0701 Bevordering van de tewerkstelling

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 14/12/1999
Geldig vanaf: 01/01/1985

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 15 maart 1985 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bevordering van de werkgelegenheid. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 23 mei 1985 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 1985.

Wij geven u hierna de tekst van de CAO aangaande de bevordering van de werkgelegenheid

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op al de werkgevers en de mannelijke en vrouwelijke werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de wisselagenten.

Artikel 2

In de sector van de wisselagenten wordt het globaal sectorieel personeelsbestand op 31 december 1982 zoals aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en verhoogd met 2,5 pct. gewaarborgd tot 31 december 1986.

Artikel 3

De maximumgrens van de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld bij artikel 19 van de arbeidswet van 16 maart 1971, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1978, wordt tot achtendertig uren ingekort.

Artikel 4

De inkorting de wekelijkse arbeidsduur voorzien in artikel 3 mag, in geen geval, een loonsverlaging tot gevolg hebben.

Artikel 5

Voor de voorbije periode van 1 januari 1985 tot 15 maart 1985, wordt deze arbeidsduurvermindering verwezenlijkt door het toekennen van compenserende verlofdagen.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1985 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de wisselagenten.


Historiek
01/01/1985 31/12/2999 0701 Bevordering van de tewerkstelling
Terug