190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 08/08/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 2 mei 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 7 mei 2012 en geregistreerd op 25 mei 2012 onder het nr. 109693/CO/311.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

Tekst van de CAO

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Hoofdstuk II - Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

De sociale partners verbinden er zich toe deze CAO aan te passen in geval van wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband met de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Deze CAO voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2011-2012.

Artikel 3

Een maandelijkse toeslag boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken toegekend worden in geval van halftijds tijdskrediet onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in artikel 17 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 betreffende het tijdskrediet.

Artikel 4

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve lichamelijke ongeschiktheid.

Deze toelage wordt betaald vanaf het vertrek van de werknemer volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 123,95 EUR per maand gedurende 24 maanden voor een voltijdse werknemer; het zal pro rata berekend worden voor de deeltijdse werknemers.

Artikel 5

Een forfaitaire en éénmalige toelage van 2 478,94 EUR wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de ondernemingen die een bruggepensioneerde vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit bedrag zal pro rata berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

Artikel 6

Eventueel op voorstel van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken wordt het paritair comité ermee belast de toekenningscriteria en de uitvoeringsmodaliteiten vast te stellen per collectieve arbeidsovereenkomst voor de toelagen en tussenkomsten voorzien in de artikelen 3 tot 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 7

Het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken kent financiële tussenkomsten toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

  • Met het oog op de financiering van deze tussenkomst, storten de werkgevers voor 31 maart 2011 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,17% berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester 2010.
  • De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, voor 1 januari 2011, een kopie van de aangifte aan de Rijkdsdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2010 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.
  • Met het oog op de financiering van deze tussenkomst, storten de werkgevers voor 31 maart 2012 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,155% berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van het jaar 2011.
  • De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, voor 1 januari 2012, een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerhied voor het derde trimester 2011 geworden.
  • Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.
  • Het sociaal fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen.

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van de statuten ervan, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, zijn van toepassing.

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 9 december 2011 (geregistreerd de 31 januari 2012 onder nr 108075/CO/311) betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen en heft ze op. Ze treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/05/2012
Registratienr
109693
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
07/05/2012
Registratiedatum
25/05/2012
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
19/06/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/03/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
21/08/2013
Keywords
TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven