190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/09/2015
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2014

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 13 augustus 2015 onder het nr. 128611/CO/311. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2015.

Wij geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Hoofdstuk II - Bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen

1. Algemeen 

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de Hoofdstuk VIII, afdeling 1 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 en van het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) van 19 februari 2013. 

De sociale partners verbinden er zich toe deze CAO aan te passen in geval van wijziging van de wetgeving zodat de sector zijn verplichtingen naleeft in verband met de risicogroepen vermeld in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert de bepalingen uit van het sectoraal akkoord 2015-2016. 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 8 april 2013), dient 0,05% van de loonmassa aan te rekenen op de voornoemde bijdrage bepaald in artikel 4, voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013. Van de 0,05 % van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit.

2. Tussenkomst 

1. Toeslag halftijds tijdskrediet 53+

Artikel 3

Een maandelijkse toeslag boven op de RVA-uitkering zal door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken toegekend worden in geval van halftijds tijdskrediet onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het tijdskrediet. 

2. Toeslage definitieve arbeidsongeschiktheid 

Artikel 4

Een aanpassingstoelage wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de werknemers die zich in de onmogelijkheid bevinden hun functie verder uit te oefenen om redenen van overmacht ingevolge definitieve lichamelijke ongeschiktheid.

Deze toelage wordt betaald vanaf het vertrek van de werknemer volgens de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken.

Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 123,95 EUR per maand gedurende 24 maanden voor een voltijdse werknemer; het zal pro rata berekend worden voor de deeltijdse werknemers.

3. Vervanging in het kader van SWT

Artikel 5

Een forfaitaire en éénmalige toelage van 2 478,94 EUR wordt toegekend door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de ondernemingen die een werknemer met bedrijfstoeslag vervangen door een werknemer tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Dit bedrag zal pro rata berekend worden in geval van vervanging door een deeltijdse werknemer.

4. Tussenkomst kost kinderopvang

In 2016 en 2017 kent het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken eveneens een tussenkomst toe in de kinderopvang in erkende opvanginstellingen (kribbe, peutertuin, onthaalmoeder) voor kinderen van 0 tot 3 jaar. 
Deze tussenkomst wordt op 2 EUR  per dag effectieve opvang en per kind vastgesteld op basis van het fiscaal attest inzake uitgave voor de opvang van kinderen (voor de tussenkomst in 2016 op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2015 en voor de tussenkomst in 2017 op basis van het fiscaal attest voor het kalenderjaar 2016). 
Elk van de 2 ouders heeft per kind recht op de tussenkomst ten belope van een jaarlijks maximum bedrag van 400 EUR, als hij minimum 12 volledige maanden anciënniteit heeft in het paritair comité 311 en een arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever van het paritair comité 311 op het moment van de opvang van het kind. 
De aanvragen tot tussenkomst worden ingediend door de werknemers bij de werkgevers die een volledig dossier met alle noodzakelijke stavingstukken overmaken aan het Sociaal fonds. 
De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden door de Raad van Bestuur van het Sociaal fonds bepaald. Eind 2017 vindt een evaluatie plaats van de kostprijs.

5. Aanwervingspremie jongeren -26 jaar in risicogroepen- ingroeibanen

Artikel 7 

Ter invulling van de wetgeving op de risicogroepen en de ingroeibanen, kunnen de ondernemingen die jongeren uit de bij KB bepaalde risicogroepen (voorbehouden gedeelte van 0,10%) aanwerven, een eenmalige forfaitaire toelage ten laste van het sociaal fonds bekomen gelijk aan 750€ voor de voltijdse aanwerving en 400€ voor de deeltijdse aanwerving van minstens 24 uur per week.

Deze toelage wordt toegekend aan de werknemer met een contract van onbepaalde duur met minstens 12 maanden anciënniteit heeft bereikt in de onderneming. Hierbij wordt de tewerkstelling in een contract van bepaalde duur bij dezelfde werkgever die zonder onderbreking voorafgaat aan het contract van onbepaalde duur mee in rekening gebracht.

Een evaluatie van de kostprijs wordt gehouden na het eerste jaar van uitvoering. Bij een aanzienlijke overschrijding van het budget, zal het bedrag van de premie dientengevolge aangepast worden.

3. Financiering 

Artikel 8

Het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken kent financiële tussenkomsten toe in de kost van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling, in het bijzonder van de risicogroepen zoals bepaald door de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

  • Met het oog op de financiering van deze tussenkomst, storten de werkgevers voor 31 maart 2015 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,13% berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester 2014.
    De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, voor 1 januari 2015, een kopie van de aangifte aan de Rijkdsdienst voor sociale zekerheid voor het derde trimester 2014 geworden. Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.

  • Met het oog op de financiering van deze tussenkomst, storten de werkgevers voor 31 maart 2016 aan het Sociaal fonds een bijdrage van 0,13% berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van het jaar 2015.
    De werkgevers laten aan het Sociaal fonds, voor 1 januari 2016, een kopie van de aangifte aan de Rijksdienst voor sociale zekerhied voor het derde trimester 2015 geworden.
    Deze aangifte dient als basis voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde bijdrage.
    Het sociaal fonds houdt zich het recht voor om informaties bij de RSZ op te vragen.

De bepalingen van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2007 tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd het "Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken" en tot vaststelling van de statuten ervan, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, zijn van toepassing.

Artikel 9

Het bedrag van de toelagen en tussenkomsten voor de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen wordt, op voorstel van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. 
De modaliteiten zullen heronderhandeld worden wanneer er een sociale zekerheidsbijdrage op zou verschuldigd zijn.

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 11 december 2013 (geregistreerd onder nr 119825/CO/311) betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen en heft ze op. Ze treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2016.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2015
Registratienr
128611
Geldig van
-
Geldig tot
01/01/2015
Neerleggingsdatum
06/07/2015
Registratiedatum
13/08/2015
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
18/09/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/07/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
26/08/2016
Keywords
LONEN, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2019 31/12/2020 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2018 190201 Fonds voor bestaanszekerheid: algemene bijdragen
01/01/2017 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2016 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2015 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2013 31/12/2014 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2012 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2011 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2009 31/12/2010 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2007 31/12/2008 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2005 31/12/2006 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2003 31/12/2004 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/2002 31/12/2002 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven
01/01/1999 31/12/2001 190201 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven