02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 30/05/2000
Geldig vanaf: 01/01/1999

Paritair comité bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen waar gewoonlijk minder dan drie onderscheiden handelstakken worden geëxploiteerd en waar het arbeiders- en bedienden­personeel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is tewerkgesteld.

RSZ-kengetal: 000.

In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1973 verscheen het koninklijk besluit van 22 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de grote klein­handels­zaken.

1. Bevoegdheid

Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen waar gewoonlijk minder dan drie onderscheiden handelstakken worden geëxploiteerd en waar het arbeiders- en bedienden­personeel met een bestendige sterkte van ten minste vijftig personen is tewerkgesteld.

Onder dat paritair comité ressorteren niet de werklieden die, voor zover zij een activiteit uitoefenen welke onder een ander paritair comité valt dan het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders, tewerkgesteld zijn in de afdelingen van de onderneming, die zich bezighouden met de fabricage, de bewerking, het onderhoud of de bouw en die het kenmerk van een zelfstandige exploitatie-eenheid vertonen, d.w.z. wanneer de activiteit verschilt van die van de distributie.

2. Commentaar

1)     Het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken is slechts bevoegd voor kleinhandelsondernemingen waar minder dan drie onderscheiden handelstakken worden geëxploi­teerd. Ondernemingen waar drie of meer onderscheiden handelstakken geëxploiteerd worden (b.v. voedingswaren +kleding + huishoud-artikelen) ressorteren immers onder het Paritair Comité voor de warenhuizen (312), voor zover zij bestendig minstens 50 werknemers tewerkstellen.

2)     Het moet gaan om ondernemingen waar het arbeiders- en bediendepersoneel met een bestendige sterkte van ten­minste vijftig personen is tewerkgesteld. Voor de FOD WASO moet men onder 50 werknemers verstaan, 50 voltijdse équivalenten volgens de volgende formule: Totaal aantal arbeidsuren volgens de arbeidsregeling tijdens de 4 voorgaande trimesters / Aantal arbeidsuren volgens de conventionele arbeidsregeling vermenigvuldigd met 52. Voor het totaal aantal arbeidsuren volgens de arbeidsregeling moet men de effectieve arbeidsregeling van de werknemer nemen.  Met aantal arbeidsuren volgens de conventionele arbeidsregeling, wordt de conventionele arbeidsregeling van het pc 311 bedoeld. Als referte­periode wordt beschouwd de vier voorafgaande kalenderkwartalen. In de telling moet men rekening houden met bepaalde AOK, onbepaalde AOK, studenten, RVA-stagiairs, leerlingen en langdurig zieken. Men dient geen rekening te houden met uitzendkrachten (de werkgever is trouwens het uitzendbureau).

3)     De arbeiders die tewerkgesteld worden in de afdelingen die zich bezighouden met fabricage, bewerking, onder­houd of bouw en die het kenmerk van een zelfstandige exploitatie-eenheid vertonen vallen niet onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken voor zover zij een activiteit uitoefenen die valt onder een ander paritair comité dan het Aanvullend Paritair Comité voor arbeider (100). B.v.: een klein­handelsonderneming met minstens vijftig werknemers verkoopt exclusief huishoudtoestellen. Een aantal arbeiders wordt tewerkgesteld in een afzonderlijk atelier, waar huishoudtoestellen worden her­steld. Deze arbeiders vallen onder het Paritair Comité voor de sectoren verwant aan de metaal-, machine- en elektrische bouw, Subcomité voor de elektriciens (149.01).

4)     Het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken is niet bevoegd voor de ondernemingen waarvan de hoofd­activiteit bestaat uit algemene of gespecialiseerde kleinhandel in voeding. De bedienden van deze onder­nemingen ressorteren onder het Paritair Comité voor de kleinhandel in voedingswaren (202), indien zij een bestendige sterkte kennen van ten minste 20 werknemers in de algemene voedingshandel en van minstens 50 werknemers in de gespecialiseerde voedingshandel.

3. Praktische schikkingen

Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité 311 wordt voorafgegaan door de algemene categorie 000.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het paritair comité 311 bevoegd is voor uw onderneming. Werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw die onder dit paritair comité gerangschikt worden en menen dat dit paritair comité niet of niet meer bevoegd is voor hun onderneming, dienen contact te nemen met onze diensten.


Historiek
01/01/1999 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité