190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 09/11/2009
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 juni 2009 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juli 2009 en geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nr. 95260/CO/311.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

CAO van 23 juni 2009

HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de grote kleinhandeiszaken.

HOOFDSTUK 2 - BEVORDERING VAN DE TEWERKSTELLING VAN DE RISICOGROEPEN

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en haar uitvoeringsbesluit van 19 maart 2007 ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2009-2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009.

Ze voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2009-2010.

Artikel 3

Een maandelijkse toeslag boven opde RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken toegekend worden in geval van haiftijds tijdskrediet onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 betreffende het tijdskrediet.

Artikel 4

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve lichamelijke ongeschiktheid.

Deze toelage wordt betaald vanaf het vertrek van de werknemer volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Het bedrag van de toelage wordt vastgeld op 123,95 euro per maand gedurende 24 maanden voor een voltijdse werknemer; het zal pro rata berekend worden voor de deeltijdse werknemers.

Artikel 5

Een forfaitaire en éénmalige toelage van 2478,94 euro wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de ondernemingen die een bruggepensioneerde vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Dit bedrag zal pro rata berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

Artikel 6

(CAO 24 maart 2009)

Eventueel op voorstel van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken wordt het paritaire comité ermee belast de toekenningscriteria en de uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen per collectieve arbeidsovereenkomst voor de toelagen en tussenkomsten voorzien in de artikelen 3 tot 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 7

Het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken kent financiële tussenkomsten toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door artikel 173 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen en overeenkomstig het Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, en haar uitvoeringsbesluit van 26 april 2009 ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2009-2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2009.

> Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers voor 31 maart 2009 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,10 % berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester 2008.

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1er janvier 2009, een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2008 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

> Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers voor 31 maart 2010 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,10 % berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van het jaar 2009.

De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, vóór 1 januari 2010, een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2009 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

Het sociaal Fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen.

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van de statuten ervan, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit ,zijn van toepassing.

HOOFDSTUK 3 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010.

 


Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven