480202 Opleiding (voor risicogroepen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00


Geldig vanaf: 01/01/2013

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 23 juni 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen op 29 augustus 2014 en geregistreerd op 25 september 2014 onder het nummer 123579/CO/309.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de beursvennootschappen ressorteren.

Met bedienden bedoelt men de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten krachtens de afdeling 1 van hoofdstuk VIII van titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006) en het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (1) van 19 februari 2013.

Artikel 3

Deze collectieve overeenkomst heeft tot doel de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000 betreffende het bijdragepercentage sociaal fonds neergelegd op 15 januari 2001 en geregistreerd onder het nummer 56.289/CO/309, te wijzigen.

Artikel 4

Onder "risicogroepen" verstaan de partijen:

Artikel 4

Jaarlijks moet een evaluatieverslag en een financieel overzicht van de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst neergelegd worden op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tegen uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de collectieve arbeidsovereenkomst betrekking heeft.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elke ondertekende partij, door middel van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen en mits een opzeggingstermijn van 6 maanden.

 

 

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
23/06/2014
Registratienr
123579
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/08/2014
Registratiedatum
25/09/2014
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
03/10/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/04/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
08/05/2015
Keywords
RISICOGROEPEN

Historiek
01/01/2013 31/12/2999 480202 Opleiding (voor risicogroepen)
01/01/2007 31/12/2012 480202 4802 Opleiding (voor risicogroepen)