05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 25/09/2020
Geldig vanaf: 01/07/2005
Geldig tot: 31/12/2023

Bedrag: reëel loon van de maand december (voltijds - volledige referteperiode).

Toekenningsvoorwaarden: tenminste drie maanden dienst (opeenvolgend of niet) in de onderneming.

Betaling door: de werkgever.

Betalingsdatum: december.

Referteperiode: kalenderjaar.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de eindejaarspremie (nr. 75634/CO/311).

1. Toekenningsvoorwaarden

Voorwaarden:

  • Werknemers van wie de functie het voorwerp vormt van de beroepsclassificatie.
  • In de loop van het jaar door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden geweest zijn.
  • Tijdens het beschouwde kalenderjaar, tenminste drie maanden (opeenvolgend of niet) dienst tellen in de onderneming.
  • Werknemers met geheel of gedeeltelijk veranderlijk loon (commissie, provisie, participatie) van wie de functie het voorwerp vormt van de beroepsclassificatie genieten een eindejaarspremie voor zover zijn jaarlijks loon (het dubbel vakantiegeld niet inbegrepen) voor 1 872 uren effectieve of geassimileerde jaarlijkse prestaties, overeenkomstig de reglementering in voege voor de jaarlijkse vakantie, zijn minimum jaarloon (schaalminimum x 12 maanden) niet met 30 pct. overschrijdt.

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De werkgever.

3. Betalingsdatum

Behalve indien het gebruik in de onderneming of een overeenkomst in de onderneming een ander tijdstip voor de betaling voorzien, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december.

4. Bedrag

  • Werknemers onder contract van onbepaalde duur die voltijds zijn tewerkgesteld: reëel loon van de maand december.
  • Werknemers met deeltijdse overeenkomst: het reëel loon dat overeenstemt met het maandelijkse gemiddelde van de gepresteerde en gelijkgestelde uren tijdens de referentieperiode.
  • Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk: van hun jaarlijkse prestaties.

5. Referteperiode

Eerste dag van de maand volgend op de laatste betaling van de eindejaarspremie.Kalenderjaar. Dus als betaling in december: kalenderjaar.

6. Prorata eindejaarspremie

In dienst getreden in de loop van de referteperiode ?

Ja, voor zover de anciënniteitsvoorwaarde voldaan is (3 maanden)

Ontslagen ZONDER dringende reden ?

Ja

Ontslagen MET dringende reden ?

Nee

Beëindiging door overmacht om medische redenen ?

Ja

Beëindiging in onderling akkoord ?

Nee

Bij einde contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk ?

Ja

Werknemer neemt zelf ontslag ?

Nee

Bij beëindiging omwille van SWT ?

Ja

Bij beëindiging omwille van pensioen ?

Ja

Bij tijdskrediet of thematisch verlof op het moment van de betaling Ja

Quid onvolledige maanden ?

Voor de werknemers die op het ogenblik van de uitbetaling van de premie in tijdskrediet of in thematisch verlof zijn, wordt de premie geproratiseerd in functie van het aantal maanden effectieve of daarmee gelijkgestelde arbeidsprestaties (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). Notie maand : ofwel 30/31 dagen, ofwel 1/12). Vb: 6 maanden en 2 weken = 6/12.

Voor de werknemers met minder dan 12 maanden anciënniteit of bepaalde duur (! anciënniteitsvoorwaarde): onvolledige maanden nemen (pro rata dienstprestaties).

7. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

"kan het bedrag van de premie worden verminderd naar rata van de afwezigheden welke zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, maar welke niet voortvloeien uit de toepassing van wettelijke, réglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, feestdagen, kort verzuim, familiale verlofdagen, beroepsziekte, arbeidsongeval, kraamverlof, de eerste dertig dagen van ziekte of ongeval, het krediet van uren voor de uitoefening van fret syndicaal mandaat, voor de syndicale vorming en voor de cursussen van de sociale bevordering".

AARD VAN DE AFWEZIGHEID

GELIJKGESTELD

MODALITEITEN

Adoptieverlof

Nee

 

Arbeidsongeval

Ja

Volledige periode

Beroepsziekte

Ja

Volledige periode

Educatief verlof

Ja

 

Feestdagen

Ja

 

Feestdagen - Extralegale

Ja

 

Inhaalrust voor arbeidsduurvermindering

Ja

 

Inhaalrust voor overuren

Ja

 

Klein verlet

Ja

 

Militaire dienst

Nee

 

Moederschapsrust

Ja

 

Ongewettigde afwezigheid

Nee

 

Ongeval (privé)

Ja

30 eerste dagen*

Overmacht

Nee

 

Politiek verlof

Nee

 

Profylactisch verlof

Nee

 

Schorsing in onderling akkoord

Nee

 

Sociale promotie

Ja

 

Sollicitatieverlof

Ja

 

Staking en lock-out

Nee

 

Syndicale vorming

Ja

 

Thematisch verlof

Nee

 

Tijdskrediet

Nee

 

Vaderschapsverlof

Ja

 

Vakantie - Europese

Ja

 

Vakantie - Extralegale

Ja

 

Vakantie - Jaarlijkse

Ja

 

Vakantie - Jeugd en Senior

Ja

 

Verlof om dwingende redenen (cao nr. 45)

Ja

= familiale verlofdagen

Verlof zonder wedde

Nee

 

Voorlopige hechtenis

Nee

 

Werkloosheid economische redenen

Nee

 

Werkloosheid overmacht Nee  

Werkloosheid slechts weer

Nee

 

Werkloosheid technische stoornis

Nee

 

Ziekte (privé)

Ja

30 eerste dagen*

* Info federatie: moet “dertig dagen” worden begrepen als kalenderdagen op jaarbasis en niet als een periode van 30 dagen die bij elke nieuwe periode (zoals het gewaarborgd loon bij ziekte) opnieuw start. Op jaarbasis worden dus maximaal 30 dagen ziekte gelijkgesteld met effectieve tewerkstelling voor de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie. Alle dagen ziekte vanaf de 31ste dag worden pro rata in mindering gebracht van de eindejaarspremie.

8. Bijzondere opmerking

Deze premie wordt niet samengevoegd met een tenminste gelijkwaardig door de onderneming toegekend voordeel, ongeacht de benaming of de wijze van toekenning ervan, ofwel in de vorm van een conventionele premie, ofwel bij wijze van vrijgevigheid.

9. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de einde­jaarspremie, slechts de werknemers vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de werknemers toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2005
Registratienr
75634
Geldig van
01/07/2005
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/07/2005
Registratiedatum
26/07/2005
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
18/08/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/07/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
19/10/2006
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 05 Eindejaarspremie
01/07/2005 31/12/2023 05 Eindejaarspremie
01/01/2002 30/06/2005 05 Eindejaarspremie
01/01/1997 31/12/2001 05 Eindejaarspremie