06 Tweemaal eenmalige premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 24/06/2008
Geldig vanaf: 01/01/2007

In het Paritair Comité voor de beursvenootschappen werd op 13 november 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten bettreffende de koopkracht. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 januari 2008 onder het nr. 86221/CO/309. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2008.

Wij geven u hierna de bepalingen inzake de premie.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen onder het Paritair Comité voor de beursvenootschappen vallen.

(...)

Artikel 3 

§1. De werkgevers zullen over de periode 2007-2008 aan de werknemers, die geen maandelijkse verhoging genieten zoals bedoeld in artikel 2, een koopkrachtverhoging toekennen onder de vorm van tweemaal een eenmalige premie of een gelijkwaardig voordeel.

§2. Om voor deze koopkrachtverhoging in aanmerking te komen moeten de werknemers op datum van de uitbetaling met de werkgever verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde of bepaalde duur en op dat ogenblik een anciënniteit hebben van minimum 12 maanden.

Commentaar: Voor de andere bepalingen betreffende de koopkracht, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0401.

§3. De eenmalige premie of het gelijkwaardig voordeel zal worden betaald:

§4. De personen die de firma verlaten, met uitzondering van een ontslag omwille van dringende redenen, tussen 1 november en het ogenblik van uitbetaling van de premie en op dat moment minstens 12 maanden anciënniteit hebben, hebben eveneens recht op de uitbetaling van de premie.

§5. De eenmalige premie of het gelijkwaardig voordeel bedraagt voor de voltijdse werknemer 200,00 EUR bruto.

Voor de werknemers met onvolledige prestaties wordt het bedrag van de premie of van het gelijkwaardig voordeel in verhouding herleid.

(...)

Artikel 5

De partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst geen bijkomende eisen
te stellen over de punten die in deze overeenkomst voorkomen.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2007 en treedt buiten werking op 31 december 2008.


Historiek
01/01/2007 31/12/2999 06 Tweemaal eenmalige premie
01/01/2005 31/12/2006 06 Eenmalige jaarpremie
Terug