040102 Loonvoorwaarden van de bedienden

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 19/03/2020
Geldig vanaf: 01/07/2019
Geldig tot: 31/12/2021

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (nr. 154925/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de bedienden.

Voor de evolutie van de minimumbezoldigingen van de bedienden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

1. Minimummaandlonen van de bedienden

1.1. Barema's

De maandelijkse minimumlonen van de bedienden worden vastgesteld op 1 juli 2019, ten overstaan van index 104,75, spil van de stabilisatieschijf 102,70 - 104,75 - 106,85 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 1 van de CAO.

Vanaf 1 juli 2019 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de bedienden verhoogd worden met 26 EUR bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

1.2. Opklimming in de loonschaal

De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig. Zij wordt gespreid over een periode van 20 jaar voor het personeel met een vast loon en over 10 jaar voor het personeel betrokken in de omzet, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

De opklimming in de loonschaal wordt verdeeld als volgt:

 1. voor de bedienden aangeworven zonder beroepservaring: 100 % in functie van de anciënniteit in de onderneming;

 2. voor de bedienden aangeworven met beroepservaring: 50 % in functie van de verworven ervaring vóór de indiensttreding bij de onderneming en 50 % in functie van de anciënniteit in de onderneming.

De verhogingen welke voortspruiten uit de in artikel 4 bepaalde opklimming in de loonschaal, worden betaald naar keuze van de werkgever:

 • hetzij de eerste maand volgend op deze waarin de bediende in dienst is getreden;

 • hetzij de eerste maand van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de bediende in dienst is getreden;

 • hetzij op 1 januari van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 oktober en 31 maart valt;

 • hetzij op 1 juli van elk jaar voor het personeel waarvan de verjaardag van de indiensttreding tussen 1 april en 30 september valt.

1.3. Studentenbarema's

Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit:

 • 21 jaar en ouder: -0 EUR;

 • 20 jaar: -12,39 EUR;

 • 19 jaar: -24,79 EUR;

 • 18 jaar: -37,18 EUR;

 • 17 jaar: -99,16 EUR;

 • 16 jaar: -123,95 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Deze forfaitaire bedragen moeten worden afgetrokken van het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

1.4. Begrip beroepservaring bij de aanwerving

De vóór de aanwerving verworven beroepservaring, waarvan sprake in punt 1.2., tweede lid, 2 wordt als volgt bepaald:

 • voor het administratief personeel, in functie van de eiders verworven ervaring als bediende in een administratieve dienst;

 • voor het technisch personeel in functie van de eiders verworven ervaring als bediende in een technische dienst;

 • voor het verkooppersoneel in functie van de eiders verworven ervaring in de vergelijkbare verkoopfunctie.

1.5. Verkopers die alleen werken in een kleine winkel

De verkopers die alleen werken in een kleine winkel, hetzij van de tweede categorie, hetzij van de derde categorie, waarvan het loon geheel of gedeeltelijk veranderlijk is, genieten de waarborg van het minimummaandloon van hun categorie.

De tegenwaarde in geld van de voordelen in natura maakt deel uit van het hierboven vastgesteld minimummaandloon.

Voor deze categorie van verkopers is het minimummaandloon niet meer gebonden aan de opklimming in de loonschaal van hun categorie.

1.6. Bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is

Voor de bedienden waarvan het loon volledig of gedeeltelijk veranderlijk is, vult de werkgever het bedrag aan wanneer het minimum maandloon niet wordt bereikt.

Het geheel van de aanvullingen is verhaalbaar op het jaarlijks gemiddelde van de veranderlijke lonen.

Elke onderneming bepaalt de splitsing, aangepast aan haar eigen stelsel en stelt de verhaalmodaliteiten van de eventueel toegekende aanvullingen vast.

1.7. Filiaalhouders

De filiaalhouders die alleen werken genieten ten minste de loonschaal van de derde categorie, zoals deze wordt vastgesteld in punt 1.1., eerste lid.

Volgens hun classificatie genieten de andere filiaalhouders ten minste hetzij de loonschaal van de vierde categorie, hetzij deze van de vijfde categorie, zoals deze worden vastgesteld in punt 1.1., eerste lid.

1.8. Overgang van een categorie naar een andere

De bevordering in een hogere categorie heeft de onmiddellijke toekenning tot gevolg van het loon van de nieuwe categorie.

Bij overgang naar een andere beroepscategorie behoudt de werknemer zijn anciënniteit.

Vanaf 1 januari 2016 behoudt de werknemer bij overgang naar een andere beroepscategorie voor een functie in de verkoop, de vaarervaring die hij op het moment van de overgang heeft op basis van de voorafgaandelijke ervaring die hem bij de aanwerving voor een functie in de verkoop in de zin van de tekst in punt 1.4. werd toegekend.

1.8.1. Commentaar bij punt 1.8., 2de en 3de lid:

A. Overname van anciënniteit bij promotie naar een nieuwe beroepscategorie

De anciënniteit wordt integraal meegenomen bij overstap naar een nieuwe beroepscategorie.

B. Overname van vaarervaring bij promotie naar een nieuwe beroepscategorie

Punt 1.8., 3de lid, geldt als een sectoraal minimum. Bedrijfsbarema's blijven hun eigen inschalingsysteem volgen, op voorwaarde evenwel dat ze aan de minimale sectorbarema's voldoen, met inachtname van de hierboven aangegeven vaarervaring.

Punt 1.8., 3de lid, is van toepassing op werknemers die vanaf 1 januari 2016 naar een andere beroepscategorie overgaan en voor wie op het moment van de overgang vaarervaring in aanmerking werd genomen om hun loon te bepalen. Vóór deze datum bestond er geen sectorale afspraak over het al dan niet behouden van vaarervaring bij overgang van categorie. Deze nieuwe regel geldt dan ook niet als referentie voor individuele discussies binnen ondernemingen die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2016.

2. Gemeenschappelijke bepalingen (voor bedienden en arbeiders)

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door de CAO, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/09/2019
Registratienr
154925
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/10/2019
Registratiedatum
30/10/2019
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
12/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/07/2019 31/12/2021 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/07/2017 30/06/2019 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/01/2016 30/06/2017 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/07/2015 31/12/2015 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/01/2014 30/06/2015 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/12/2011 31/12/2013 040102 Loonvoorwaarden van de bedienden
01/07/2007 30/11/2011 040102 Loonvoorwaarden - Bedienden
01/07/2005 30/06/2007 040102 Loonvoorwaarden - Bedienden
01/07/2005 30/06/2005 040102 Loonvoorwaarden - Bedienden
01/07/2003 30/06/2005 040102 Loonvoorwaarden - Bedienden
01/01/2002 30/06/2003 040102 Loonvoorwaarden - Bedienden
01/01/1997 31/12/2001 040102 Loonvoorwaarden - Bedienden