040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 10/12/2008
Geldig vanaf: 01/07/2007
Geldig tot: 30/11/2011

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 27 augustus 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 12 juni 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2008.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen : zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040201.

Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040102.

 

Preambule

Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de bestaande leeftijdsloonschalen voor jongeren.  Deze jongeren hebben lonen die afwijken van de lonen van de andere werknemers omdat zij, gelet op hun jonge leeftijd geacht worden een lagere productiviteit te hebben.

De sociale partners hebben in het kader van het sectorakkoord van 2007-2008 beslist een werkgroep op te richten belast met het nagaan of loonschalen van dit paritair comité in overeenkomst zijn met de verschillende antidiscriminatiewetten en in het bijzonder met de richtlijn 2000/78/EG en de wet van 25 februari 2003 gewijzigd door de wet van 20 juli 2006.

In afwachting van de conclusies van de werkgroep en rekening houdend met de voormelde argumenten, worden de jongerenlonen verlengd voor de komende 2 jaren.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Artikel 1bis

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

HOOFDSTUK II – Lonen

(...)

Afdeling 3 – Minimumuurlonen werklieden

Artikel 15

De minimumuurlonen van de werklieden worden bepaald in functie van een aanvangsleeftijd vastgesteld op 21 jaar.

Artikel 16

De schaal der minimumuurlonen van de werklieden wordt vastgesteld zoals bepaald in de tabellen in bijlage 2. 

De minimumuurlonen worden op 1 september 2007 verhoogd met 0,0791 EUR, ongeacht de op die moment geldende indexschijf.

De minimumlonen worden op 1 september 2008 verhoogd met 0,0527 EUR, ongeacht de op dit moment geldende indexschijf.

Commentaar: voor de evolutie van de minimumlonen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040201.

Artikel 17

De minimumuurlonen van de werklieden van minder dan 21 jaar worden berekend op basis van de minimumuurlonen van de werklieden van meer dan 21 jaar van de categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden verminderd naargelang de leeftijd met de volgende bedragen:

-        20 jaar: 0,0793 EUR

-        19 jaar: 0,1587 EUR

-        18 jaar: 0,2380 EUR

-        17 jaar: 0,6358 EUR

-        16 jaar: 0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Artikel 18

In geval van gedeeltelijke werkloosheid van de werklieden zal de werkgever gedurende de eerste vijftig dagen een bijkomende uitkering betalen boven op die van de RVA ten bedrage van 3 EUR per dag.

Afdeling 4 – Werkelijk betaalde lonen van de arbeiders

Artikel 19

De werkelijk betaalde uurlonen van de arbeiders worden op 1 september 2007 verhoogd met 0,0791 EUR, ongeacht de op dat moment geldende indexschijf.

De werkelijk betaalde uurlonen van de arbeiders worden op 1 september 2008 verhoogd met 0,0527 EUR, ongeacht de op dat moment geldende indexschijf.

Afdeling 5 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 20

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

(...)

HOOFDSTUK III - Slotbepalingen

Artikel 24

De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005 betreffende de lonen wordt opgeheven op 1 juli 2007.

Artikel 25

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007.  Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 

(...)

 


Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders