0704 Nachtarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 25/05/2004
Geldig vanaf: 01/01/2002

In deze sector is nachtarbeid toegelaten.

1. Algemeen

Nachtarbeid is arbeid die wordt verricht tussen 20 uur en 6 uur en is in principe verboden.

Er zijn toch talrijke afwijkingen voorzien dor de wet of bij Koninklijk besluit.

2. PC 309

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd er op 18 fébruari 2002 een CAO gesloten betreffende de invoering van een tewerkstelling tot 23 uur. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door het KB van 29 januari 2003 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2003.

2.1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen en op hun werkgever.

Zij is van toepassing op de werkgevers en werknemers die zij gewoonlijk tewerkstellen in arbeidsregelingen met prestaties tot 23 uur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers die worden tewerkgesteld in arbeidsregelingen die gewoonlijk prestaties bevatten van 20 tot 23 uur.

De bedoelde prestaties beginnen om 20 uur en eindigen uiterlijk om 23 uur.

De werknemers mogen tewerkgesteld worden tot 23 uur indien zij behoren tot één van de volgende categorieën:

  • werknemers traders
  • werknemers back-middle- en front office
  • werknemers belast met systeembediening van de informatica
  • werknemers belast met de veiligheid

2.2. Aantal werknemers

Een onderneming mag maximum volgend aantal werknemers tegelijkertijd tewerkstellen in een arbeidsregeling met hogergenoemde prestaties :

  • onderneming met maximum 100 werknemers : maximum 5 personen;
  • meer dan 100 werknemers : maximum 5 pet van het aantal personen tewerkgesteld in het bedrijf.

2.3. Modaliteiten

De werknemers moeten tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De werknemers hebben het recht terug te keren tot de normale arbeidsregeling.

Hogergenoemde prestaties kunnen enkel uitgevoerd worden op vrijwillige basis.

2.4. Formaliteit

Wanneer de werkgever voornemens is om de werknemers tewerk te stellen tot 23 uur, moet hij voorafgaandelijk aan de werknemer (14 dagen) schriftelijk informatie verstrekken omtrent het soort van arbeidstijd en de rechtvaardiging van het invoeren ervan.

De werkgever moet daarenboven de normale wettelijke arbeidstijden per dag en week respecteren.

In de bedrijven waar er geen ondernemingsraad of syndicale afvaardiging is vragen de werknemersorganisaties een planning door te sturen aan hieronder vermelde personen die zetelen in het Paritair Comité:

-      LBC:

Wim DE CLERCQ, Secretariaat Gent, Poel 7, 9000 Gent; 09/265.43.17 , fax :09/265.43.10,

e-mail: lbc-nvk.wdeclercq@acv-csc.be

-      BBTK-Setca:

Natalie PIENS Section de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, Place Rouppe 3, 1000 Bruxelles,

tel : 02/519.72.55 , fax : 02/502.76.82, e-mail : NPiens@setca-fgtb.be

-      ACLVB, CGSLB :

Martine LEFEVRE, Sociale Zetel, Poincarélaan 72-74, 1000 Brussel, 02/558.51.50 , fax : 02/558.51.51,

e-mail : martine.lefevre@aclvb.be

-      CNE :

Pierre FAFCHAMPS, Chaussée de Haecht 176,1030 BRUXELLES, tel : 027 215.15.18, fax : 02/215.09.54,

e-mail : pierre.fafchamps@acv-csc.be mail

Deze regeling kan herzien worden eind maart 2003.

2.5. Verloning

De werkgever betaalt voor de uren gepresteerd tussen 20 uur en 23 uur een toeslag op het loon van 50 %.

Hij neemt tevens de verplaatsingskosten ten laste voor de voile 100 pet van het sociaal abonnement NMBS, Sim, DE LIJN, MIVB.


Historiek
01/01/2002 31/12/2999 0704 Nachtarbeid
Terug