1001 Anciënniteitsverlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 10/05/2016
Geldig vanaf: 01/01/2016

Op 1 januari 2016:

  • er wordt 1 verlofdag per 5 jaar anciënniteit toegekend

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 24 februari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loon en arbeidsvoorwaarden: ancienniteitsverlof/loopbaanverlof. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132776/CO/309. 

Wij geven u hierna de integrale CAO.

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de bedienden tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen en op hun werkgever.

HOOFDSTUK II - Anciënniteitsverlof

Artikel 2

Op 1 januari 2016 wordt de volgende regeling voor anciënniteitsverlof van kracht : er wordt 1 verlofdag per 5 jaar anciënniteit toegekend

De anciënniteit wordt berekend op 1 januari van het vakantiejaar.

Gunstiger regelingen inzake anciënniteitsverlof die eventueel in bepaalde ondernemingen kunnen bestaan, blijven uiteraard behouden.

(...)

HOOFDSTUK V - Duur van de overeenkomst

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, vanaf 1 januari 2016, hoofdstuk 4, artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2002 (geregistreed onder het nummer 62130), tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan eventueel worden opgezegd door één van de partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/02/2016
Registratienr
132776
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/03/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
anciënniteits- of loopbaanverlof
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/02/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
13/03/2017
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 1001 Anciënniteitsverlof
01/01/2002 31/12/2015 1001 10 Anciënniteitsverlof