040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 27/11/2001
Geldig vanaf: 01/01/1997
Geldig tot: 31/12/2001

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 16 juni 1997 een collectieve arbeids­over­een­komst gesloten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 24 juni 2000 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2000.

Zij werd gewijzigd door een CAO van 9 juni 1999. Zij werd neergelegd op 7 juli 1999 op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen  en geregistreerd op 8 oktober 1999 onder het nummer 52505/CO/311. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1999.

Wij geven U hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen : zie onze omzendbrief Hfdst. 4.2.1

Voor de bedienden : zie onze omzendbrief Hfdst. 4.1.2

 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden , gewijzigd door de Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 1999.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 

HOOFDSTUK II - Beroepenclassificatie

Zie Hfdst.3.1 voor de arbeiders en 3.2. voor de bedienden

 

HOOFDSTUK III - Lonen

Afdeling 1 - Bedienden - Minimummaandlonen

Zie Hfdst. 4.1.2

Afdeling 2 - Werklieden - minimum uurlonen

Artikel 25

De minimumuurlonen van de werklieden worden bepaald in functie van een aanvangsleeftijd vastgesteld op eenentwintig jaar.

Zij worden als volgt vastgesteld, tegenover het indexcijfer 121,48, spil van de stabilisatieschijf 119,10 - 123,91:

-      295,60 BEF voor de eerste categorie;

-      301,50 BEF voor de tweede categorie;

-      314,40 BEF voor de derde categorie;

-      334,85 BEF voor de vierde categorie;

-      366,70 BEF voor de vijfde categorie;

-      387,55 BEF voor de zesde categorie.

 

[Op 1 juli 1999 en op 1 juli 2001 worden de minimumuurlonen van de werklieden verhoogd met 3,3 BEF ongeacht de op die momenten geldende indexschijven.] (CAO 9 juni 1999)

 

Artikel 26

§1        De minimumuurlonen van de minderjarige werklieden worden berekend op basis van de minimumuurlonen van de meerderjarige werklieden van de categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden verminderd naargelang de leeftijd volgens de bedragen vermeld in de navermelde tabel:

-      20 jaar: -3,20 F.

-      19 jaar: -6,40 F.

-      18 jaar: -9,60 F.

-      17 jaar: -25,65 F.

-      16 jaar: -32,05 F.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

§2        De minimumuurlonen van de minderjarige werklieden zien er als volgt uit tegenover het indexcijfer 121,48 spil van de stabilisatieschijf 119,10 - 123,91:

 

Leeftijden

1° categorie

2° categorie

3° categorie

4° categorie

5° categorie

6° categorie

 

F.

F.

F.

F.

F.

F.

20 jaar

292,40

298,30

311,20

331,65

363,50

384,35

19 jaar

289,20

295,10

308,00

328,45

360,30

381,15

18 jaar

286,00

291,90

304,80

325,25

357,10

377,95

17 jaar

269,95

275,85

288,75

309,20

341,05

361,90

16 jaar

263,55

269,45

282,35

302,80

334,65

355,50

[Op 1 juli 1999 en op 1 juli 2001 worden de minimumuurlonen van de werklieden van minder dan 21 jaar telkens verhoogd met 3,3 BEF per uur ongeacht de op die momenten geldende indexschijven.]

(CAO 9 juni 1999)

 

Artikel 27

-      In oktober 1997 zal een eenmalige en niet terugkerende premie van 7.000 F. betaald worden.

-      In oktober 1998 zal een eenmalige en niet terugkerende premie van 3.000 F. betaald worden.

Deze premies worden betaald aan de werknemers die tijdens de maand van betaling verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever, volgens de modaliteiten en voorwaarden voor de betaling van het dubbel vakantiegeld. Als referteperiode geldt evenwel de periode van 12 maanden voorafgaand aan de betaling.

In oktober 1998 worden de uurlonen en de werkelijk betaalde lonen verhoogd met 1,90 BEF per uur.

[Op 1 juli 1999 worden de uurloonschalen en de werkelijk betaalde uurlonen verhoogd met 3,3 BEF.

Op 1 juli 2001 worden de uurloonschalen en de werkelijk betaalde uurlonen verhoogd met 3,3 BEF.]

(CAO 9 juni 1999)

Voor de evolutie van de minimumuurlonen : zie Hfdst.4.2.1

Afdeling 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

A)  Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Artikel 28

De minimumlonen vastgesteld bij de artikelen 13, 16 §2, 17, 18, 22, 25 en 26 §2, evenals de werkelijk betaalde lonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door het Ministerie van Economische zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Zij schommelen met 2 % telkens het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste drie maanden met 2 % schommelt ten opzichte van voormeld referte-indexcijfer. Dit refertespilindexcijfer, vermeerderd of verminderd met 2 % wordt de spil van een nieuwe stabilisatieschijf.

 

Bijgevolg variëren de lonen volgens onderstaande tabel:

Stabilisatieschijf (prijsindex basis 1988)

 

Laagste grens

Spil

Hoogste grens

Werkelijk loonniveau

105,76

107,87

110,03

100,00 %

107,87

110,03

112,23

102,00 %

110,03

112,23

114,47

104,04 %

112,23

114,47

116,76

106,12 %

114,47

116,76

119,10

108,24 %

116,76

119,10

121,48

110,40 %

119,10

121,48

123,91

112,61 %

121,48

123,91

126,39

114,86 %

123,91

126,39

128,92

117,16 %

126,39

128,92

131,50

119,50 %

128,92

131,50

134,13

121,89 %

131,50

134,13

136,81

124,33 %

134,13

136,81

139,55

126,82 %

136,81

139,55

142,34

129,36 %

139,55

142,34

145,19

131,95 %

142,34

145,19

148,09

134,59 %

145,19

148,09

151,05

137,28 %

Artikel 29

De verhogingen en verminderingen van de lonen, vastgesteld in artikel 28, worden toegepast vanaf de eerste maand welke volgt op deze waarop het indexgemiddelde, dat de verhoging of de vermindering van de lonen veroorzaakt, betrekking heeft.

Artikel 30

De aanpassingen van de lonen worden als volgt berekend:

a)  voor de bedienden wordt er rekening gehouden met één decimaal. De uitkomst wordt naar de naasthogere frank afgerond wanneer de decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5 en naar de naastlagere frank wanneer de decimaal lager is dan 5;

b)    voor de werklieden en werksters wordt er rekening gehouden met drie decimalen. De uitkomst wordt naar de halve decimaal afgerond indien de laatste twee decimalen begrepen zijn tussen 24 en 75. In de andere gevallen wordt zij naar de naaste decimaal afgerond.

 

B)   Gemiddeld minimummaandinkomen

Zie onze omzendbrief Hfdst. 4.3

 

C)  Uitkering van een premie

Zie onze omzendbrief Hfdst.5

 

HOOFDSTUK IV - Familiaal verlof

A.  Bepaalde familiale problemen (korte duur) : Zie onze omzendbrief Hfdst.14

B.  Onderbreking van de loopbaan om familiale redenen (lange duur) : Zie onze omzendbrief Hfdst.28

C.  Deeltijdse beroepsloopbaanonderbreking vanaf 50 jaar : Zie onze omzendbrief Hfdst.28

HOOFDSTUK V - Anciënniteitsverlof

Zie onze omzendbrief Hfdst. 10.2

HOOFDSTUK VI - Jaarlijks verlof

Zie onze omzendbrief Hfdst. 10.1

HOOFDSTUK VII - Arbeiders/carensdag

Zie onze omzendbrief Hfdst.16

HOOFDSTUK VIII -  Voorrang voor het bekomen van een arbeids­over­een­komst van onbepaalde duur

Zie onze omzendbrief Hfdst.26.02

HOOFDSTUK IX - Klein verlet

Zie onze omzendbrief Hfdst.13

HOOFDSTUK X - Vergoeding bij gedeeltelijke werkloosheid van de arbeiders

Zie onze omzendbrief Hfdst.20

HOOFDSTUK XI - Slotbepalingen

Artikel 56

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1980 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 juli 1981 (Belgisch Staatsblad van 28 augustus 1981), later gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 1 juni 1982 (KB van 28 september 1982, BS van 16 oktober 1982), 13 juni 1983 (KB van 2 september 1983, BS van 5 oktober 1983), 34 oktober 1984 (KB van 1 februari 1985, BS van 9 maart 1985), 28 januari 1986 (KB van 22 september 1986, BS van 16 oktober 1986), 27 april 1987 (KB van 3 november 1987, BS van 4 december 1987), 15 maart 1988 (KB van 21 december 1988, BS van 11 januari 1989), 12 oktober 1989 (KB van 19 maart 1990, BS van 13 april 1990), 26 juni 1990 (KB van 24 oktober 1990, BS van 23 november 1990), 24 juni 1991, 13 september 1993 (KB van 29 juni 1995, BS van 19 september 1995) en 12 december 1995.

Artikel 57

In overeenstemming met de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen is het interprofessioneel bijsturingsmechanisme, voorzien in art. 11 §2 van deze wet van toepassing.

Artikel 58

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997 (1 juli 1999 voor de CAO van 9 juni 1999)en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Ze kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen bij aangetekend schrijven, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, dat uitwerking heeft drie maanden na ontvangst

 

 

 

BIJLAGE 1

 

 

Loonschalen van de maandelijkse minimumwedden van de bedienden

en minimumuurlonen van de werklieden van de grote kleinhandelszaken

 

(Paritair Comité 311)

 

 

 

Datum van toepassing : 01.04.1997

 

 

Wekelijkse arbeidsduur: 36 uur

 

 

Stabilisatieschijf : 119,10 - 123,91

 

 

Spilindex : 121,48

 

 

 

op 01.05.93

op 01.10.94

op 01.03.96

op 01.04.97

21 jaar en ouder

40.998

41.818

42.654

43.507

20 jaar

39.616

40.408

41.216

42.040

19 jaar

37.248

37.993

38.753

39.528

18 jaar

34.922

35.620

36.332

37.059

17 jaar

32.575

33.227

33.892

34.570

16 jaar

29.834

30.431

31.040

31.661

 

 


Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders