Deeltijdse arbeid: met oog op dagelijkse prestaties van minimum 2 uur te kunnen voorzien, geldt een verplichting om regels betreffende het gebruik van een geregistreerd kassasysteem na te leven.

10/06/2022

Krachtens de interprofessionele reglementering moet er een minimale wekelijkse arbeidsduur nageleefd worden van 1/3 van de voltijdse arbeidsduur en een minimale duur van 3 uur per prestatie.

Voor de bedrijven in de horecasector kan er dankzij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 van deze bepalingen worden afgeweken door een gemotiveerde kennisgeving van de afwijking aan het paritair comité te bezorgen. Mits naleving van deze voorwaarde, wordt de minimale arbeidsduur dan 10 uur/week en 2 uur/prestatie in de bedrijven die vallen onder het paritair comité 302.

Op 3 februari 2022 werd een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten om een bijkomende voorwaarde toe te voegen om zo de afwijking van minimum 2 uur per prestatie te kunnen toepassen: vanaf 1 januari 2022 moeten de bedrijven die hiertoe wettelijk verplicht zijn, naast de verplichte gemotiveerde kennisgeving aan het paritair comité, ook gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem dat gecertificeerd en geregistreerd is bij de belastingadministratie (cf. koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horeca moet voldoen).

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 4001 van de sectorale documentatie.