0401 Bezoldigingsvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2018
Geldig vanaf: 17/11/2017

Zij werd gewijzigd door:

- een collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2009 (koninklijk besluit 13 juli 2014 - Belgisch Staatsblad 13 november 2014) en

- een collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016 (neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 20 mei 2016 onder het nr. 132996/CO/309; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2016).  Deze CAO stelt nieuwe minimumwedden op 1 januari 2016 vast.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.  Voor de evolutie van de minimumwedden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een nieuw baremiek verloningssysteem in te voeren en is van toepassing op de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor beursvennootschappen (PC 309.00) en op hun werkgever.

Onder werknemers worden zowel de vrouwelijke als mannelijke arbeiders en bedienden verstaan.

Artikel 2

De minimum maandlonen van toepassing op de in artikel 1 bedoelde werknemers, worden op 1 januari 2009 vastgesteld volgens de bij deze CAO opgenomen ervaringsbarema.

Dit ervaringsbarema bepaalt de minimumlonen in elke categorie volgens de ervaring die de werknemer heeft.

Het bij deze CAO opgenomen ervaringsbarema is gebaseerd op het leeftijdsbarema van september 2008. Het wordt op 1 januari 2009 automatisch vervangen door een op die datum geactualiseerde versie, rekening houdend met de indexering van november 2008 en januari 2009.

Artikel 3

Het maandelijks minimum aanvangsloon toepasselijk op de werknemers, wordt vanaf 1 januari 2009 als volgt bepaald:

1.182,70 EUR voor de eerste categorie, op het niveau 0 ervaringsjaren;

1.183,14 EUR voor de tweede categorie, op het niveau 0 ervaringsjaren;

1.488,28 EUR voor de derde categorie, op het niveau 3 ervaringsjaren (cfr. een geslaagde opleiding van het niveau bachelor);

1.646,66 EUR voor de vierde categorie, op het niveau 5 ervaringsjaren (cfr. een geslaagde opleiding van het niveau master).

Commentaar: voor de evolutie van de bedragen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Indien de werknemer niet over de vereiste opleiding beschikt is het ervaringsniveau 0 van toepassing.

Indien het behaalde masterdiploma een normaal langere studieperiode van 4 jaar betreft zal elk bijkomend en bovendien geslaagd opleidingsjaar recht geven op een bijkomend ervaringsjaar, met een maximum van 2 jaar.

Voor werknemers die geen houder zijn van een bachelor of mastergetuigschrift, wordt beroepsopleiding die aanleiding geeft tot een diploma en/of een getuigschrift in aanmerking genomen voor de aanrekening van ervaringsjaren en dit met een maximum van 3 jaar.

Artikel 4

§1. Onder ervaring wordt verstaan: de uitoefening van de beroepsactiviteit bij de werkgever waar hij werd aangeworven.

Voor de toekenning van ervaringsjaren wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse of deeltijdse prestaties.

§2. Wordt met ervaring, zoals bedoeld in § 1. gelijkgesteld:

de beroepservaring verworven in andere ondernemingen, vallend onder de paritaire comités 306, 307, 308, 309, 310 en 325 evenals bedrijven uit andere paritaire comités die bank en/of beursactiviteieten verrichten.

de beroepservaring verworven buiten de ondernemingen bedoeld onder a), met een maximum van 20 jaar.

elke ervaring in een professionaal milieu (zoals werkstages, vrijwilligerswerk) met een maximum van 5 jaar.

§3. Volgende schorsingen van de lopende arbeidsovereenkomst welke gepaard gaan met een vervangingsinkomen, worden gelijkgesteld met beroepservaring zoals in § 1.:

de periodes van deeltijdse schorsing wegens tijdskrediet, thematische verloven en arbeidsongeschiktheid, zoals bedoeld in de wetgeving terzake;

de periodes van voltijdse schorsing wegens ziekte, invaliditeit, moederschapsbescherming, moederschapsverlof en profylactisch verlof, arbeidsongeval of beroepsziekte, zoals bedoeld in de wetgeving terzake;

de periodes van voltijdse schorsing wegens thematische verloven inclusief tijdskrediet om thematische redenen zoals bedoeld in de wetgeving terzake, met een maximun van 3 jaar;

de andere periodes van voltijdse schorsing wegens tijdskrediet met een maximum van 1 jaar.

§4. De periodes van uitkeringsgerechtigde werkloosheid worden gelijkgesteld met beroepservaring met een maximum van 3 jaar.

§5. Voor de aanrekening van beroepservaring mag geen enkele gelijkstellingsperiode gecumuleerd worden met een periode van beroepsactiviteit of met een andere gelijkstellingsperiode.

Artikel 4bis

§1. De ervaring houdt rekening met de wettelijke schoolplicht. Deze keuze is terecht, aangezien zij gebaseerd is op de Belgische opleidingsstructuur (middelbare schoolopleiding).

§2. Om rekening te houden met de specifieke eisen van de verschillende categorieën is er voor de onderscheiden categorieën een verschillend aantal voorafgaande ervaringsjaren voorzien.

§3. Periode van gelijkgeschakelde ervaring:

De sociale partners komen overeen om de volgende periodes met ervaring gelijk te schakelen:

De periodes in een professionele omgeving (onder meer periodes van stage, interim, contracten van bepaalde duur, periode dat werknemers het statuut van zelfstandige hadden en vrijwilligerswerk);

De periodes van studies en eventuele legerdienst, burgerdienst of gemeenschapsdienst;

De periodes tijdens dewelke men geen arbeidscontract heeft (we denken hier ook zeer zeker aan de periodes van schorsing van het arbeidscontract, opnemen van tijdskrediet, ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking, onbetaald
verlof, periodes gedekt door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving zoals werkloosheid en ziekte-invaliditeit);

Voor de verworven beroepservaring worden de ervaringen in een gelijkaardige onderneming in een andere Staat op dezelfde wijze in aanmerking genomen;

Voor de schorsingen van de arbeidsovereenkomst welke gepaard gaan met oen vervangingsinkomen uitgekeerd door een sociale zekerheidsregeling in België of in een andere Staat;

Voor de periodes van volledige werkloosheid met uitkeringen, toegekend door sociale zekerheidsregeling in België of in een andere Staat.

§4. De sociale partners benadrukken dat ze door het invoeren van het begrip ervaring op geen enkel vlak voor enige (of nieuwe) discriminatie willen zorgen, zoals ze dit ook verwoordden tijdens de onderhandelingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2009.

Artikel 5

De opklimming in de loonschaal loopt voor al de in artikel 3 opgesomde categoriën is afhankelijk van het feit dat de beroepservaring met twaalf maanden is toegenomen sedert de laatste loonverhoging. Deze aanpassing zal eenmaal per jaar gebeuren ten laatste in de loop van de maand januari.

Voor de werknemers die in dienst zijn gekomen in het vorige kalenderjaar zal een aanpassing gebeuren in de loop van de maand januari van het daaropvolgende jaar indien de datum indiensttreding gelegen is tussen 1 januari en 30 juni.

Het bedrag van de aanpassing is minimum gelijk aan het verschil tussen het baremaloon van het nieuwe ervaringsjaar en het baremaloon van het juist onderliggende ervaringsjaar.

Voor deeltijdse werknemers wordt een pro-rata berekening toegepast in verhouding tot hun prestaties.

Artikel 6

De bedragen van het ervaringsbarema worden gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex, maandelijks vastgesteld door de bevoegde federale overheidsdienst.

De aanpassing vindt om de twee maanden plaats met een percentage dat gelijk is aan de procentuele wijziging van het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de vier voorafgaande maanden, vergeleken met het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de derde tot de zesde maand voorafgaand aan de aanpassing.

De aanpassing bedoeld in het vorige lid gebeurt voor de eerste keer op 1 maart 2009.

Artikel 7

Voor de werknemers die in dienst zijn op 31 december 2008, zal - in afwijking wat voorafgaat - vanaf 1 januari 2009 het aantal jaren ervaring dat voor hen voor het verleden in aanmerking genomen zal worden, gelijk zijn aan het aantal jaren dat in het ervaringbarema overeenstemt met het bedrag dat op hen van toepassing was op 31 december 2008 (maar geindexeerd per 1 januari 2009).

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en is gesloten voor onbepaalde duur. Hij kan eventueel worden opgezegd door één van de partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Opzegging geschiedt bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

De maandelijks minimum aanvangslonen worden voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst verschillend van een studentenovereenkomst per 1 januari 2009 als volgt vastgesteld: (deze cijfers dienen nog geactualiseerd te worden)

(...)

Commentaar: de CAO van 24 februari 2016 heeft nieuwe aanvangslonen voor de werknemers met een studentenovereenkomst vastgesteld en dit vanaf 1 januari 2016.  Voor de lonen van toepassing op 1 januari 2016 en voor de verdere evolutie verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

De maandelijks minimum aanvangslonen worden, voor de werknemers met een studentenovereenkomst, per 1 januari 2009 als volgt vastgesteld:

(...)

Commentaar: de CAO van 24 februari 2016 heeft nieuwe maandwedden vastgesteld en dit vanaf 1 januari 2016.  Voor de wedden van toepassing op 1 januari 2016 en voor de verdere evolutie van de wedden verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Vanaf 1 januari 2018 worden de sectorale loonschalen verhoogd met 0,50 pct. voor alle looncategorieën.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/11/2017
Registratienr
143338
Geldig van
17/11/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/11/2017
Registratiedatum
15/12/2017
Onderwerp
verhoging van de sectorale barema's
BS Bericht van neerlegging
29/01/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/07/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
03/08/2018
Keywords
LONEN

Datum CAO
24/02/2016
Registratienr
132996
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
02/03/2016
Registratiedatum
20/05/2016
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
16/06/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/05/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
24/05/2017
Keywords
LONEN

Datum CAO
22/09/2009
Registratienr
99198
Geldig van
01/07/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/02/2010
Registratiedatum
04/05/2010
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
18/05/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/07/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
13/11/2014
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Datum CAO
08/01/2009
Registratienr
90453
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
16/01/2009
Registratiedatum
27/01/2009
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
06/02/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/07/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2014
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
17/11/2017 31/12/2999 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2016 16/11/2017 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/07/2009 31/12/2015 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2009 30/06/2009 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2007 31/12/2008 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2005 31/12/2006 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
01/01/2002 31/12/2004 0401 Bezoldigingsvoorwaarden
Terug