190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 05/12/2001
Geldig vanaf: 01/01/1999
Geldig tot: 31/12/2001

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 9 juni 1999 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden (51809/CO/311). Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 30 april 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001.

 

Het Sociaal Fonds kan tussenkomen in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling.

Zie onze omzendbrief Hfdst. 20.

Voor de werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds : zie onze omzendbrief Hfdst.19.

Voor de beroepsopleiding : zie ook Hfdst. 48.1

 

Wij geven u hierna de nuttige bepalingen van deze CAO

 

CAO van 9 juni 1999 betreffende de tewerkstelling en de vorming (51809/CO/311).

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Bevordering van de tewerkstelling

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998. Ze wordt gesloten als tewerkstellings- en vormingsakkoord in het kader van sectie 4, hoofdstuk II van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan.

Ze herneemt de bepalingen van het protocol van sectoraal akkoord, getekend in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken op 29 maart 1999.

(...)

 

Artikel 9

Het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken kent financiële tussenkomsten toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door artikel 173 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen.

Met het oog op de financiering van deze tussenkomsten, storten de werkgevers in de maanden juli 1999, juli 2000 en juli 2001 aan het Sociaal Fonds een bijdrage van 0,20 % berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het eerste trimester.

De werkgevers laten aan het Sociaal Fonds, vóór 30 mei van beide jaren een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het eerste trimester geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 1983 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van de statuten ervan, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 2 mei 1984 zijn van toepassing.

Artikel 10

De raad van bestuur zal de financiering verzekeren van deze tewerkstellingsmaatregelen volgens de verdeelsleutels voorzien in het sectoraal protocolakkoord van 28 maart 1997, verlengd door het protocolakkoord voor de jaren 1999-2000-2001 van 29 maart 1999 (25 % van de bijdrage van 0,20 % van de bruto loonmassa voor de maatregelen voorzien in artikel 7 van deze overeenkomst, 25 % van deze bijdrage voor de maatregelen voorzien in de artikelen 5 en 6 van deze overeenkomst en 50 % van deze bijdrage voor de maatregelen voorzien in artikel 4 van deze overeenkomst)

 

.

Artikel 11

In voorkomend geval zal de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken de nodige beslissingen kunnen nemen om het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voorzien in de artikelen 4 tot 7 aan te passen om de besteding van de financiële middelen bedoeld in artikel 10 aan te passen.

(...)

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 14

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2001.

Artikel 15

De collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1997 betreffende de tewerkstelling wordt opgeheven.

 

 


Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven