1201 Vervoerkosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 29/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2015

CAO van 24 februari 2016.

Geldigheid: 1 januari 2016 - onbepaalde duur.

Werknemers

Alle werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de beursvennootschappen ressorten, uitgezonderd de bedienden die over een bedrijfswagen beschikken.

Vervoermiddelen

Alle openbare vervoermiddelen. 

Bedragen

80% van de prijs van een treinkaart.

Afstand 

  • Vervoer per spoor : geen minimumafstand; 
  • Andere openbare vervoermiddelen  : vanaf 5 kilometer.

 

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd er op 24 februari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers die gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen gebruiken.

Wij geven u hierna de bepalingen van deze CAO.

Tekst van de CAO

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de beursvennootschappen ressorteren. Deze cao is niet van toepassing op de bedienden die over een bedrijfswagen beschikken.

Hoofdstuk II - Vervoerskosten

Artikel 2

Betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen (trein, tram, metro, bus) om zich van de woonplaats naar de werkplaats en omgekeerd te begeven, is de tussenkomst van de werkgever in de kost van de "treinkaart" en in de kost van de "railflexkaart" vastgelegd op 80%, voor een afstand van ten minste 5 km.

Artikel 3

De tussenkomst, bedoeld in artikel 2, is ondergeschikt aan de voorwaarde dat de werknemer een verklaring op eer onderschrijft waarin verzekerd wordt dat hij geregeld - over een afstand van tenminste 5 km - een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel (trein, tram, metro, bus) gebruikt om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats en omgekeerd te begeven. De werkgever mag op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

Artikel 4

Indien de werknemer meerdere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen combineert (NMBS/De Lijn, NMBS/MIVB, NMBS/TEC) en als er slechts één vervoerbewijs wordt afgeleverd om de totale afstand af te leggen, bedraagt de werkgeverstussenkomst 80% van de prijs van de treinkaart voor de overeenstemmende afstand. Als er voor het vervoerbewijs een onderverdeling per vervoermiddel wordt gemaakt, moet voor elk gebruikt vervoermiddel de werkgeverstussenkomst van 80% berekend worden. Deze bedragen worden vervolgens opgeteld om de tussenkomst van de werkgever voor de volledig afgelegde afstand te bepalen.

Artikel 5

De tussenkomst bepaald krachtens de artikelen 2 en 4 mag in geen geval 80% van de effectief door de werknemer betaalde prijs overschrijden.

Artikel 6

De werkgeverstussenkomst in de kosten van de vervoermiddelen wordt betaald op voorlegging van het (de) vervoerbewijs(zen) afgeleverd door de vervoermaatschappijen.

Hoofdstuk III - Slotbepalingen

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016. Ze is gesloten voor onbepaalde tijd en kan opgezegd worden door één van de partijen, mits naleving van een opzeggingstermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen bij een ter post aangetekende brief.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/02/2016
Registratienr
132775
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
02/03/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 1201 Vervoerkosten
01/01/2016 31/12/2015 1201 Vervoerkosten
01/02/2009 31/12/2015 1201 Vervoerkosten
01/01/1972 31/01/2009 1201 Vervoerkosten