1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 26/08/2009
Geldig vanaf: 01/07/2009
Geldig tot: 31/12/2011

De bovenstaande reglementering kan als volgt worden samengevat:

Rechthebbenden

 • alle arbeiders ongeacht het vervoermiddel waarmede zij zich verplaatsen;
 • alle bedienden die zich verplaatsen met een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel;
 • de bedienden die zich verplaatsen met een privé vervoermiddel, voorzover hun jaarlijkse brutobezoldiging 29.747,22 EUR. niet overschrijdt;

Vervoermiddelen

alle openbare- en privé-vervoermiddelen.

Bedragen

 • vervoer per spoor: gemiddeld 80%.
 • openbaar vervoermiddel ander dan de trein:

  • prijs in verhouding tot de afstand: werkgeverstussenkomst voor de trein, zonder 80% van de effectieve vervoerprijs te overschrijden
  • eenheidsprijs: 80% van de effectieve vervoerprijs, zonder het bedrag van de intersectorale barema voor een afstand van 7km te overschrijden
 • privé-vervoermiddel: gemiddeld 70%
 • fiets: 0,10 EUR per kilometer voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk 

Afstand

 • vervoer per spoor: geen minimale afstand
 • andere vervoermiddelen : 2 km en meer

 

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 26 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers. Zij werd neergelegd bij de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 9 juli 2009 en geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nr. 95257/CO/311. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 28 april 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2010.

Wij geven U hierna de gecompileerde tekst van de CAO en vervolgens een samenvatting van de belangrijkste bepalingen evenals enkele praktische schikkingen.

Tekst CAO

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - Vervoersonkosten

Afdeling 1 - Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

Artikel 2

Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van het barema dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat getroffen werd in uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.

De tussenkomst van de werkgever wordt ten opzichte van dit barema verhoogd tot 80% gemiddeld voor verplaatsingen van ten minste 2km, vanaf 1 juli 2009 (bijlage 1).

Afdeling 2 - Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer

Artikel 3

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 2km, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten:

a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80% van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;

b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7km te overschrijden.

Afdeling 3 - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

Artikel 4

Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbaar vervoermiddelen dan de trein, en er wordt slechts één vervoerbewijs betaald voor het geheel van de afstand - zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement, zoals hoger bepaald.

Artikel 5

In elk ander geval dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt dan voorzien in artikel 4, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend:

- nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel waarvan de werknemer gebruik maakt de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen.

Afdeling 4 - Persoonlijk vervoermiddel

Artikel 6

In geval van gebruik van een persoonlijk vervoermiddel is de bijdrage van de werkgever afhankelijk van het bestendig gebruik van een vervoermiddel over een afstand die minstens 2km bedraagt.

Artikel 7

Tussen 1 juli 2009 en 31 januari 2010 is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan 66% gemiddeld van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit van 1 april 2009 tot vaststelling van door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (bijlage 1).

Vanaf 1 februari 2010 zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 70% gemiddeld van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat, voor 2010, het bedrag van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden zal vaststellen.

De evolutie van de berekeningsbasis zal opnieuw besproken worden in het kader van de sectoronderhandelingen 2011-2012.

Artikel 8

Behalve in het geval voorzien in artikel 11, is bij het gebruik van een persoonlijk vervoermiddel de bijdrage van de werkgever niet verplicht wanneer deze reeds een bijdrage betaalt in de kostprijs van een abonnement of treinkaart.

Artikel 9

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn evenwel niet van toepassing op de bedienden wier jaarlijkse bruto bezoldiging 29 747,22 euro overschrijdt, berekend volgens de NMBS-criteria die in bijlage 1 van deze overeenkomst zijn gevoegd; deze bijlage maakt integraal deel van onderhavige overeenkomst uit.

Afdeling 5 - Fietsvergoeding

Artikel 10

Er wordt een vergoeding van 0,10 euro per kilometer ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijke afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk.

Afdeling 6 - Vervoer georganiseerd door de werkgever

Artikel 11

De werkgever die een vervoersdienst voor de werknemers organiseert, neemt slechts in de persoonlijke vervoerskosten deel voor zover de werknemer ten minste 2km moet afleggen om zich te begeven naar de plaats waar hij het vervoermiddel kan nemen dat hem ter beschikking wordt gesteld. In dat geval wordt de financiële tussenkomst berekend volgens de modaliteiten vervat in de voorgaande hoofdstukken van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Afdeling 7 - Cumulatie van diverse vervoermiddelen

Artikel 12

Wanneer de werknemer meerdere vervoermiddelen gebruikt, zal de bijdrage van de werkgever berekend worden op basis van het NMBS-barema, vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst.

Afdeling 8 - Terugbetalingstijdstip

Artikel 13

De bijdrage van de werkgevers in de door de werknemers gedragen vervoerskosten zal maandelijks betaald worden, voor de werknemer met een maandabonnement of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen die geldig zijn voor een week.

Afdeling 9 - Modaliteiten van terugbetaling

Artikel 14

§1. - Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer leggen aan de werkgever een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2km een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel benutten om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren zij het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen.

Werknemers die gebruik maken van een persoonlijk vervoermiddel vermelden in hun verklaring op erewoord de afgelegde afstand met het persoonlijk voertuig.

Voor deze verklaringen maken de werknemers gebruik van een formulier dat overeenkomt met het model in bijlage 2.

§2. - De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

Artikel 15

De tussenkomst van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of de andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

Artikel 16

Iedere onjuiste verklaring op erewoord leidt tot de terugbetaling van de bijdragen.

Artikel 17

In geval van adresverandering maakt de begunstigde, binnen de acht dagen, een nieuwe verklaring op erewoorde op, of brengt ter kennis dat hij niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, op straffe van de sanctie voorzien in artikel 16.

Artikel 18

De bijdrage van de werkgever wordt berekend naar rata van het aantal dagen verplaatsing in de loop van de maand. De proportionele rekenformule is de volgende:

bedrag van de maandelijkse bijdrage x aantal dagen verplaatsing / 25

Wanneer de werknemer de uitgave voor zijn vervoerbewijs reeds heeft gedaan, blijft hij begunstigde van de maandelijkse bijdrage.

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 19

Gunstigere bepalingen die het gevolg zijn van bijzondere overeenkomsten blijven bestaan maar kunnen niet met deze collectieve arbeidsovereenkomst gecumuleerd worden.

Artikel 20

De collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991 betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken wordt opgeheven.

Artikel 21

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009 en is gesloten voor een onbepaalde tijd. 

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

BIJLAGE 1

Openbare vervoer

Distance

Afstand (km)

Carte hebdomadaire

Wekelijkse kaart (*)

Carte mensuelle

Maandelijkse kaart (*)

Temps partiel/Deeltijds (railflex)

Par jour

Per dag

Prix cartes train

Treinkaartprijzen

(100%)

Transport public

Openbare vervoer

1/07/2009

CP/PC

202-311-312

(max 80 %)

Prix cartes train

Treinkaartprijzen

(100%)

CP/PC

202-311-312

(max 80 %)

Prix cartes train

Treinkaartprijzen

(100%)

CP/PC

202-311-312

(max 80 %)

CP/PC

202-311-312

(max 80 %)

1

7,70

76%

5,84

25,5

19,34

-

-

0,89

2

8,50

76%

6,50

28,5

21,79

-

-

1,01

3

9,40

76%

7,18

31,00

23,68

10,30

7,87

1,09

4

10,20

76%

7,74

34,00

25,80

12,00

9,11

1,19

5

11,00

76%

8,40

36,50

27,87

13,30

10,16

1,29

6

11,70

76%

8,94

39,00

29,80

14,30

10,93

1,38

7

12,40

76%

9,38

41,50

31,39

15,30

11,57

1,45

8

13,10

76%

9,92

43,50

32,94

16,10

12,19

1,52

9

13,80

76%

10,46

46,00

34,87

16,80

12,73

1,61

10

14,50

76%

11,00

48,50

36,79

17,50

13,28

1,70

11

15,20

77%

11,64

51,00

39,06

18,20

13,94

1,80

12

15,90

77%

12,18

53,00

40,60

18,80

14,40

1,87

13

16,60

77%

12,72

55,00

42,14

19,50

14,94

1,94

14

17,30

77%

13,26

58,00

44,46

20,10

15,41

2,05

15

18,00

77%

13,80

60,00

46,00

20,70

15,87

2,12

16

18,70

77%

14,44

62,00

47,88

21,30

16,45

2,21

17

19,40

77%

14,98

65,00

50,19

21,90

16,91

2,32

18

20,10

77%

15,52

67,00

51,73

22,50

17,37

2,39

19

20,90

77%

16,18

70,00

54,19

23,10

17,88

2,50

20

21,60

77%

16,72

72,00

55,73

23,70

18,35

2,57

21

22,30

77%

17,26

74,00

57,28

24,30

18,81

2,64

22

23,00

77%

17,80

77,00

59,59

24,90

19,27

2,75

23

23,70

78%

18,44

79,00

61,47

25,50

19,84

2,84

24

24,40

78%

18,98

81,00

63,01

26,00

20,22

2,91

25

25,00

78%

19,40

84,00

65,18

26,50

20,56

3,01

26

26,00

78%

20,20

86,00

66,82

27,50

21,37

3,08

27

26,50

78%

20,60

88,00

68,41

28,00

21,77

3,16

28

27,00

78%

21,00

91,00

70,78

28,50

22,17

3,27

29

28,00

78%

21,80

93,00

72,41

29,00

22,58

3,34

30

28,50

78%

22,20

95,00

74,00

29,50

22,98

3,41

31-33

29,50

78%

23,10

99,00

77,52

30,50

23,88

3,58

34-36

31,50

79%

24,90

105,00

83,00

32,50

25,69

3,83

37-39

33,00

80%

26,30

111,00

88,46

34,00

27,10

4,08

40-42

35,00

80%

28,00

116,00

92,80

36,00

28,80

4,28

43-45

36,50

81%

29,50

122,00

98,60

37,50

30,31

4,55

46-48

38,50

81%

31,30

128,00

104,06

39,00

31,71

4,80

49-51

40,00

82%

32,70

134,00

109,55

41,00

33,52

5,06

52-54

41,50

81%

33,80

138,00

112,40

42,50

34,61

5,19

55-57

42,50

82%

35,00

142,00

116,94

44,00

36,24

5,40

58-60

44,00

83%

36,30

146,00

120,45

45,50

37,54

5,56

61-65

45,50

83%

37,60

151,00

124,78

47,50

39,25

5,76

66-70

47,50

83%

39,50

158,00

131,39

50,00

41,58

6,06

71-75

49,50

83%

40,90

165,00

136,33

53,00

43,79

6,29

76-80

52,00

83%

43,40

172,00

143,55

55,00

45,90

6,62

81-85

54,00

83%

44,80

179,00

148,50

58,00

48,12

6,85

86-90

56,00

83%

46,70

186,00

155,11

60,00

50,04

7,16

91-95

58,00

84%

48,60

192,00

160,88

62,00

51,95

7,42

96-100

60,00

83%

50,00

199,00

165,83

65,00

54,17

7,65

101-105

62,00

84%

51,90

206,00

172,44

67,00

56,09

7,96

106-110

64,00

84%

53,80

213,00

179,05

69,00

58,00

8,26

111-115

66,00

84%

55,70

220,00

185,67

71,00

59,92

8,57

116-120

68,00

85%

57,60

227,00

192,28

73,00

61,84

8,87

121-125

70,00

84%

59,00

233,00

196,39

76,00

64,06

9,06

126-130

72,00

85%

60,90

240,00

203,00

78,00

65,98

9,37

131-135

74,00

85%

62,80

247,00

209,62

80,00

67,89

9,67

136-140

76,00

84%

64,20

254,00

214,56

81,00

68,42

9,90

141-145

78,00

85%

66,60

261,00

222,85

83,00

70,87

10,28

146-150

81,00

85%

69,20

270,00

230,67

86,00

73,47

10,64

151-155

82,00

85%

69,40

274,00

231,90

-

-

10,70

156-160

84,00

85%

71,80

281,00

240,19

-

-

11,08

161-165

86,00

85%

73,20

288,00

245,13

-

-

11,31

166-170

88,00

85%

74,60

295,00

250,08

-

-

11,54

171-175

91,00

85%

77,20

302,00

256,20

-

-

11,82

176-180

93,00

85%

78,60

309,00

261,15

-

-

12,05

181-185

95,00

85%

81,00

315,00

268,58

-

-

12,39

186-190

97,00

85%

82,40

322,00

273,53

-

-

12,62

191-195

99,00

85%

83,80

329,00

278,49

-

-

12,85

196-200

101,00

85%

86,20

336,00

286,76

-

-

13,23

* Eveneens geldig voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC of DE LIJN.
Afstanden NMBS beperkt to 150 Km

Private vervoer

Distance

Afstand (km)

Carte hebdomadaire

Wekelijkse kaart (*)

Carte mensuelle

Maandelijkse kaart (*)

Temps partiel / Deeltijd

(railflex)

Par jour

Per dag

Prix cartes train

Treinkaartprijzen

(100%)

Intervention employeur

Tussenkomst werkgever

 (max 66%)

Prix cartes train

Treinkaartprijzen

(100%)

Intervention employeur

Tussenkomst werkgever

 (max 66%)

Prix cartes train

Treinkaartprijzen

(100%)

Intervention employeur

Tussenkomst werkgever

 (max 66%)

Intervention employeur

Tussenkomst werkgever

 (max 66%)

1

7,70

4,73

25,5

15,73

-

-

 

2

8,50

5,28

28,5

17,60

-

-

 

3

9,40

5,83

31,00

19,14

10,30

6,38

0,88

4

10,20

6,27

34,00

20,90

12,00

7,37

0,96

5

11,00

6,82

36,50

22,44

13,30

8,14

1,04

6

11,70

7,26

39,00

23,98

14,30

8,80

1,11

7

12,40

7,59

41,50

25,52

15,30

9,46

1,18

8

13,10

8,03

43,50

26,84

16,10

9,90

1,24

9

13,80

8,47

46,00

28,60

16,80

10,34

1,32

10

14,50

8,91

48,50

29,70

17,50

10,78

1,37

11

15,20

9,46

51,00

31,90

18,20

11,33

1,47

12

15,90

9,90

53,00

33,00

18,80

11,66

1,52

13

16,60

10,34

55,00

34,10

19,50

12,21

1,57

14

17,30

10,78

58,00

36,30

20,10

12,54

1,68

15

18,00

11,22

60,00

37,40

20,70

12,98

1,73

16

18,70

11,77

62,00

39,05

21,30

13,31

1,80

17

19,40

12,21

65,00

40,70

21,90

13,75

1,88

18

20,10

12,65

67,00

41,80

22,50

14,08

1,93

19

20,90

13,20

70,00

44,00

23,10

14,52

2,03

20

21,60

13,64

72,00

45,10

23,70

14,96

2,08

21

22,30

14,08

74,00

46,75

24,30

15,29

2,16

22

23,00

14,52

77,00

48,40

24,90

15,73

2,23

23

23,70

15,07

79,00

50,05

25,50

16,17

2,31

24

24,40

15,51

81,00

51,15

26,00

16,50

2,36

25

25,00

15,84

84,00

53,35

26,50

16,83

2,46

26

26,00

16,50

86,00

54,45

27,50

17,49

2,51

27

26,50

16,83

88,00

56,10

28,00

17,82

2,59

28

27,00

17,16

91,00

58,30

28,50

18,15

2,69

29

28,00

17,82

93,00

59,40

29,00

18,48

2,74

30

28,50

18,15

95,00

60,50

29,50

18,81

2,79

31-33

29,50

18,92

99,00

63,80

30,50

19,58

2,94

34-36

31,50

20,46

105,00

68,20

32,50

21,12

3,15

37-39

33,00

21,67

111,00

72,60

34,00

22,33

3,35

40-42

35,00

23,10

116,00

77,00

36,00

23,76

3,55

43-45

36,50

24,42

122,00

81,40

37,50

25,08

3,76

46-48

38,50

25,96

128,00

85,80

39,00

26,29

3,96

49-51

40,00

27,17

134,00

91,30

41,00

28,05

4,21

52-54

41,50

28,05

138,00

94,60

42,50

29,15

4,37

55-57

42,50

29,15

142,00

96,80

44,00

30,25

4,47

58-60

44,00

30,25

146,00

100,10

45,50

31,35

4,62

61-65

45,50

31,35

151,00

103,40

47,50

32,45

4,77

66-70

47,50

33,00

158,00

108,90

50,00

34,65

5,03

71-75

49,50

34,10

165,00

114,40

53,00

36,85

5,28

76-80

52,00

36,30

172,00

118,80

55,00

37,95

5,48

81-85

54,00

37,40

179,00

124,30

58,00

40,15

5,74

86-90

56,00

39,05

186,00

129,80

60,00

41,80

5,99

91-95

58,00

40,70

192,00

134,20

62,00

43,45

6,19

96-100

60,00

41,80

199,00

139,70

65,00

45,65

6,45

101-105

62,00

43,45

206,00

145,20

67,00

47,30

6,70

106-110

64,00

45,10

213,00

150,70

69,00

48,40

6,95

111-115

66,00

46,75

220,00

155,10

71,00

50,05

7,16

116-120

68,00

48,40

227,00

160,60

73,00

51,70

7,41

121-125

70,00

49,50

233,00

165,00

76,00

53,90

7,61

126-130

72,00

51,15

240,00

170,50

78,00

55,00

7,87

131-135

74,00

52,80

247,00

176,00

80,00

57,20

8,12

136-140

76,00

53,90

254,00

181,50

81,00

57,20

8,38

141-145

78,00

56,10

261,00

185,90

83,00

59,40

8,58

146-150

81,00

58,30

270,00

192,50

86,00

61,60

8,88

151-155

82,00

58,30

274,00

195,80

-

-

9,04

156-160

84,00

60,50

281,00

200,20

-

-

9,24

161-165

86,00

61,60

288,00

205,70

-

-

9,49

166-170

88,00

62,70

295,00

210,10

-

-

9,70

171-175

91,00

64,90

302,00

215,60

-

-

9,95

176-180

93,00

66,00

309,00

221,10

-

-

10,20

181-185

95,00

68,20

315,00

224,40

-

-

10,36

186-190

97,00

69,30

322,00

229,90

-

-

10,61

191-195

99,00

70,40

329,00

235,40

-

-

10,86

196-200

101,00

72,60

336,00

239,80

-

-

11,07

* Eveneens geldig voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC of DE LIJN.
Afstanden NMBS beperkt to 150 Km

BIJLAGE 2

VERKLARING OP EREWOORD 

Model

Ik ondergetekende ........................................................................................................................................

wonend ........................................................................................................................................................

werkend .......................................................................................................................................................

verklaar op mijn eer dat ik, om mij naar het werk te begeven, bestendig één of meerdere vervoermiddelen gebruik over een afstand van ten minste 2km.

 •  Ik gebruik een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel.1

a) Het gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel dat de meest directe verbinding met mijn werkgelegenheid verzekert is een bus, tram, buurtspoorweg, trein.2

b) De afstand afgelegd met mijn persoonlijk vervoermiddel is ... km.

c) Als ik dit gemeenschappelijk vervoermiddel zou gebruiken zou mij dat ...... euro kosten.

 • Ik gebruik meerdere vervoermiddelen.

De totale afstand is ..... km.

Ik heb kennis genomen van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector.

Ik heb een kopie ontvangen van onderhavige verklaring. Iedere onjuiste verklaring op erewoord leidt tot de terugbetaling, van de tussenkomst, onder alle voorbehouden, en in geval van bedrieglijke verklaring tot straffen, aan elk geval afzonderlijke aangepast.

Gedaan te .............................................................................................. de .........................................................................................

Handtkening,
____________________________1 Het gepaste vakje aankruisen.2 Het overbodige schrappen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/05/2009
Registratienr
95257
Geldig van
01/07/2009
Geldig tot
01/01/2012
Neerleggingsdatum
09/07/2009
Registratiedatum
26/10/2009
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
04/11/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/04/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
26/07/2010
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2022 31/12/2023 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2014 31/12/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2009 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2002 30/06/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/1993 31/12/2001 1201 12 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten