0403 Gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 10/12/2008
Geldig vanaf: 01/07/2007
Geldig tot: 31/12/2011

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 2 juni 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2008. 

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende het gemiddeld minimum maandinkomen, aangevuld met enige commentaar.

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de bestaande leeftijdsloonschalen voor jongeren.  Deze jongeren hebben lonen die afwijken van de lonen van de andere werknemers omdat zij, gelet op hun jonge leeftijd geacht worden een lagere productiviteit te hebben.

De sociale partners hebben in het kader van het sectorakkoord van 2007-2008 beslist een werkgroep op te richten belast met het nagaan of loonschalen van dit paritair comité in overeenkomst zijn met de verschillende antidiscriminatiewetten en in het bijzonder met de richtlijn 2000/78/EG en de wet van 25 februari 2003 gewijzigd door de wet van 20 juli 2006.

In afwachting van de conclusies van de werkgroep en rekening houdend met de voormelde argumenten, worden de jongerenlonen verlengd voor de komende 2 jaren.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II – Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen

1.   Begunstigden

Artikel 2

De werknemers genieten de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen.

De werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes welke minder dan een kalendermaand bedragen worden echter van deze waarborg uitgesloten.

2.   Begrip

Artikel 3

Het gemiddeld minimum maandinkomen houdt in:

-      het maandloon gewaarborgd door de loonschalen vastgesteld door het paritair comité, de collectieve ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten;

-      de tegenwaarde per maand van de commissies, premies en andere voordelen, eventueel in natura betaald, welke worden toegekend ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité, een collectieve ondernemingsovereenkomst, de individuele arbeidsovereenkomst, het gebruik.

Worden evenwel uitgesloten voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen:

      -     de aanvullingen voor overwerk vastgesteld bij artikel 29, §1, van de arbeidswet van 16 maart 1971;

-     de voordelen bedoeld door de bepalingen van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944, betreffende de sociale zekerheid der arbeiders;

-     de premies of vergoedingen uitgekeerd wegens werkelijke kosten gedragen door de werknemers.

Commentaar:

De voordelen bedoeld in de bepalingen van artikel 19 § 2 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 28 november 1969 en die relevant zijn voor het onderhavige paritair comité zijn de volgende:

1.     de vergoedingen toegekend in geval van sluiting van ondernemingen;

2.     de aan de werknemers verschuldigde vergoedingen, wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, met uitzondering nochtans van de vergoedingen, verschuldigd naar aanleiding van:

a)  de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever;

b)  de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden;

c)  de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor syndicale afgevaardigden;

d)  de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord;

3.     de vergoeding wegens uitwinning van de handelsvertegenwoordigers bedoeld bij artikel 101 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

4.     de bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer heeft verricht om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, alsook de kosten die ten laste van zijn werkgever vallen;

5.     de voordelen toegekend in de vorm van arbeidsgereedschap of werkkleding;

6.     de bedragen die de werkgever aan de werknemer betaalt ten einde zich te kwijten van zijn verplichting om arbeidsgereedschap of werkkleding te bezorgen of om te zorgen voor kost en inwoning, wanneer de werknemer ver van zijn woning tewerkgesteld is;

7.     de bedragen die aan de werknemer worden toegekend wegens hun aansluiting bij een vakorganisatie ten belope van het bedrag door de Minister van Sociale Voorzorg bepaald;

8.     (...)

9.     (...)

10. de vergoeding voor de periode van arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon tweede week, alsook de vergoeding verschuldigd voor de periode van arbeidsongeschiktheid met aanvulling of voorschot overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 12bis en nr. 13bis;

11. het verschaffen van eetmalen beneden de kostprijs in het bedrijfsrestaurant;

12. (...)

13.  de vergoeding overeenstemmmend met het loon voor de feestdag of vervangingsdag tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid;

14. de geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques genaamd, als ze een totaal bedrag van 24,79 EUR per jaar per werknemer en 24,79 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden en toegekend worden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.  De geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd wanneer hij een eervolle onderscheiding ontvangt of ter gelegenheid van zijn pensionering, als ze een totaal bedrag van 74,37 EUR per jaar per werknemer niet overschrijden;

15.  het voordeel betreffende het persoonlijk en individueel gebruik van een voertuig ter beschikking gesteld door de werkgever;

16. de kilometervergoeding toegekend door de werkgever aan de werknemer voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, voor een bedrag van maximaal 0,15 EUR per kilometer;

17. (...)

18.  het voordeel opgeleverd door opties op aandelen, zoals bepaald bij artikel 42 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, behalve indien de prijs van de uitoefening van de optie lager is dan de op het ogenblik van het aanbod geldende waarde van de aandelen waarop de optie betrekking heeft.

3. Bedrag

Artikel 4

De werknemers onder een voltijdse arbeidsovereenkomst genieten een gemiddeld minimum maandinkomen, gelijk aan de volgende bedragen, (...):

 

21 jaar en meer

1.354,01 EUR

20 jaar

1.308,68 EUR

19 jaar

1.230,31 EUR

18 jaar

1.153,19 EUR

17 jaar

1.075,44 EUR

16 jaar

985,52 EUR

 

 

Op 1 september 2007 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd met  12 EUR (21 jaar en meer), ongeacht de op die momenten geldende indexschijf.

Op 1 september 2008 wordt het gemiddeld minimum maandinkomen verhoogd met 8 EUR (21 jaar en meer), ongeacht de op die momenten geldende indexschijf.

Voor de werknemers met een onvolledige dienstbetrekking, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen, zoals in het vorig lid bepaald, berekend in verhouding tot de wekelijkse duurtijd van de arbeidsprestaties.

Artikel 5

Onder volledige arbeidsprestaties wordt verstaan de werkelijk geleverde arbeid ten belope van de wekelijkse duur van de arbeid, zoals vastgesteld in hoofdstuk II van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de wekelijkse arbeidsduur gesloten op 18 september 1997 in het Paritair Comité van de grote kleinhandelszaken en gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999.

Artikel 6

Voor de werknemers die met volledig of gedeeltelijk veranderlijke lonen worden betaald, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen berekend op basis van het gemiddelde van de maandinkomens van de laatste twaalf maanden.

Voor de bepalingen van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening gehouden met onvolledige werkmaanden.

Wanneer aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden of werklieden een einde wordt gemaakt vóór het verstrijken van de twaalf maanden, wordt het gemiddeld minimummaandinkomen berekend op basis van de maanden tijdens dewelke de werknemer was tewerkgesteld.

4. Koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Artikel 7

(...)

Commentaar: voor de evolutie van het gemiddeld minimummaandinkomen : zie onze sectorale documentatie 040201 en  040202.

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 10

De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen wordt opgeheven op 1 juli 2007.

Artikel 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007.  Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 


Historiek
01/07/2015 31/12/2050 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2015 30/06/2015 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 30/06/2015 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2014 31/12/2014 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2013 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2007 31/12/2011 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2005 30/06/2007 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2003 30/06/2005 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2002 30/06/2003 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/1997 31/12/2001 0403 Gemiddeld minimum maandinkomen