01 Sectoraal akkoord 2011-2012

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 16/02/2012
Geldig vanaf: 01/07/2011
Geldig tot: 30/06/2013

In het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 9 december 2011 een sectorakkoord voor 2011-2012 gesloten.

Wij geven u hierna de bepalingen van deze CAO.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Enkele belangrijke algemene regels inzake collectieve arbeidsovereenkomsten

Regels geldig voor alle collectieve arbeidsovereenkomsten

Een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in een paritair orgaan (Nationale Arbeidsraad, paritair comité, paritair subcomité) evenals een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten buiten een paritair orgaan zijn bindend voor:

  • de ondertekenende organisaties, de werkgevers die lid zijn van de ondertekenende werkgeversorganisaties en de ondertekenende werkgevers, vanaf de ondertekening;
  • de organisaties die tot de CAO toetreden, de werkgevers lid van een toetredende werkgeversorganisatie en de toetredende werkgevers, vanaf de toetreding;
  • de werkgevers die lid worden van een gebonden organisatie;
  • de werknemers van een gebonden werkgever.

De individueel normatieve bepalingen van een CAO (loonvoorwaarden, arbeidsduur, eindejaarspremie, klein verlet, enz.) regelen, op een collectieve wijze, de individuele rechten van de  werknemers en wijzigen dus impliciet de individuele arbeidsovereenkomst. Wanneer een CAO ophoudt uitwerking te hebben, dan blijven de regels ervan bijgevolg van toepassing via de individuele arbeidsovereenkomsten t.a.v. de werknemers die in dienst waren vóór de einddatum van de CAO. De via de CAO verkregen voordelen blijven dus verworven.

Regels geldig voor collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in een paritair orgaan

De individueel normatieve bepalingen van een CAO (lonen, premies, arbeidsduur, ...) zijn bindend voor alle werkgevers die vallen onder het ressort van het paritair orgaan, voor zover zij geviseerd zijn door het toepassingsgebied van de CAO, vanaf de vijftiende dag na publicatie van het bericht van neerlegging in het BS, behalve wanneer de partien in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk een strijdig beding hebben opgenomen en de werkgever geen lid is van een ondertekenende organisatie.

De algemeen verbindend verklaarde CAO is retroactief bindend voor alle werkgevers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en die geviseerd zijn door het toepassingsgebied van de CAO, zonder enige uitzondering. Het koninklijk besluit heeft uitwerking vanaf de inwerkingtreding van de CAO, maar kan nooit meer dan één jaar terugwerken.

Wanneer de werkingssfeer van een paritair comité of paritair subcomité wordt gewijzigd, blijven de in die comités gesloten overeenkomsten bindend voor de werkgevers en werknemers die vóór de wijziging eronder vielen, totdat in het comité waaronder zij na de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit comité geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers is geregeld.

Sectorakkoord voor de jaren 2011-2012

Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de werknemers uit het Paritair comité voor de Grote kleinhandelszaken (PC 311).

KOOPKRACHT

Verhoging van barema’s en werkelijke maandlonen

Vanaf 1 januari 2012 zullen de barema’s en de werkelijk betaalde maandlonen verhoogd worden met 7,18 EUR bruto per maand. Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het gewaarborgd minimum maandinkomen met hetzelfde bedrag verhoogd.

Omzetting eco-cheques

Een ondernemings-CAO gesloten vóór 15 januari 2012 kan het voordeel omzetten van de 250 EUR eco-cheques (op voltijdse basis), zoals voorzien vanaf 2010 in het sectorakkoord 2009-2010.

VERPLAATSINGSKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Vanaf 1 januari 2012 wordt de referentie van gemiddeld 70% in de CAO’s betreffende de tussenkomst bij gebruik van privé vervoer verhoogd tot gemiddeld 75%.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het plafond waarboven er geen werkgeverstussenkomst is bij gebruik van privé vervoer, op een jaarlijkse bruto bezoldiging van 33.000€ gebracht.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de fietsvergoeding van 0,10 EUR per kilometer verhoogd naar 0,15 EUR voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk.

DEELTIJDS WERK

Verhoging minimale wekelijkse deeltijdse arbeidsduur na 5 jaar anciënniteit in winkels met minstens 12 werknemers

Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit van vijf jaar in de onderneming en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van minstens 22u en die zijn tewerkgesteld in een winkel met minstens 12 werknemers, een individueel recht op verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 24 uur per week, en dit onder de volgende voorwaarden:

  • de gemiddelde arbeidsduur van 24u/week wordt op jaarbasis bereikt;
  • in het kader van een flexibel arbeidsregime +2u/-2u (minimum 22u – maximum 26u/week).

Verhoging minimale wekelijkse deeltijdse arbeidsduur na 36 maanden anciënniteit in winkels met minder dan 12 werknemers

Vanaf 1 juni 2012 hebben de deeltijdse werknemers met een anciënniteit in de onderneming van 36 maanden en met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week een individueel recht op verhoging van de overeengekomen arbeidsduur tot 22 uur per week, in een variabel uurrooster en dit onder de volgende voorwaarden:

  • de gemiddelde arbeidsduur van 22u per week wordt op jaarbasis bereikt;
  • in het kader van een flexibel arbeidsregime +2u/-2u : minimum 20u en maximum 24u/week;
  • Geen cumul met verhogingsrecht van 2u na 18 maanden.

Binnen eenzelfde periode van 12 kalendermaanden is de werkgever niet verplicht meer dan 3 contract-verhogingen zoals bedoeld in afdeling C.1.2. per winkel toe te staan. De voorrang wordt vastgesteld op basis van de anciënniteit.

MINIMALE DAGELIJKSE ARBEIDSDUUR

Vanaf 1 januari 2012 hebben de werknemers met 5 jaar anciënniteit in de onderneming een individueel recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur.

VERDERZETTING WERKGROEP OVER DE BEVOEGDHEIDSGEBIEDEN VAN DE PARITAIRE COMITES VOOR DE DETAILHANDEL

Comeos en de vakorganisaties verbinden zich ertoe hun actieve deelname aan de werkgroep verder te zetten.

SOCIALE DIALOOG

De sociale partners zullen zich op het niveau van de sector regelmatig ontmoeten met het oog op de voeding van de sociale dialoog binnen de sector en op de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten en hun interpretatie.

CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN

Conventioneel brugpensioen op 58 jaar

De minimumleeftijd voor het conventioneel brugpensioen, zoals voorzien in CAO nr. 17, wordt, binnen de wettelijke voorwaarden, behouden op 58 jaar tot 31 december 2013.

Conventioneel brugpensioen op 56 jaar

De mogelijkheid van brugpensioen op 56 jaar voor werknemers die minimum 40 jaren loondienst tellen wordt, binnen de wettelijke voorwaarden, via sector-CAO verlengd tot 31 december 2012.

OPLEIDING

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 oktober 2007, verbinden de sociale partners er zich toe een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten die bevestigt dat de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector jaarlijks met 5% zal verhoogd worden voor de jaren 2011 en 2012.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer via een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Aan de Ondernemingsraad wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

De sociale partners verbinden zich er tevens toe een werkGroup Samen te brengen met het oog op een doorlichting van de opleiding in de sector.

SOCIAAL FONDS

Alle huidige tussenkomsten van het Sociaal fonds inzake tewerkstellingsmaatregelen, blijven behouden bij ongewijzigde wetgeving.

De tewerkstellingsbijdrage van de werkgevers aan het bevoegd Sociaal fonds zal indien nodig aangepast worden in functie van de uitgaven die noodzakelijk zijn voor deze tussenkomsten.

SOCIALE VREDE EN VERLENGING VAN DE AKKOORDEN

Verlenging van de CAO’s van bepaalde duur

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden verlengd voor de duur van dit akkoord, met name: CAO van 23/06/2009 betreffende het tijdskrediet, einde geldigheidsduur op 30/06/2011, nr 95264/CO/311; CAO van 23/06/2009 betreffende het conventioneel brugpensioen, einde geldigheidsduur op 31/12/2011, nr 95265/CO/311; CAO van 23/09/2009 betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar, einde geldigheidsduur op 31/12/2010, nr 95266/CO/311; CAO van 25/05/2010 ter vastlegging voor 2010 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming, einde geldigheidsduur op 31/12/2010, nr 99969/CO/311; CAO van 23/06/2009 betreffende tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen , einde geldigheidsduur op 31/12/2010, nr 99260/CO/311 ; CAO van 23 juni 2009 betreffende de beroepsopleiding, einde geldigheidsduur op 31/12/2010, nr 95263/CO/311; CAO van 23 juni 2009 betreffende de tewerkstelling, einde geldigheidsduur op 30/06/2011, nr 95262/CO/311 en het Akkoord van 23 juni 2009 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest.

Sociale vrede

De werknemers en werkgevers verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren in de ondernemingen en dit voor de gehele duur van het akkoord. Geen enkele nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord.

DUUR VAN HET AKKOORD

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013, behalve waar anders is overeengekomen, onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake brugpensioen op 56 jaar (40 jaar loondienst) die ophouden van kracht te zijn op 31 december 2012, en de bepalingen inzake brugpensioen op 58 jaar, die afgesloten worden tot en met 31 december 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2011
Registratienr
108070
Geldig van
01/07/2011
Geldig tot
31/12/2013
Neerleggingsdatum
21/12/2011
Registratiedatum
31/01/2012
Onderwerp
sectoraal akkoord 2011-2012
BS Bericht van neerlegging
13/02/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
02/10/2013
Keywords
LONEN, ECOCHEQUES, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), BRUGPENSIOEN, SOCIALE VREDE

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord voor 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord voor 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Sectoraal akkoord voor 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Sectoraal akkoord voor 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Sectoraal akkoord 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Sectoraal akkoord 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Sectorale akkoord 2002-2003