040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 05/11/2003
Geldig vanaf: 01/07/2003
Geldig tot: 30/06/2005

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 3 oktober 2003 onder het nr. 67.848/CO/311; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2003.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen : zie onze omzendbrieven Hfdst. 4.2.1.

Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze omzendbrief Hfdst. 4.1.2

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II – Lonen

(...)

Afdeling 3 – Minimumuurlonen werklieden

Artikel 15

De minimumuurlonen van de werklieden worden bepaald in functie van een aanvangsleeftijd vastgesteld op 21 jaar.

Artikel 16

De schaal der minimumuurlonen van de werklieden wordt vastgesteld zoals bepaald in de tabellen in bijlage.  De minimumuurlonen worden op 1 januari 2004 verhoogd met 0,1582 EUR, ongeacht de op die moment geldende indexschijf.

Deze loonsverhogingen zijn niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden die hiertoe op ondernemingsniveau een CAO sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is.

Commentaar: voor de evolutie van de minimumlonen verwijzen wij u naar onze omzendbrieven Hfdst. 4.2.1.

Artikel 17

De minimumuurlonen van de werklieden van minder dan 21 jaar worden berekend op basis van de minimumuurlonen van de werklieden van meer dan 21 jaar van de categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden verminderd naargelang de leeftijd met de volgende bedragen:

-        20 jaar: 0,0793 EUR

-        19 jaar: 0,1587 EUR

-        18 jaar: 0,2380 EUR

-        17 jaar: 0,6358 EUR

-        16 jaar: 0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Artikel 18

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van de RVA ten bedrage van 3 EUR per dag.

Afdeling 4 – Werkelijk betaalde lonen van de arbeiders

Artikel 19

De werkelijk betaalde uurlonen van de arbeiders worden op 1 januari 2004 verhoogd met 0,1582 EUR, ongeacht de op dat moment geldende indexschijf.

Deze loonsverhogingen zijn niet van toepassing op de ondernemingen in moeilijkheden die hiertoe op ondernemingsniveau een CAO sluiten en dit zolang de onderneming in moeilijkheden is.

Deze verhoging van de werkelijke uurlonen met 0,1582 EUR bruto kan in de bedrijven bij collectieve arbeidsovereenkomst omgezet worden in een evenwaardig financieel voordeel, waarvan de kost in geen geval hoger mag zijn dan deze van de bedoelde loonsverhoging.  Deze omzetting is slechts mogelijk mits naleving van het sectorbarema, opgenomen in bijlage aan deze overeenkomst.

Afdeling 5 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 20

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

(...)

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 24

De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 betreffende de lonen wordt opgeheven.

Artikel 25

De collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen wordt opgeheven.

Artikel 26

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003.  Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

 


Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders