1901 19 Fonds voor bestaanszekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 10/12/1997
Geldig vanaf: 01/01/1997
Geldig tot: 31/12/2000

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 7 november 1983 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 2 mei 1984 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1984. Zij werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1991, algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 31 maart 1992 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 april 1992.

 

Wij  geven u hierna de nuttige bepalingen uit deze CAO.

1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

2. Benaming

Met ingang van 1 januari 1984 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht onder de benaming "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken".

3. Zetel

De zetel van het sociaal fonds is gevestigd te 1060 BRUSSEL, Sint-Bernardusstraat 60.

4. Doel

Dit sociaal fonds heeft als doel:

 

1°   het innen van de bijdragen welke nodig zijn voor zijn werking;

2°   het financieren, het organiseren en het toekennen van aanvullende sociale voordelen op het gebied van:

-     de korting op de syndicale bijdrage;

-     de toekenning van bijzondere premies;

-     de beroepsvorming en de syndicale opleiding van de werknemers en vooral van de jongeren;

-     de veiligheid, de hygiëne en de vrijetijdsbesteding van de werknemers;

-     de waarborg tot betaling van een aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkering aan oudere ontslagen werknemers, in geval de werkgever in overtreding is, krachtens artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 16 januari 1975.

5. Werkgeversbijdrage

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 29 april 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten ter vastlegging voor 1997 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 16 mei 1997 en geregistreerd op 15 september 1997 onder het nr. 44.861/CO/311. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 1997.

 

Krachtens artikel 12 van deze CAO wordt de werkgeversbijdrage voor het "Sociaal Fonds voor de grote kleinhandelszaken" voor 1997 vastgesteld op 2.070 fr. per tewerkgestelde werknemer op datum van 30 september 1996.

Het "statistiekraam" van de aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor het derde kwartaal 1996 is een rechtsgeldig bewijs voor de berekening van het tewerkgestelde effectief op 30 september 1996.

De inning van de bijdrage van de werkgevers door het sociaal fonds gebeurt in de maand mei.

De werkgevers moeten de verschuldigde bijdragen uiterlijk op 31 mei 1997 storten aan het sociaal fonds.

 


Historiek
01/01/2007 31/12/2999 1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten
01/01/1997 31/12/2000 1901 19 Fonds voor bestaanszekerheid