040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 16/12/2002
Geldig vanaf: 01/01/2002
Geldig tot: 30/06/2003

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 2 december 2002 onder het nr. 64.577/CO/311; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2002.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen : zie onze omzendbrief Hfdst. 4.2.1.

Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze omzendbrief Hfdst. 4.1.2

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II – Lonen

Afdeling 1 – Minimummaandlonen bedienden

Commentaar: wij verwijzen u naar onze omzendbrief Hfdst. 4.1.2.

Afdeling 2 – Minimumuurlonen werklieden

Artikel 14

De minimumuurlonen van de werklieden worden bepaald in functie van een aanvangsleeftijd vastgesteld op 21 jaar.

Artikel 15

§1        De schaal der maandelijkse minimumlonen van de werklieden wordt vastgesteld zoals bepaald in de tabellen in bijlage.  De minimumlonen worden op 1 juni 2002 verhoogd met 0,0824 EUR en op 1 februari 2003 met 0,0495 EUR, ongeacht de op die momenten geldende indexschijven.

             Commentaar: voor de evolutie van de minimumlonen verwijzen wij u naar onze omzendbrieven Hfdst. 4.2.1.

§2        Op 1 februari 2002 zal een eenmalige bruto premie van 100 EUR betaald worden aan de werklieden die in dienst zijn sinds 1 januari 2002.  De deeltijdse werklieden hebben recht op een pro rata.

§3        De verhogingen voorzien in de eerste en de tweede paragraaf zijn niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden die daartoe op ondernemingsvlak een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is.

Artikel 16

De minimumuurlonen van de werklieden van minder dan 21 jaar worden berekend op basis van de minimumuurlonen van de werklieden van meer dan 21 jaar van de categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden verminderd naargelang de leeftijd met de volgende bedragen:

-        20 jaar: 0,0793 EUR

-        19 jaar: 0,1587 EUR

-        18 jaar: 0,2380 EUR

-        17 jaar: 0,6358 EUR

-        16 jaar: 0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Artikel 17

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van de RVA ten bedrage van 3 EUR per dag.

Afdeling 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 18

In overeenstemming met de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, is het interprofessioneel bijsturingsmechanisme voorzien in artikel 11 §2 van deze wet van toepassing.

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 19

De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden wordt opgeheven.

Artikel 20

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002.  Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

 


Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders