480201 Sociaal Fonds: bijdragepercentages

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00


Geldig vanaf: 01/07/2000

In het paritair comité voor de beursvennootschappen werd op 25 september 2000 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bijdragepercentages in het Sociaal Fonds.  Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 23 januari 2002 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2002.

Wij geven u hierna de bepalingen van deze CAO. 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, ressorterend onder het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, en op hun werknemers.

Artikel 2

In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999 met betrekking tot de aanwending van de bijdragen voor de risicogroepen, wordt een werkgeversbijdrage geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten belopen van 0,10 % vanaf het eerste kwartaal 2001.

Deze bijdrage wordt berekend op de brutolonen welke in aanmerking worden genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Artikel 3

De geïnde bijdragen zullen, na aftrek van de inningskosten, gestort worden door de RSZ, aan het Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de beursvennootschappen, gevestigd Handelsstraat 10, 1000 Brussel, opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 1999 tot oprichting van een Paritair Fonds ten voordele van de risicogroepen voor de beursvennootschappen, en vaststelling van de statuten..

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2000 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door elk der ondertekenende partijen door middel van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen en met een opzegtermijn van 6 maanden.

 


Historiek
01/07/2000 31/12/2999 480201 Sociaal Fonds: bijdragepercentages
Terug