040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 28/06/2023
Geldig vanaf: 01/01/2022

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 13 januari 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (nr. 176498/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040102.

1. Minimumuurlonen van de arbeiders

1.1. Barema's

De maandelijkse minimumlonen van de arbeiders worden vastgesteld op 1 januari 2022 zoals bepaald in bijlage 2 van de CAO.

Vanaf 1 januari 2022 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de arbeiders verhoogd worden met 0,0659 EUR bruto per uur.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

1.2. Studentenbarema's

Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit:

  • 21 jaar en ouder: -0 EUR;

  • 20 jaar: -0,0793 EUR;

  • 19 jaar: -0,1587 EUR;

  • 18 jaar: -0,2380 EUR;

  • 17 jaar: -0,6358 EUR;

  • 16 jaar: -0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Deze forfaitaire bedragen moeten worden afgetrokken van het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

1.3. Gedeeltelijke werkloosheid

Zie onze sectorale documentatie hfdst. 2002.

2. Gemeenschappelijke bepalingen (voor arbeiders en bedienden)

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door de CAO, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/01/2022
Registratienr
176498
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/04/2022
Registratiedatum
08/11/2022
Onderwerp
Lonen
BS Bericht van neerlegging
05/12/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/05/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
13/09/2023
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, STUDENTENLONEN, VARIABEL LOON, LOONSVERHOGINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
23/11/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders