0302 Beroepenclassificatie van de bedienden

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 21/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2016

De functies van de bedienden worden ondergebracht in de volgende categorieën:

 • Algemene criteria van de kwalificatie: categorie 1 tot 5.
 • Classificatie: personeel van de administratieve diensten / personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten / winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 mei 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de functieclassificatie (nr. 134061/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Algemene bepaling

De functies van de bedienden van de administratieve diensten, van de opslagplaatsen en de technische diensten en van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst worden onderverdeeld in vijf categorieën die door de algemene criteria bepaald bij punt 2 duidelijk worden omschreven.

2. Algemene criteria van classificatie

De algemene classificatiecriteria van elke categorie worden op cumulatieve wijze beoordeeld.

Het begrip "genoten onderwijs" komt als beoordelingsfactor enkel in aanmerking bij de aanvang van de loopbaan en bij ontstentenis van de andere factoren die het algemeen criterium van elke categorie uitmaken.

2.1. Eerste categorie

Tot de eerste categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door:

 • de verwerving van voldoende kennis voor het uitoefenen van werkzaamheden welke onder deze erkend door de wet en de rechtspraak als zijnde van intellectuele aard, op het laagste niveau staan;
 • de juiste uitvoering van eenvoudig werk van secundaire aard.

2.2. Tweede categorie

Tot de tweede categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door:

 • de verwerving van kennis gelijkwaardig aan deze die wordt verkregen door middelbare studies van de lagere graad;
 • een aanpassingsperiode van maximum drie maanden;
 • de uitvoering van eenvoudige, weinig uiteenlopende werkzaamheden, waarvoor de verantwoordelijkheid door een rechtstreekse controle is beperkt.

2.3. Derde categorie

Tot de derde categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door:

 • een gelijkwaardige vorming aan deze welke verkregen wordt hetzij door volledige middelbare studies, hetzij door middelbare studies van de lagere graad aangevuld met gespecialiseerde beroepsstudies of het verwerven van een beroepsopleiding door stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 • een aanpassingsperiode van maximum zes maanden;
 • een zelfstandig uit te voeren en gevarieerd werk, dat doorgaans initiatief en overleg vergt en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan omvat.

2.4. Vierde categorie

Tot de vierde categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door:

 • een gelijkwaardige vorming aan deze welke wordt verkregen door volledige middelbare studies en gespecialiseerde vakstudies van gelijk niveau of, ook, een praktische opleiding door middel van stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 • een aanpassingsperiode van maximum twaalf maanden;
 • een meer uiteenlopend zelfstandig werk dat vanwege degene die het uitvoert een vakbekwaamheid, initiatief en verantwoordelijkheidszin vereist.

2.5. Vijfde categorie

Tot de vijfde categorie behoren de bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door:

 • een gelijkwaardige vorming aan deze welke wordt verkregen door volledige middelbare studies en gespecialiseerde vakstudies van gelijk niveau of, ook, een praktische opleiding door middel van stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 • een aanpassingsperiode van maximum twaalf maanden;
 • een uiteenlopend zelfstandig, soms delicaat werk dat vanwege degene die het uitvoert een bijzondere kennis, een bevestigde vakbekwaamheid, initiatief, een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel, een kennis van het kaderwerk van de onderneming en, eventueel, leidinggevende bekwaamheid vereist.

3. Classificatie

3.1. Personeel van de administratieve diensten

3.1.1. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de eerste categorie van het personeel van de administratieve diensten:

 • hulpoperator;
 • huisbewaarder;
 • kopietypiste;
 • bediende die werk uitvoert zoals:
  • het openmaken, oppervlakkig sorteren, onder omslag steken, van zegel voorzien en bundelen van de post;
  • het klasseren van documenten;
  • de boodschappen;
  • het stempelen en drukken van adresplaatjes;
  • het afdrukken van stencils;
  • het doortekenen van schetsen en detailplannen zonder interpretatie;
 • bediende die zonder interpretatie hoofdzakelijk elementair schrijf- en cijferwerk uitvoert, opsommingen registreert, staten opmaakt of ander schrijfwerk van gelijk niveau verricht;
 • bediende zonder ervaring, die begint in een functie van de tweede categorie en die om redenen van opleiding gedurende twaalf maanden in de eerste categorie zal blijven;
 • deurwachter;
 • portier;
 • enz.

Code: ADM1

3.1.2. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de tweede categorie van het personeel van de administratieve diensten:

 • hulptekenaar;
 • "comptometer"-bediende;
 • parkingcontroleur;
 • ervaren typist die keurig werk zonder spelfouten levert;
 • hulpbediende voor de berekening van wedden en lonen;
 • bediende die werk uitvoert zoals:
  • het nazien van de aanwezigheidsuren van het personeel;
  • het registreren van boekhoudkundige gegevens, zonder de toewijzing te bepalen;
  • het opmaken van gewone facturen;
  • het opmaken van verzendingsdocumenten zonder op te zoeken welke fiscale of douanerechten van toepassing zijn;
 • bediende gelast met eenvoudig opstel- of rekenwerk, het registreren van opsommingen, het opmaken van staten of ander werk van gelijk niveau dat enige oordeelkunde vergt, met inbegrip van een eenvoudig toezicht op deze verrichtingen;
 • mecanograaf-operator aan boekhoudmachine;
 • operator;
 • ponser aan de machine voor de verwerking van statische gegevens;
 • opzichter;
 • telefonist, telexist;
 • enz.

Code: ADM2

3.1.3. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de derde categorie van het personeel van de administratieve diensten:

 • hulpboekhouder;
 • typist gelast met secretariaat;
 • decorateur;
 • detailtekenaar;
 • etaleur-plaatser;
 • bediende belast met de uitvoering van de berekening van de lonen volgens de richtlijnen van een diensthoofd;
 • bediende gelast met het opmaken van de facturen;
 • bediende gelast met het vorderen en boeken van de ontvangsten bij leveringen;
 • bediende gelast met de ontvangst en de behandeling van de klachten van het cliënteel;
 • bediende gelast met het toezicht op het laden en lossen van binnenkomende en uitgaande goederen, alsook op het gebruik van de vervoermiddelen, met het vaststellen van betwistingen, manco's en beschadigingen;
 • secretaris van het hoofd van een belangrijke dienst of van een aankoopdienst;
 • stenotypist;
 • tweetalig vertaler van gewone teksten;
 • enz.

Code: ADM3

3.1.4. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vierde categorie van het personeel van de administratieve diensten:

 • boekhouder;
 • toldeclarant;
 • uitvoeringstekenaar;
 • bediende die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de inkomende goederen in overeenstemming met de bepalingen van de bestelbonnen en de bestekken;
 • bediende die verantwoordelijk is voor het toepassen van elke regeling op loon- en/of sociaal gebied, inzake aanwerving en/of opleiding;
 • monitor-mecanograaf;
 • directiesecretaris;
 • vertaler van technische teksten;
 • enz.

Code: ADM4

3.1.5. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vijfde categorie van het personeel van de administratieve diensten:

 • adjunct-aankoper;
 • kantoorchef;
 • ontwerpend decorateur;
 • onderchef van belangrijke diensten;
 • verificateur van de boekhouding;
 • enz.

Code: ADM5

3.1.6. Verplegers en maatschappelijke helpers

Rekening gehouden met de verscheidenheid van de functie uitgeoefend door de bedienden die de titel dragen van "verpleger" en van "maatschappelijke helper", zal het comité af van een classificatie. Nochtans, ten overstaan van het op heden vereiste studiepeil, is het comité van oordeel dat de verplegers en maatschappelijke helpers die verantwoordelijkheden uitoefenen welke overeenstemmen met hun opleiding, in principe, niet in een lagere categorie dan de vierde kunnen worden ingedeeld.

Code : 99

3.1.7. Aankopen

De methode voor het uitvoeren van de aankopen kan van onderneming tot onderneming verschillen. In de meeste gevallen worden de aankopen gedaan in het kader van een eigen structuur welke bij het personeel van de administratieve diensten is ingeschakeld. In zekere gevallen is het nochtans mogelijk dat de aankopen worden gedaan in directe samenwerking met sommige personen die meer bepaald een verkoopsfunctie uitoefenen. In dergelijk geval worden deze personen, naargelang de belangrijkheid van de functie en het aandeel dat in mindere of meerdere mate gewijd is, hetzij aan de verkoop, hetzij aan de aankopen, gerangschikt in de derde (Code: V3) of de vierde categorie (Code: V4) van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst.

3.2. Personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten

3.2.1. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de eerste categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten:

 • hulpbediende bij de inventaris;
 • hulpmagazijnier;
 • hulpbediende bij de goederenreceptie;
 • enz.

Code: T1

3.2.2. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de tweede categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten:

 • bediende voor demonstratie en plaatsing, die eenvoudige herstellingen kan uitvoeren;
 • magazijnbediende;
 • voorbereider van bestellingen;
 • bediende bij de goederenreceptie;
 • enz.

Code: T2

3.2.3. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de derde categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten:

 • hoofdopzichter of eerste magazijnier;
 • bediende verantwoordelijk voor magazijn, voorraden, reserve in opslagplaats;
 • bediende gelast met de klanten "planning" (herstellen, plaatsen en leveren);
 • bediende gelast met het toezicht op het laden en afladen bij het binnenkomen en uitgaan van de goederen, alsook op het gebruik van het transportmateriaal, het vaststellen van de betwistingen, van de manco's en van de beschadigingen;
 • bediende gelast met het opstellen en de controle van de verzendingen ("tournées" van de bestelwagens);
 • bediende-technicus, specialist voor herstelling en plaatsing;
 • technisch magazijnier;
 • enz.

Code: T3

3.2.4. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vierde categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten:

 • bediende gelast met het opstellen van bestekken voor klanten en met het toezicht op de uitvoering ervan;
 • groepschef;
 • enz.

Code: T4

3.2.5. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vijfde categorie van het personeel van de opslagplaatsen en de technische diensten:

 • chef van de ontvangst, verzending en de voorraden;
 • hoofd van de werkplaats;
 • enz.

Code: T5

3.3. Winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst

3.3.1. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de eerste categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst:

 • beginnende kassier, met andere woorden de kassier die geen twaalf maanden beroepservaring heeft;
 • bediende gelast met een aanbrengen, volgens instructies hem gegeven door de verkoopschef, zijn aangestelde of een verkoper, van goederen afkomstig uit de voorraden, deze eventueel in de winkel schikt en die bij gelegenheid helpt bij de verkoop;
 • verkoper van de tweede categorie van tenminste achttien jaar, maar die geen vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de verkoop;
 • enz.

Code: V1

3.3.2. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de tweede categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst:

 • kassier belast met het innen van het geld van de klanten en eventueel met het uitvoeren van eenvoudige administratieve taken;
 • chef-inpakker;
 • verkoper die alleen werkzaam is in een kleine winkel, andere dan deze van de derde categorie;
 • verkoper van achttien jaar en ouder, die een goede kennis bezit van de verkoopstechnieken, die tenminste vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de verkoop waarvan zes maanden in de onderneming;
 • enz.

Code: V2

3.3.2bis. Met ingang van 1 januari 1994 wordt een categorie IIbis ingesteld voor het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopsdienst dat een al dan niet onderbroken anciënniteit van vijf jaar of meer heeft in de onderneming.

Code: V2BIS

3.3.3. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de derde categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst:

 • beginnende afdelingschef, met andere woorden de afdelingschef die in deze functie geen vierentwintig maanden beroepservaring heeft in de onderneming;
 • verkoper die alleen in een kleine winkel werkzaam is - soms “filiaalhouder” genoemd - met verantwoordelijkheid voor de openingsuren, de kassa, het beheer van de voorraden en het assortiment van de goederen;
 • verkoper die een goede kennis bezit van de verkooptechnieken en die artikelen verkoopt waarbij een uitgebreide verkoopargumentatie moet worden aangevoerd in de winkel met diensten, waar de handelsactiviteit onder meer bestaat uit de verkoop van niet alledaagse artikelen op het gebied van meubilering, huishoudelijke apparaten, kantooruitrusting, camping, fotografie en optiek, vrijetijdsbesteding, bijouterieën, edelsmeedwerk, muziekinstrumenten, uurwerkmakerij, speelgoed, kunstvoorwerpen, kleding, grafiek en schilderijen, textiel, sport, reizen.
  Deze kwalificatie vereist, onder meer, tenminste drie jaar verkoopservaring in de branche en in de onderneming;
 • eerste verkoper, met andere woorden de verkoper die gewoonlijk de afdelingschef bijstaat in het administratief beheer, de organisatie van de verkoop van de waren, de coördinatie van het werk van het verkooppersoneel, het onthaal van het cliënteel;
 • enz.

Code: V3

3.3.4. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vierde categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst:

 • chef-kassier;
 • afdelingschef, met andere woorden de persoon die, onder rechtstreeks en dagelijks toezicht van zijn hiërarchische overste, het dagelijks beheer verzekert van een afdeling van de winkel, onder meer wat betreft de administratieve taken, het werk van het personeel, de organisatie van de verkoop van de waren, het cliënteel;
 • enz.

Code V4

3.3.5. De bedienden die de hieronder vermelde functies uitoefenen behoren tot de vijfde categorie van het winkelpersoneel verbonden aan de verkoopdienst:

 • verkoopschef, verantwoordelijk voor een sector van de winkel;
 • de filiaalhouders in winkels die minstens vier personeelsleden in voltijdse equivalenten tewerkstellen en die deze functie gedurende ten minste twee jaar uitoefenen;
 • enz.

Code: V5 behoudens voor de filiaalhouders: A5

Commentaar bij punt 3.3.5:

Zo zal een werknemer die gedurende minstens 2 jaar filiaalhouder was in een winkel met minder dan 4 voltijds equivalenten die nadien wordt overgeplaatst naar een groter filiaal van die werkgever met minstens 4 voltijds equivalenten onmiddellijk in categorie 5 ingeschaald worden en dus niet na eerst filiaalhouder geweest te zijn gedurende 2 jaar in dit groter filiaal.

Omgekeerd zal een nieuwaangeworven filiaalhouder in een winkel met minstens 4 voltijds equivalenten wel gedurende 2 jaar in categorie 4 ingeschaald worden om pas na 2 jaar als filiaalhouder in dit groter filiaal (of in een ander filiaal indien hij tussentijds wordt overgeplaatst) over te gaan categorie 5.

3.3.6. Filiaalhouders

Door filiaalhouder wordt verstaan de persoon die, buiten de rechtstreekse en dagelijkse controle van zijn hiërarchische overste, de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijks beheer van een winkel, met inbegrip van de administratieve taken, de organisatie van het werk van het personeel, de geldelijke aansprakelijkheid voor tekorten in voorraden en kassa en de algemene organisatie van de verkoop (voorraden, assortimenten, cliënteel). De filiaalhouders die alleen werken worden geclasseerd in de derde categorie (code: A3) de anderen beginnen met de vierde categorie (code: A4 en/of A5).

4. Gemeenschappelijke bepalingen

In deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder bedienden: de vrouwelijke en de mannelijke bedienden; onder werklieden: de werklieden en de werksters.

De functies of werkzaamheden opgesomd in de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de cao worden enkel als voorbeeld aangegeven.

De niet vernoemde functies of werkzaamheden worden gerangschikt naar analogie met de opgesomde voorbeelden.

De werkgever moet de werknemer meedelen tot welke categorie hij behoort en hem van elke verandering van categorie kennis geven.

5. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld :

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolgd verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van ieder nieuw aangeworven bediende en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/05/2016
Registratienr
134061
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/05/2016
Registratiedatum
25/07/2016
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
03/08/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/05/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
30/05/2017
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 0302 Beroepenclassificatie van de bedienden
01/01/2002 31/12/2015 0302 Beroepenclassificatie voor bedienden
01/01/1997 31/12/2001 0302 Beroepenclassificatie voor bedienden