2601 Werkzekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 27/05/2020
Geldig vanaf: 01/07/2011

Deze sector heeft een procedure van ontslag voorzien (ontslag in het kader van een fusie, overname of splitsing van een bedrijf).

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 28 juni 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende werkzekerheid (nr. 108635/CO/309).

1. Principe

Het wordt onder "meervoudig ontslagen" begrepen: elk ontslag in het kader van een fusie, overname of splitsing van een bedrijf, dat in de loop van een periode van dertig kalenderdagen een aantal werknemers treft dat ten minste 10 % bedraagt van het gemiddeld werknemersbestand dat in de loop van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat, tewerkgesteld was, met een minimum van 6 werknemers voor ondernemingen met minder dan 30 werknemers.

2. Procedure

Bij collectief ontslag brengt de werkgever volgende personen op de hoogte van zijn voornemen te ontslaan:

1) de voorzitter van Paritair Comité voor de beursvennootschappen, nadat de overname, fusie of splitsing goedgekeurd is door de Nationale Bank van Belgié, en deze goedkeuring door genoemde Bank gepubliceerd werd. Gedurende de 30 kalenderdagen die volgen op die informatie mag niet tot ontslagen worden overgegaan.

Die periode van 30 kalenderdagen kan met een nieuwe periode van 30 kalenderdagen verlengd worden door een beslissing van de ondernemingsraad of, bij afwezigheid van een ondernemingsraad, na akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging of, bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging, na akkoord tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordigers;

2) de ondernemingsraad of, bij afwezigheid van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging, of, bij afwezigheid van een vakbondsafvaardiging, de werknemers.

De werkgever zal volgende inlichtingen verstrekken:

  1. een omschrijving van de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de overname, fusie of splitsing en van de ermee beoogde economische doelstellingen;
  2. een overzicht van de mogelijke gevolgen van de maatregel op het vlak van tewerkstelling: een schatting van het verwachte effect van de operatie op het geheel van het personeelsbestand en op het tewerkstellingsbeleid van de onderneming na de uitvoering van de operatie;
  3. een overzicht van de voorgenomen maatregelen:
  • om ontslagen te vermijden;
  • om overplaatsingen mogelijk te maken;
  • inzake mogelijkheden tot wederindienstname;
  • inzake vorming, herscholing of reclassering;
  1. een overzicht van de geschatte gevolgen die de operatie meebrengt op het vlak van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Binnen de 15 kalenderdagen na de informatie dienen op ondernemingsvlak de besprekingen te starten over de maatregelen die terzake kunnen genomen worden.

3. Sanctie

Bij niet-naleving van de procedure dient de in gebreke blijvende werkgever aan de betrokken bedienden een brutovergoeding te betalen van 1 800,00 EUR.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/06/2011
Registratienr
108635
Geldig van
28/06/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/01/2012
Registratiedatum
07/03/2012
Onderwerp
werkzekerheid
BS Bericht van neerlegging
27/03/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/03/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
06/08/2013
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/07/2011 31/12/2999 2601 Werkzekerheid
01/01/2010 30/06/2011 2601 26 Werkzekerheid
01/01/2008 31/12/2009 2601 26 Werkzekerheid
Terug