040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 18/03/2020
Geldig vanaf: 01/07/2017
Geldig tot: 30/06/2019

  1. Barema's;
  2. Studentenbarema's.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen (registratienummer 142000/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden voor de arbeiders.

Voor de evolutie van de minimumuurlonen: zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.
Voor de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden van toepassing op de bedienden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040102.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

§2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke werknemers bedoeld.

HOOFDSTUK II - LOONSCHALEN

(...)

Afdeling 2 - Minimumuurlonen van de arbeiders

A. BAREMA'S

Artikel 13

De maandelijkse minimumlonen van de arbeiders worden vastgesteld op 1 juli 2017, ten overstaan van index 102,70, spil van de stabilisatieschijf 100,69 - 102,70 - 104,75 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 2 van deze CAO.

Artikel 14

Vanaf 1 juli 2017 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de arbeiders verhoogd worden met 0,1648 euro bruto per uur.

Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

B. STUDENTENBAREMA'S

Artikel 15

Voor werknemers onder studentenstatuut (de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) bestaat een apart studentenbarema op basis van de volgende degressiviteit:

  • 21 jaar en ouder: -0 EUR;
  • 20 jaar: -0,0793 EUR;
  • 19 jaar: -0,1587 EUR;
  • 18 jaar: -0,2380 EUR;
  • 17 jaar: -0,6358 EUR;
  • 16 jaar: -0,7945 EUR.

Deze forfaitaire bedragen worden niet gekoppeld aan de gezondheidsindex.

Deze forfaitaire bedragen moeten worden afgetrokken van het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.

(...)

Afdeling 3 - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 17

Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

Artikel 18

De bedragen van de maandelijkse lonen en hun verhogingen, vastgesteld door deze overeenkomst, worden voor de deeltijdse werknemers toegepast in evenredigheid met hun prestaties.

(...)

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

De collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2016 betreffende de lonen, geregistreerd onder het nummer 134060/CO/311, wordt opgeheven op 1 juli 2017.

Artikel 20

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

(...)

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142000
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
01/07/2019
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
lonen
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
12/07/2018
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2019 31/12/2021 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2017 30/06/2019 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2016 30/06/2017 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2015 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/01/2014 30/06/2015 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/12/2011 31/12/2013 040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders
01/07/2007 30/11/2011 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2007 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2005 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/2002 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 040101 Loonvoorwaarden - Arbeiders