0301 Beroepenclassificatie van de arbeiders

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 11/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2016

De functies van de arbeiders worden ondergebracht in 6 categorieën.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 23 mei 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de functieclassificatie (nr. 134061/CO/311).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Functieclassificatie: arbeiders

De werklieden worden volgens de uitgeoefende functies in zes categorieën ingedeeld.

Eerste categorie

Tot de eerste categorie behoren de werklieden die de meest elementaire werkzaamheden uitvoeren, waarvoor enkel een eenvoudige voorafgaandelijke uitleg is vereist, bij voorbeeld:

 • schoonmaakpersoneel;
 • personeel gelast met het inpakken en uitpakken van goederen;
 • personeel gelast met het merken en/of etiketteren van goederen;
 • personeel gelast met het bedienen van de winkelliften;
 • personeel gelast met de boodschappen;
 • enz.

Code: 01

Tweede categorie

Tot de tweede categorie behoren de werklieden die eenvoudig werk uitvoeren, zonder voorafgaandelijke bijzondere kennis, waarvoor over het algemeen slechts een elementaire uiteenzetting is vereist, bij voorbeeld:

 • hulpstoker;
 • inpakker, in het bijzonder gelast met het inpakken van delicate artikelen voor verzending naar provincie of buitenland;
 • parkingbewaker;
 • handlanger;
 • werkman gelast met verplaatsingswerk;
 • niet-gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of niet-gespecialiseerd magazijnier;
 • nachtwaker;
 • personeel gewoonlijk gelast met de controle over brandgevaar, dat beschikt over een elementaire kennis van opsporings- en beveiligingsmiddelen;
 • enz.

Code: 02

Derde categorie

Tot de derde categorie behoren de werklieden die, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, eenvoudige werken uitvoeren waarvoor een kennis is vereist welke na een praktische opleiding kan worden verworven, bij voorbeeld:

 • chauffeur-besteller;
 • gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of magazijnier;
 • "clarkist";
 • stoker van mazoutketel;
 • personeel gelast met eenvoudige retouches, vouwen en/of strijken van textielartikelen en kledingstukken;
 • personeel gelast met eenvoudige onderhoudswerken, schrijnwerk, schilderwerk  aan de installaties, de toestellen, de decoratie van de winkel, enz.;
 • beginnende hersteller-afsteller van huishoudnaaimachine (maximum twaalf maanden);
 • enz.

Code: 03

Vierde categorie

Tot de vierde categorie behoren de werklieden die gelast zijn, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, met gespecialiseerd werk waarvoor de kennis door ervaring werd verworven, bij voorbeeld:

 • installateur of hersteller (elektriciteit, loodgieterij, stookolie, naaimachine, huishoudapparaat, gas, kolen, enz.) gelast met de uitvoering van eenvoudig werk, waarvoor enkel verworven praktische kennis is vereist;
 • elektricien, loodgieter, schilder, schijnwerker, enz.;
 • beginnende geschoolde werkman, dit wil zeggen die niet de voor de vijfde categorie vereiste ervaring heeft (maximum twaalf maanden);
 • chauffeur-besteller met specialisatie;
 • besteller van televisietoestellen;
 • afsteller van televisietoestellen;
 • gekwalificeerd retoucheerder van kleding;
 • enz.

Code: 04

Vijfde categorie

Tot de vijfde categorie behoren de werklieden die gelast zijn met vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist:

 1. de kennis van het vak verworven door ervaring en aangevuld met een theoretische opleiding op middelbaar technisch niveau of beroepservaring en theoretische kennis gelijkwaardig aan het peil van de middelbare technische studies;
 2. aandacht, oordeel en initiatief binnen het kader van verkregen richtlijnen voor de praktische uitvoering van het werk.

bij voorbeeld:

 • geschoold installateur of hersteller (elektricien, loodgieter, enz.);
 • hersteller van elektrisch materiaal (klein en/of groot "electro", radio, naaimachine, enz.);
 • beginnende TV-technicus van de zesde categorie (maximum achttien maanden);
 • werkman voor onderhoud van gebouwen;
 • schilder, schrijnwerker;
 • enz.

Code: 05

Zesde categorie

Tot de zesde categorie behoren de werklieden gelast met gediversifieerd en hooggespecialiseerd vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist:

 1. meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis op hoger middelbaar technisch niveau of meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis gelijkwaardig aan het studiepeil van het hoger middelbaar technisch onderwijs in mechanica of elektriciteit of elektronica;
 2. de grondige kennis van meerdere vakken (elektriciteit, mechanica, elektronica, enz.) en de bekwaamheid om ze gezamenlijk toe te passen;
 3. de aandacht, het oordeel en het initiatief nodig voor de praktische uitvoering van werkzaamheden die de geschiktheid vereisen om alleen ingewikkelde technische problemen op te lossen.

bij voorbeeld:

 • hersteller van televisietoestellen of van elektrische toestellen van groot technisch gehalte, waarvoor tegelijkertijd kennis van de elektriciteit en/of mechanica en/of elektronica is vereist.

Code: 06

Gemeenschappelijke bepalingen

In deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder bedienden: de vrouwelijke en de mannelijke bedienden; onder werklieden: de werklieden en de werksters.

De functies of werkzaamheden opgesomd in de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de cao worden enkel als voorbeeld aangegeven.

De niet vernoemde functies of werkzaamheden worden gerangschikt naar analogie met de opgesomde voorbeelden.

De werkgever moet de werknemer meedelen tot welke categorie hij behoort en hem van elke verandering van categorie kennis geven.

2. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van ieder nieuw aangeworven arbeider en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/05/2016
Registratienr
134061
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/05/2016
Registratiedatum
25/07/2016
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
03/08/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/05/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
30/05/2017
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 0301 Beroepenclassificatie van de arbeiders
01/01/2002 31/12/2015 0301 Beroepsclassificatie voor arbeiders
01/01/1997 31/12/2001 0301 Beroepenclassificatie voor arbeiders