
Geldig tot: 31/12/2015

Door de werkgever te betalen uitkeringen aan arbeiders in geval van tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer) tijdens de eerste vijftig dagen.

Bedrag (op 01/07/2015): 3 EUR/dag

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. 

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de gedeeltelijke werkloosheid.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Artikel 15

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalén boven op die van de RVA ten bedrage van 3 EUR per dag.

(...)

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

De collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2014 betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 122054/CO/311, wordt opgeheven op 1 juli 2015. 

Artikel 19

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2015. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130040
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
06/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/05/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/06/2016
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2019 31/12/2021 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 30/06/2019 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen
01/01/2016 30/06/2017 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 2002 Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders