01 Sectoraal akkoord 2007-2008

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2008
Geldig vanaf: 01/04/2007
Geldig tot: 31/03/2009

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 3 juli 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten betreffende het sectorakkoord 2007-2008. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 10 juli 2007 en geregistreerd op 7 augustus 2007 onder het nr. 84.194/CO/311.

Wij geven U hierna de integrale tekst van het sectorakkoord 2007-2008.

Sectoraal akkoord 2007-2008

1. Toepassingsgebied

Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers en de werknemers uit het Paritair comité voor de Grote kleinhandelszaken (PC 311).

2. Koopkracht

Vanaf 1 september 2007 zullen de barema's, de werkelijk betaalde maandlonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen verhoogd worden met 12 euro bruto per maand. Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

Vanaf 1 september 2008 zullen de barema's, de werkelijk betaalde maandlonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen verhoogd worden met 8 euro bruto per maand. Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

3. Leeftijdsbarema's

Er wordt een paritaire werkgroep ingesteld die als doel heeft de overeenstemming te onderzoeken van de loonschalen van de PC's 202, 311 en 312 met de verschillende antidiscriminatiewetgevingen en meer bepaald met de Richtlijn 2000/78/EG en de Wet van 25 februari 2003, gewijzigd door de Wet van 20 juli 2006.

De werkgroep zal zijn conclusies trekken vóór 28 februari 2009, zodat deze conclusies in het akkoord 2009-2010 uitgevoerd kunnen worden.

4. Tijdskrediet

4.1. De huidige toeslagen betaald en/of die betaald zullen worden door de Sociale fondsen aan de werknemers van 50 jaar en ouder, die hun arbeidsprestaties verminderd hebben of zullen verminderen tot een halftijdse betrekking, worden behouden gedurende de duur van het akkoord (Cf. 7.2 : verlenging van huidige CAO).

4.2. De sociale partners bevestigen dat deze maatregel een tewerkstellingsmaatregel uitmaakt om oudere werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen.

4.3. Het percentage, vermeld in artikel 15 § 1 van CAO nr. 77 bis wordt verhoogd tot 6 %. Werknemers van vijftig jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet meegerekend voor de vaststelling van dit percentage.

4.4. De sectorale CAO inzake tijdskrediet wordt volledig verlengd, met inbegrip van het recht op voltijds tijdskrediet, zoals voorzien in artikel 3 § 1 1° en 2° van CAO nr. 77 bis, dat in toepassing van § 2 van hetzelfde artikel wordt verlengd van één tot vijf jaar over de gehele loopbaan, zelfs in geval er geen onderbrekingsuitkering wordt toegekend door de RVA.

4.5. De werknemers hebben het recht om hun 1/5 tijdskrediet op te nemen in één hele of twee halve vrije dagen.

4.6. De werknemers van 50 jaar of ouder die in het sectoraal stelsel een halftijds tijdskrediet met toeslag van het sociaal fonds opnemen, hebben recht op een driedagenweek.

4.7. In het kadervan artikel 14bis, §1 van de CAO 77bis, zal een paritaire werkgroep een definitie voorstellen voor de sleutelfuncties.

5. Conventioneel brugpensioen

De minimumleeftijd voor het conventioneelbrugpensioen na ontslag, zoals voorzien in CAO nr. 17, wordt verlaagd tot 58 jaar tot 31 december 2010, dit binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden.

6. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur - vervangingscontracten

6.1. Voor de bepaling van het proefbeding wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie.

6.2. Voor de bepaling van de opzegtermijn, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

6.3. Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

7. Opleiding en Sociaal fonds 311

7.1. Het nodige zal worden gedaan opdat de participatiegraad aan vorming voor het geheel van de bedrijven in de sector met 5% zal toenemen.

7.2. De huidige toeslagen betaald door het Sociaal fonds voor de grote kleinhandelszaken aan de werknemers van 50 jaar en ouder, die hun arbeidsprestaties verminderd hebben tot een halftijdse betrekking, worden behouden gedurende de duur van het akkoord.

Daartoe zal de tewerkstellingsbijdrage van de werkgevers aan het Sociaal fonds van de grote kleinhandelszaken aangepast worden in functie van de uitgaven die noodzakelijk zijn voor deze maatregel. Derhalve zal de tewerkstellingsbijdrage verlaagd worden van 0,15 % tot 0,10% berekend op basis van vier maal de brutolonen van de werknemers van het derde trimester van het voorgaande jaar.

8. Preventie en Veiligheid

De thematiek van de veiligheid in de winkels (geldophaling en aanwezigheid bij opening en sluiting) zal in het CPBW besproken worden.

9. Syndicale werking

9.1. Het plafond voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van de syndicale afvaardiging, gedragen in het kader van de uitoefening van het effectief mandaat, zoals voorzien in artikel 38bis van de sectorale CAO inzake de vakbondsafvaardigingen van 30 juni 2003, wordt verhoogd tot 300 € per jaar.

9.2. Voor 2007 wordt het bedrag van de tussenkomst voor de syndicale vorming verhoogd met 2 % ten opzichte van de bedragen voorzien voor 2006.

Voor 2008 wordt het bedrag van de tussenkomst voor de syndicale vorming verhoogd met 2 % ten opzichte van de bedragen voorzien voor 2007.

10. Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

De collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten op het vlak van de sector en van de bedrijven, worden verlengd voor de duur van dit akkoord.

11. Sociale vrede

De werknemers en werkgevers verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren in de ondernemingen en dit voor de gehele duur van het akkoord. Geen enkele nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord.

12. Geldigheidsduur

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2009, behalve de bepalingen inzake brugpensioen, die afgesloten worden voor drie jaar, van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010.

13. Omzetting

13.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

13.2. De verbintenissen in deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen waar nodig uitgewerkt worden in afzonderlijke aangepaste collectieve arbeidsovereenkomsten.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/07/2007
Registratienr
84194
Geldig van
01/04/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/07/2007
Registratiedatum
07/08/2007
Onderwerp
sectoraal akkoord 2007-2008
BS Bericht van neerlegging
09/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, BRUGPENSIOEN, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord voor 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord voor 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Sectoraal akkoord voor 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Sectoraal akkoord voor 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Sectoraal akkoord 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Sectoraal akkoord 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/01/2002 31/03/2003 01 Sectorale akkoord 2002-2003