0403 Gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 02/11/2023
Geldig vanaf: 01/07/2015

Bedragen op 01.11.2023: zie tabellen in het hoofdstuk.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (nr. 130041/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende het gemiddeld minimum maandinkomen, gevolgd door de historiek van de bedragen.

Voor het jaaroverzicht van het gemiddeld minimummaandinkomen: zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0404.

1. Beginselen

De werknemers genieten van de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI).

De werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes welke minder dan een kalendermaand bedragen worden echter van deze waarborg uitgesloten.

2. Begrip

Het gemiddeld minimum maandinkomen houdt in:

 • het maandloon gewaarborgd door de loonschalen vastgesteld door het paritair comité, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten;

 • de tegenwaarde per maand van de commissies, premies en andere voordelen, eventueel in natura betaald, welke worden toegekend ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, een collectieve ondernemingsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst, het gebruik.

Worden evenwel uitgesloten voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen:

 • de aanvullingen voor overwerk vastgesteld bij artikel 29 §1 van de Arbeidswet van 16 maart 1971;

 • de voordelen bedoeld door de bepalingen van artikel 19 §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders;

 • de premies of vergoedingen uitgekeerd wegens werkelijke kosten gedragen door de werknemers.

3. Bedragen

De werknemers onder een voltijdse arbeidsovereenkomst genieten van een gemiddeld minimum maandinkomen, gelijk aan de volgende bedragen op 1 juli 2015:

3.1. Bedienden

 • 21 jaar en meer: 1.585,10 EUR;

 • 20 jaar: 1.532,13 EUR;

 • 19 jaar: 1.501,82 EUR;

 • 18 jaar: 1.501,82 EUR;

 • 17 jaar: 1.258,86 EUR;

 • 16 jaar: 1.153,78 EUR.

3.2. Arbeiders

 • 21 jaar en meer: 10,4515 EUR;

 • 20 jaar: 10,1020 EUR;

 • 19 jaar: 9,9021 EUR;

 • 18 jaar: 9,9021 EUR;

 • 17 jaar: 8,3005 EUR;

 • 16 jaar: 7,6070 EUR.

3.3. Werknemers met een onvolledige dienstbetrekking

GMMI (zoals hierboven bepaald) berekend in verhouding tot de wekelijkse duurtijd van de arbeidsprestaties.

3.4. Volledige arbeidsprestaties

Onder volledige arbeidsprestaties wordt verstaan de werkelijk geleverde arbeid ten belope van de wekelijkse duur van de arbeid, zoals vastgesteld in hoofdstuk 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsduur gesloten op 21 september 2015 in het Paritair comité van de grote kleinhandelszaken.

3.5. Werknemers die met volledig of gedeeltelijk veranderlijke lonen worden betaald

GMMI berekend op basis van het gemiddelde van de maandinkomens van de laatste twaalf maanden.

Voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening gehouden met onvolledige werkmaanden.

Wanneer aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden of werklieden een einde wordt gemaakt vóór het verstrijken van de twaalf maanden, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op basis van de maanden tijdens dewelke de werknemer was tewerkgesteld.

4. Historiek van de bedragen

4.1. Maandbedragen

Leeftijd

01.09.2021

(indexatie +2 %)

01.01.2022

(indexatie: +2 % en +10 EUR -

protokolakkoord 2021-2022)

01.04.2022

(indexatie: +2 %)

 

01.06.2022

(indexatie: +2 %)

01.09.2022 

(indexatie: +2 %)

01.11.2022 

(indexatie: +2 %)

01.01.2023

(indexatie: +2 %)

01.11.2023

(indexatie: +2 %)

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
16 jaar 1.327,46 1.364,01 1.391,29 1.419,12 1.447,50 1.476,45 1.505,98 1.536,10
17 jaar 1.443,46 1.482,33 1.511,98 1.542,22 1.573,06 1.604,52 1.636,61 1.669,34
18 jaar 1.711,72 1.755,95 1.791,07 1.826,89 1.863,43 1.900,70 1.938,71 1.977,48
19 jaar 1.711,72 1.755,95 1.791,07 1.826,89 1.863,43 1.900,70 1.938,71 1.977,48
20 jaar 1.745,18 1.790,08 1.825,88 1.862,40 1.899,65 1.937,64 1.976,39 2.015,92
21 jaar en meer 1.803,66 1.849,73 1.886,72 1.924,45 1.962,94 2.002,20 2.042,24 2.083,08

4.2. Uurbedragen

Leeftijd

01.09.2021

(indexatie: +2 %)

01.01.2022

(indexatie: +2 % en

protocolakkoord 2021-2022)

01.04.2022

(indexatie: +2 %)

01.06.2022

(indexatie: +2 %)

01.09.2022

(indexatie: +2 %)

01.11.2022

(indexatie: +2 %)

01.01.2023

(indexatie: +2 %)

01.11.2023

(indexatie: +2 %)

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
16 jaar 8,7515 8,9925 9,1725 9,3560 9,5430 9,7340 9,9285 10,1270
17 jaar 9,5180 9,7745 9,9700 10,1695 10,3730 10,5805 10,7920 11,0080
18 jaar 11,2865 11,5780 11,8095 12,0455 12,2865 12,5320 12,7825 13,0380
19 jaar 11,2865 11,5780 11,8095 12,0455 12,2865 12,5320 12,7825 13,0380
20 jaar 11,5065 11,8025 12,0385 12,2795 12,5250 12,7755 13,0310 13,2915
21 jaar en meer 11,8925 12,1965 12,4405 12,6895 12,9435 13,2025 13,4665 13,7360

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130041
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
11/05/2016
Keywords
LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/07/2015 31/12/2050 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2015 30/06/2015 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/1997 31/12/2001 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen