14 Verlof om dwingende redenen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 08/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2002

Aantal dagen per jaar: maximaal 10 dagen.

Gebeurtenissen:

 • ongeval of ziekte van een afstammeling, van de echtgenoot of een andere persoon die bij het gezin hoort;
 • ongeval of ziekte van een alleenwonende vader, moeder of afstammeling van de werknemer;
 • noodzaak voor oppas van kinderen van de werknemer;
 • aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer, waaraan herstel dringend is gewenst;
 • vervulling van administratieve formaliteiten die buiten de arbeidsdagen en –uren niet kunnen worden vervuld.

Loon: de niet-gewerkte uren worden afgehouden van de bezoldiging of komen in mindering van de jaarlijkse vakantie, al naar gelang de overeenkomst tussen de werkgever en de betrokken werknemer.

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn omwille van een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die zijn dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

1. Wettelijk regime

1.1. Duur van de afwezigheid

De nodige tijd met een maximum van 10 arbeidsdagen per kalenderjaar. Voor deeltijdse werknemers wordt de maximumduur in verhouding gebracht tot de duur van de arbeidsprestaties.

1.2. Voorbeeldlijst van dwingende reden

 • ziekte, ongeval, hospitalisatie van een persoon die met de werknemer onder hetzelfde dak woont of van een aan- en bloedverwant in de eerste graad die niet met de werknemer samenwoont;
 • ernstige materiële beschadiging aan de bezittingen van de werknemer;
 • bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het geding;
 • andere gebeurtenissen vastgesteld in onderling akkoord, in een collectieve arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement, in de arbeidsovereenkomst.

1.3. Loon

Deze afwezigheden worden niet bezoldigd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. PC 311

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de afwezigheden (nr. 64576/CO/311).

Op aanvraag van de betrokken werknemer staat de werkgever per jaar ten hoogste 10 dagen niet-bezoldigde afwezigheid toe teneinde hem in de gelegenheid te stellen een familieprobleem of een sociale kwestie te regelen, en zulks gedurende de tijd die nodig is om dringende maatregelen te nemen in geval van:

 • Ongeval of ziekte van een afstammeling, van de echtegno(o)t(e) of van een ander persoon die bij het gezin hoort;
 • Ongeval of ziekte van een alleenlevende vader, moeder, of afstammeling;
 • Noodzakelijkheid van bewaking van de kinderen van de werknemer;
 • Aanzienlijke materiële schade aan de woning van de werknemer, waaraan reparatie dringend gewenst is;
 • Administratieve formaliteiten die in geen geval buiten de arbeidsdagen en -uren vervuld kunnen worden.

De niet-gewerkte uren worden afgehouden van de bezoldiging of komen in mindering van de jaarlijkse vakantie, al naar gelang de overeenkomst tussen de werkgever en de betrokken werknemer.

De redenen van afwezigheid moeten bewezen worden aan de hand van de gepaste documenten of, bij gebrek daaraan, aan de hand van enig ander rechtsmiddel.

De werknemer die, wegens onvoorziene omstandigheden, het werk moet verlaten, is gehouden de werkgever daarvan zo vlug mogelijk te verwittigen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64576
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
08/11/2002
Registratiedatum
02/12/2002
Onderwerp
afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
13/12/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/07/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
02/09/2003
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 14 Verlof om dwingende redenen
01/01/1997 31/12/2001 14 Familiaal verlof