01 Protocolakkoord 2011-2012

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 06/02/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

Een sectoraal protocolakkoord werd op 28 juni 2011 gesloten binnen het PC voor de beursvennootschappen (PC 309).

Dit PROTOCOLAKKOORD is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de beursvennootschappen vallen.

De sectorale CAO van 13 november 2007 rond het collectief ontslag wordt omgezet van een CAO van bepaalde duur in een CAO van onbepaalde duur.
Een sectorale procedure voor individuele en meervoudig ontslagen wordt tijdens de duurtijd van deze CAO besproken in een paritaire werkgroep.

Een eco-cheque van 125€ wordt ten laatste uitbetaald in december 2011. Een eco-cheque van 250€ wordt in de maand juni 2012 uitbetaald.
Indien de NAR CAO 98 gewijzigd wordt zal er een paritaire discussie binnen het PC 309 georganiseerd worden teneinde een passend gevolg aan deze materie te geven.
Vanaf 1 januari 2012 worden de sectorale minimumlonen verhoogd met 0,3%.

De werknemer die ontslag wordt door de werkgever heeft recht op een outplacementbegeleiding indien hij tegelijkertijd aan volgende voorwaarden voldoet :
- Ontslagen worden behoudens : een ontslag om dringende redenen of een ontslag in het kader van een brugpensioen of een rustpensioen
- De leeftijd van 45 jaar bereikt hebben op het tijdstip van het ontslag
- Een onderbroken dienst hebben van ten minste 1 jaar op het tijdstip van het ontslag.
De opdracht zal toegewezen worden aan de erkende dienstverlener Right Mangement.
De aanwijzing van een dienstverlener voor de sector doet geen afbreuk aan bestaande praktijken bij de ondernemingen m.n. er kan steeds beroep gedaan worden op een andere dienstverlener dan deze voorgedragen door de sector.
De outplacementbegeleiding zal voorgesteld worden op het ogenblik van ontslag volgens de bepalingen voorzien in de cao nr 82 en 82bis afgesloten in de Nationale Arbeidsraad
Een sectorale overeenkomst wordt afgerond met Right Management tegen uiterlijk 31 december 2011.
Een jaarlijkse sectorale evaluatie wordt gemaakt door de sectorale dienstverlener.

De sectorale CAO vorming met de noodzakelijke bijkomende inspanningen wordt verlengd tot 30 juni 2013.
Een bijkomende inspanning van 0,1% in 2011 en 0,1% in 2012 in de opleidingsuren wordt bijgevoegd.
Binnen Startfin en eventueel in samenwerking met andere financiële sectoren wordt loopbaanbegeleiding /eindeloopbaan voor bedienden met een lange loopbaan verder uitgewerkt.

De engagementen genomen in het protocolakkoord 2009-2010 te weten : binnen een werkgroep voorstellen uitwerken voor de aanpassing/actualisering/modernisering van de bestaande omschrijvingen. Het is de bedoeling om alle aangehaalde voorbeelden te moderniseren en aan te passen aan de huidige realiteit.
De vakbonden bieden de nodige technische omkadering via hun classificatie experts.

De sectorale CAO tijdskrediet van 13 oktober 2009 (laatste versie met het niet meetellen van de 55 plussers voor het behalen van de drempel) wordt verlengd tot 30 juni 2013

De sectorale CAO van 8 oktober 2007 wordt verlengd tot 30 juni 2014

Tijdens de duurtijd van deze sectorale CAO wordt een syndicaal statuut besproken voor de sector.

Een werkgroep werkt dit onderwerp verder uit zoals voorzien in het vorig protocolakkoord.
Er wordt ingegaan op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de verschillende beleidsdomeinen.

De in het PC vertegenwoordigde vakorganisaties verbinden zich ertoe om tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst geen bijkomende eisen te stellen op het niveau van het PC en van de ondernemingen in verband met de materies die in deze overeenkomst vervat zijn.

Dit akkoord vangt aan op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012 behoudens andere termijnen vervat in dit protocolakkoord.


Historiek
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocolakkoord 2011-2012
Terug