Flexi-jobs: verbod om een flexi-job arbeidsovereenkomst als uitzendkracht te combineren met een vaste arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever

29/04/2022

Om misbruik te bestrijden, verbiedt de wet nu dat een werknemer een flexi-job arbeidsovereenkomst als uitzendkracht combineert met een vaste arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever.

1. Nieuwe voorwaarde

Vanaf 7 mei 2022 voorziet de wet een extra voorwaarde voor de oefening van een flexi-job: in het kwartaal van de tewerkstelling (kwartaal T) mag de werknemer niet onder een arbeidsovereenkomst werken bij de werkgever waar hij een flexi-job doet via een uitzendkantoor.

Een werknemer van een uitzendbureau kan altijd als flexi-jobber met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid bij een andere werkgever (gebruiker) werken, via hetzelfde uitzendbureau

2. De belangrijkste kenmerk en van de flexi-jobs

2.1. Toepassingsgebied

Werknemers en werkgevers die vallen onder de volgende paritaire comités:

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, beperkt tot de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03 -RSZkengetal 058);
 • Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322), als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde paritaire comités ressorteert.
 • Paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322) en uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker die valt onder één  van de hierboven vernoemde paritaire comités.

2.2. Voorwaarden

Voorwaarden te vervullen in kwartaal T-3 of T-2:

 • Hoofdvoorwaarde T-3: tijdens het derde kwartaal dat het kwartaal van tewerkstelling met een flexi-job arbeidsovereenkomst voorafgaat (“T-3”), moet de werknemer bij een of meer andere werkgevers tewerkgesteld geweest zijn naar rato van minstens 4/5 (80%) van een voltijdse betrekking in de betrokken sector.
 • Alternatieve voorwaarde gepensioneerd in T-2 of 65 jaar oud in T:
  • De tewerkstellingsvoorwaarde in "T-3" moet niet vervuld zijn als de werknemer een wettelijk pensioen geniet tijdens het tweede kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin hij in het kader van een flexi-job tewerkgesteld is ("T-2");
  • N.B.: Indien de betrokken werknemer 65 jaar oud is in T zal de voorwaarde in T-2 niet gecontroleerd worden door de RSZ !

Voorwaarden te vervullen in kwartaal T:

Tijdens het kwartaal van tewerkstelling met een flexi-jobarbeidsovereenkomst (“T”) moet de werknemer verschillende voorwaarden vervullen:

 • bij dezelfde werkgever geen flexi-jobarbeidsovereenkomst cumuleren met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 4/5 (80%) van een voltijdse tewerkstelling;
 • de flexi-job niet uitoefenen tijdens een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagvergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
 • de flexi-job niet uitoefenen tijdens een opzeggingsperiode bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent
 • ! nieuw! de werknemer  is niet tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen.

2.3. Overeenkomsten:

 • Kaderovereenkomst
 • Flexi-jobarbeidsovereenkomst

2.4. Dimona:

 • Ten laatste op het ogenblik van indiensttreding.
 • Een DIMONA per kwartaal of per periode (die nooit een kwartaal overschrijdt) als de  flexi-job wordt uitgeoefend in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.
 • Een DIMONA per dag met begin- en einduur als de flexi-job wordt uitgeoefend in het kader van een mondelinge arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

2.5. Verplichte registratie van de prestaties:

 • Ofwel via een gecertificeerde geregistreerde kassa met aanwezigheidsregistratiesysteem.
 • Ofwel via een alternatief systeembeheer van de dagelijkse prestatie – onderdeel van de DIMONA applicatie RSZ (via online applicatie RSZ).
 • Ofwel via een dagelijkse Dimona-aangifte met begin- en einduur van de prestaties.
 • Ofwel via een prikklok.

2.6. Flexiloon (01/05/2022):

 • 10,33 EUR per uur + 7,67 % flexivakantiegeld =  11,12 EUR per uur 
 • Geen normale RSZ-bijdragen
 • Bijzondere bijdrage van 25%
 • niet belastbaar

 

Bron: wet van 1 april  2022 tot wijziging van de wet van  16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (B.S., 27 april  2022).

 

Betrokken sectoren

118.03.00-00.00 , 119.00.00-00.00 , 201.00.00-00.00 , 202.00.00-00.00 , 202.01.00-00.00 , 302.00.00-00.00 , 311.00.00-00.00 , 312.00.00-00.00 , 314.00.00-00.00 , 322.00.00-00.00