1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 12/01/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

CAO van 09/12/2011
Geldigheid: 1 januari 2012 - onbepaalde duur

Rechthebbenden

 • alle arbeiders ongeacht het vervoermiddel waarmede zij zich verplaatsen;
 • alle bedienden die zich verplaatsen met een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel;
 • de bedienden die zich verplaatsen met een privé vervoermiddel, voorzover hun jaarlijkse brutobezoldiging 33.000 EUR. niet overschrijdt;

Vervoermiddelen

alle openbare- en privé-vervoermiddelen.

Bedragen

 • vervoer per spoor: gemiddeld 80%.
 • openbaar vervoermiddel ander dan de trein:

  • prijs in verhouding tot de afstand: werkgeverstussenkomst voor de trein, zonder 80% van de effectieve vervoerprijs te overschrijden
  • eenheidsprijs: 80% van de effectieve vervoerprijs, zonder het bedrag van de intersectorale barema voor een afstand van 7km te overschrijden
 • privé-vervoermiddel: gemiddeld 75%
 • fiets: 0,15 EUR per kilometer voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk 

Afstand

 • vervoer per spoor: geen minimale afstand
 • andere vervoermiddelen : 2 km en meer

 

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 9 december 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers. Zij werd neergelegd bij de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 21 december 2011 en geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nr. 108071/CO/311.

Wij geven U hierna de gecompileerde tekst van de CAO.

Tekst CAO

 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Hoofdstuk 2 - Vervoersonkosten

Afdeling 1 - Gemeenschappelijk openbaar treinvervoer

Artikel 2

Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de werknemers die regelmatig een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruiken over een afstand van ten minste 2 km.

Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 80% gemiddeld van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand (bijlage 1).

Afdeling 2 - Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer

Artikel 3

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor verplaatsingen vanaf 2km, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten:

a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80% van de werkelijke vervoerpijs te overschrijden;

b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden.

Afdeling 3 - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer

Artikel 4

Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbaar vervoermiddelen dan de trein, en er wordt slechts één vervoerbewijs betaald voor het geheel van de afstand - zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement, zoals hoger bepaald.

Artikel 5

In elk ander geval dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt dan voorzien in artikel 4, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend:

- nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel waarvan de werknemer gebruik maakt de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen.

Afdeling 4 - Persoonlijk vervoermiddel

Artikel 6

In geval van gebruik van een persoonlijk vervoermiddel is de bijdrage van de werkgever afhankelijk van het bestendig gebruik van een vervoermiddel over een afstand die minstens 2 km bedraagt.

Artikel 7

Vanaf 1 januari 2012 zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 75% gemiddeld van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand (bijlage 2).

Artikel 8

Behalve in het geval voorzien in artikel 11, is bij het gebruik van een persoonlijk vervoermiddel de bijdrage van de werkgever niet verplicht wanneer deze reeds een bijdrage betaalt in de kostprijs van een abonnement of treinkaart.

Artikel 9

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn evenwel niet van toepassing op de bedienden wier jaarlijks bruto bezoldiging 33.000 euro overschrijdt.

Afdeling 5 - Fietsvergoeding

Artikel 10

Vanaf 1 januari 2012, wordt er een vergoeding van 0,15 euro per kilometer ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk.

Afdeling 6 - Vervoer georganiseerd door de werkgever

Artikel 11

De werkgever die een vervoersdienst voor de werknemers organiseert, neemst slechts in de persoonlijke vervoerskosten deel voor zover de werknemer ten minste 2 km moet afleggen om zich te begeven naar de plaats waar hij het vervoermiddel kan nemen dat hem ter beschikking wordt gesteld. In dat geval wordt de financiële tussenkomst berekend volgens de modaliteiten vervat in de voorgaande hoofdstukken van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Afdeling 7 - Cumulatie van diverse vervoermiddelen

Artikel 12

Wanneer de werknemer meerdere vervoermiddelen gebruikt, zal de bijdrage van de werkgever berekend worden op basis van artikel 3 van deze overeenkomst.

Afdeling 8 - Terugbetalingstijdstip

Artikel 13

De bijdrage van de werkgevers in de door de werknemers gedragen vervoerskosten zal maandelijks betaald worden, voor de werknemer met een maandabonnement of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen die geldig zijn voor een week.

Afdeling 9 - Modaliteiten van terugbetaling

Artikel 14

§1. Werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer leggen aan de werkgever een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2km een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel benutten om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven;
bovendien preciseren zij het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen.

Werknemers die gebruik maken van een persoonlijk vervoermiddel vermelden in hun verklaring op erewoord de afgelegde afstand met het persoonlijk voertuig.

Voor deze verklaring maken de werknemers gebruik van een formulier dat overeenkomt met het model in bijlage 3.

§2. De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

Artikel 15

De tussenkomst van de werkgever in de kosten van openbaar vervoer zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of de andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

Artikel 16

Iedere onjuiste verklaring op erewoord leidt tot de terugbetaling van de bijdragen.

Artikel 17

In geval van adresverandering maakt de begunstigde, binnen de acht dagen, een nieuwe verklaring op erewoord op, of brengt ter kennis dat hij niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden, op straffe van de sanctie voorzien in artikel 16.

Artikel 18

Wanneer de werknemer de uitgave voor zijn vervoerbewijs reeds heeft gedaan, blijft hij begunstigde van de maandelijkse bijdrage.

Hoofdstuk 3 - Slotbepalingen

Artikel 19

Gunstigere bepalingen die het gevolg zijn van bijzondere overeenkomsten blijven bestaan maar kunnen niet met deze collectieve arbeidsovereenkomst gecumuleerd worden.

Artikel 20

De collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de werknemers gesloten in het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken wordt opgeheven.

Artikel 21

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2011
Registratienr
108071
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
01/01/2014
Neerleggingsdatum
21/12/2011
Registratiedatum
31/01/2012
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
13/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
17/05/2013
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2022 31/12/2023 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2014 31/12/2019 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2012 31/12/2013 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/07/2009 31/12/2011 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/2002 30/06/2009 1201 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten
01/01/1993 31/12/2001 1201 12 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten