18 Werkkledij

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 31/08/2023
Geldig vanaf: 01/08/2023

Ondernemingen die dit wensen kunnen de werkkledij laten onderhouden door de werknemers mits akkoord binnen de onderneming, voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

Het dragen van werkkledij is verplicht in dien de aard van de activiteiten aanleiding kan geven tot vuilmaken en dat deze activiteit niet vereist om beschermingskledij te dragen.

1. Algemene regel

De werkgever stelt de werkkledij gratis ter beschikking en zorgt ervoor dat deze wordt onderhouden en gereinigd. Deze verplichting persoonlijk komt aan de werkgever toe en het is verboden voor de werkgever een premie of een vergoeding te geven aan zijn werknemers om hen te belasten met dit onderhoud.

Er bestaan echter twee afwijkingen op dit principe (sinds 1 augustus 2023)

1. Aankoop en vernieuwing van werkkledij: een collectieve arbeidsovereenkomst (sectoraal of ondernemings-) kan modaliteiten vastleggen met betrekking tot de aard van de werkkledij, de frequentie van vernieuwing of een premie vastleggen of een vergoeding voor aankoop of vernieuwing van werkkledij.

2. Reiniging, herstellen en onderhoud van werkkledij: een collectieve arbeidsovereenkomst sectoraal of onderneming kan toestaan dat werknemers zelf instaan voor reiniging herstelling en onderhoud van hun werkkledij tegen betaling van een premie of een vergoeding, indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • uit resultaten van een risicoanalyse blijkt dat de stoffen waaraan de werknemer is blootgesteld tijdens zijn werk en die zich eveneens op de werkkledij kunnen bevinden, geen risico kunnen vormen voor de werknemer voor andere personen of voor de omgeving wanneer de werknemer zijn werkkledij naar huis meebrengt;
  • de bevoegde preventieadviseur en het comité en voorafgaand advies uitbrengen over de toestemming voor de werknemer om zelf in te staan voor de reiniging, het de herstelling of het onderhoud van werkkledij;
  • de werknemers instructies hebben ontvangen om de reiniging de herstelling en het onderhoud van de werkkledij op passende wijze uit te voeren.

2. PC 311

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het onderhoud van werkkledij (nr. 142004/CO/311).

Definitie: wordt verstaan onder werkkledij hetzij een overall, hetzij een pak bestaand uit een broek en een jas of windpak, hetzij een kiel of stofjas, bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermingskledij.

Onderhoud: ondernemingen die dit wensen kunnen de werkkledij laten onderhouden door de werknemers mits akkoord binnen de onderneming, voor zover uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en zijn directe omgeving.

 

Deze arbeidsovereenkomst werd gesloten voor 1 augustus 2023. Deze blijft toepassing vinden voor zover de werkgever de hierboven gestelde voorwaarden vervult (risicoanalyse vervullen, voorafgaand advies verlenen, geven van instructies).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142004
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
onderhoud van werkkledij
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2018
Keywords
KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)

Historiek
01/08/2023 31/12/2050 18 Werkkledij
01/07/2017 31/07/2023 18 Werkkledij