040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 17/04/2012
Geldig vanaf: 01/12/2011
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 11 januari 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen. 

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen : zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.
Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040102.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Artikel 1bis

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij de zelfde werkgever.

HOOFDSTUK II - LONEN

(...)

Afdeling 3 - Minimumuurlonen werklieden

Artikel 15

De minimumuurlonen van de werklieden worden bepaald in functie van een aanvangsleeftijd vastgesteld op 21 jaar.

Artikel 16

De schaal der minimumuurlonen van de werklieden wordt vastgesteld zoals bepaald in de tabellen in bijlage 1 (laatste pagina).

De minimumuurlonen worden op 1 januari 2012 verhoogd met 0,0473 EUR, ongeacht de op dit moment geldende indexschijf.

Artikel 17

De minimumuurlonen van de werklieden van minder dan 21 jaar worden berekend op basis van de minimumuurlonen van de werklieden van meer dan 21 jaar van de categorie waarin de betrokkenen worden gerangschikt; zij worden verminderd naargelang de leeftijd met de volgende bedragen:

  • 20 jaar: 0,0793 EUR;
  • 19 jaar: 0,1587 EUR;
  • 18 jaar: 0,2380 EUR;
  • 17 jaar: 0,6358 EUR;
  • 16 jaar: 0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

(...)

Afdeling 4 - Werkelijk betaalde lonen van de arbeiders

Artikel 19

De werkelijk betaalde uurlonen van de arbeiders worden op 1 januari 2012 verhoogd met 0,0473 EUR, ongeacht de op dat moment geldende indexschijf.

Afdeling 5 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 20

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

(...)

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007 betreffende de lonen wordt opgeheven op 1 december 2011.

Artikel 25

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2011. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/01/2012
Registratienr
108639
Geldig van
01/12/2011
Geldig tot
01/01/2014
Neerleggingsdatum
03/02/2012
Registratiedatum
07/03/2012
Onderwerp
lonen
BS Bericht van neerlegging
27/03/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
26/06/2013
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders