Uitstel betaling debetbericht jaarlijkse vakantie met 6 maanden in de Horeca

01/04/2021

Een gedeelte van de werkgeversbijdragen, bestemd voor de financiering van het vakantiegeld van de arbeiders, is slechts jaarlijks verschuldigd. Het gaat om een aandeel van 10,27 % van de brutolonen van arbeiders en van leerling-arbeiders die onder toepassing vallen van de vakantieregeling der werknemers.

Onder de vorm van een debetbericht stuurt de RSZ jaarlijks aan de werkgever een formulier met de berekening van deze bijdrage, op basis van de driemaandelijkse aangiften die de werkgever in de loop van het vorige dienstjaar verrichtte. De werkgever ontvangt het debetbericht in de loop van de maand maart; het bedrag ervan is verschuldigd op 31 maart en moet aan de RSZ betaald zijn uiterlijk op 30 april.

Aangezien de coronamaatregelen de ondernemingen uit de horeca verplichten om te sluiten en dit leidt tot economische en financiële problemen, heeft de regering beslist om de datum van 30 april uit te stellen met 6 maanden, dus tot 31 oktober. De werkgevers uit de horeca zullen bijgevolg voor hun vaste (017) en gelegenheidswerknemers (317) dit jaarlijks debetbericht (nog) niet ontvangen en moeten betalen.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (BS van 30 april 2021)