190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 26/06/2003
Geldig vanaf: 01/01/2002
Geldig tot: 31/12/2002

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 1 oktober 2002 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 1 oktober 2002 en geregistreerd op 3 januari 2003 onder het nr. 64.924/CO/311.

 

Wij geven u hierna de integrale tekst  van deze CAO

 

CAO van 1 oktober 2002

 

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK III – Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van hoofdstuk II, afdeling 1 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 15 september 2001, Err. B.S. 9 oktober 2001) en van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000.

Ze voert de bepalingen uit van het Protocol van sectoraal akkoord, getekend in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken op 19 december 2001.

Artikel 3

Een maandelijkse toeslag boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken toegekend worden in geval van halftijds tijdskrediet onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2002 betreffende het tijdskrediet.

Artikel 4

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve lichamelijke ongeschiktheid.

Deze toelage wordt betaald vanaf het vertrek van de werknemer volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Het bedrag van de toelage wordt vastgeld op 123,95 euro per maand gedurende 24 maanden voor een voltijdse werknemer; het zal pro rata berekend worden voor de deeltijdse werknemers.

Artikel 5

Een forfaitaire en éénmalige toelage van 2478,94 euro wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de ondernemingen die een bruggepensioneerde vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Dit bedrag zal pro rata berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

Artikel 6

Het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken kan tussenkomen in de kosten van de beroepsopleiding, georganiseerd door de werkgevers van de sector, volgens de modaliteiten overeen te komen in de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Artikel 7

De Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken wordt ermee belast de toekenningscriteria en de uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen voor de toelagen en tussenkomsten voorzien in de artikelen 3 tot 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 8

Het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken kent financiële tussenkomsten toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door artikel 173 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.

Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers in de maand juli 2002 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,20 % berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het eerste trimester.

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 30 mei 2002, een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het eerste trimester geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 1983 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van de statuten ervan, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 mei 1984, zijn van toepassing.

Artikel 9

De Raad van bestuur zal de financiering verzekeren van deze tewerkstellingsmaatregelen volgens de volgende verdeelsleutels : 25 % van de bijdrage van 0,20 % van de bruto loonmassa voor de maatregelen voorzien in artikel 6 van deze overeenkomst (beroepsopleiding), 25 % van deze bijdrage voor de maatregelen voorzien in de artikelen 4 en 5 van deze overeenkomst (definitieve ongeschiktheid en vervanging van een bruggepensioneerde) en 50 % van deze bijdrage voor de maatregelen voorzien in artikel 3 van deze overeenkomst (halftijds tijdskrediet oudere werknemers).

Artikel 10

In voorkomend geval zal de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken de nodige beslissingen kunnen nemen om het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voorzien in de artikelen 3 tot 6 aan de beschikbare financiële middelen aan te passen.

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002.

 


Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven