040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 22/11/2017
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 30/06/2017

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 mei 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (registratienummer 134060/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen: zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.
Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040102.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - LOONSCHALEN

(...)

Afdeling 2 - Minimumuurlonen werklieden

Artikel 13

§1. Vanaf 1 juli 2015 worden de sectorale jongerenbarema’s van 16 tot en met 20 jaar afgeschaft.

§2. De afschaffing slaat enkel op de sectorale jongerenbarema’s. Bedrijfsbarema’s voor -21-jarigen blijven behouden op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe sectorale barema’s.

§3. De afschaffing van de sectorale jongerenbarema’s geldt niet voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten). Voor de studenten blijft een apart studentenbarema van toepassing op basis van de volgende degressiviteit:

  • 21 jaar en ouder: -0 EUR;
  • 20 jaar: -0,0793 EUR;
  • 19 jaar: -0,1587 EUR;
  • 18 jaar: -0,2380 EUR;
  • 17 jaar: -0,6358 EUR;
  • 16 jaar: -0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Deze forfaitaire bedragen moeten worden afgetrokken van het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

(...)

Afdeling 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 16

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

Artikel 17

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

(...)

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

De collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015 betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 130040/CO/311, wordt opgeheven op 1 januari 2016.

Artikel 19

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/05/2016
Registratienr
134060
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/07/2017
Neerleggingsdatum
27/05/2016
Registratiedatum
25/07/2016
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
03/08/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/08/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
29/09/2017
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, AANWERVING, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders