54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 29/11/2022
Geldig vanaf: 01/01/2018

Bedrag: 250 EUR;Uitsluiting: studenten.Referteperiode: van 01/12 tot 30/11.Betalingsdatum: december.Mogelijkheid tot omzetting: ja.

In het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf werd op 27 juni 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in verlenging van het protocolakkoord 2009-2010, betreffende de koopkracht van de werknemers (nr. 146640/CO/302).

1. Bedrag

Premie van maximum 250 EUR per jaar.

De nominale waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10 EUR/cheque.

2. Toekenningsmodaliteiten

2.1. Voltijdse werknemers

 • Voltijdse werknemers die gedurende de gehele referentieperiode door een arbeidsovereenkomst met de werkgever verbonden zijn geweest: de volledige premie wordt toegekend.

 

 • De premie voor de voltijdse werknemers die niet gedurende de hele referteperiode verbonden waran door een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt verhoudingsgewijs verminderd door toepassing van volgende formule:

  • 250 EUR x het aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiodele/12.
  • Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers. Het bedrag van de premie is dan de som van beide resultaten.

Interpretatie va de sociale partners: voor een voltijder met een volledige referteperiode en voor de volledige maanden dienst van een voltijder met een onvolledige referteperiode moet men GEEN rekening houden met afwezigheden tijdens de duur van het contract.

2.2. Deeltijdse arbeid en gelegenheidswerknemers

 • De deeltijdse arbeid of de gelegenheidswerknemers hebben recht: 250 EUR x het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode/ 260 (1).

(1) 312 voor de functies in de ondernemingen waar het voltijdse arbeidsregime 6 dagen per week bedraagt.

Elke effectieve dagprestatie, of hiermee gelijkgesteld telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie.

3. Referteperiode

De referteperiode bepaald op de periode van 1 december van het jaar dat de betaling van de cheque voorafgaat tot 30 november van het jaar van de betaling.

4. Gelijkstellingen

Voor het berekenen van de premie dienen volgende dagen als gelijkgestelde dagen te worden beschouwd:

 • de gelijkgestelde dagen vermeld in artikel 16 van het K.B. van 30 maart 1967;
 • de dagen afwezigheid gedekt door loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen;
 • de dagen jaarlijkse vakantie;
 • inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering;
 • verlof om dwingende redenen (cao n° 45);
 • tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer;
 • loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (cao nr. 103), waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien;
 • de dagen van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden, overeenkomstig titel III, hoofdstuk. II/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (= economische werkloosheid voor bedienden).

5. Betalingsdatum

De ecocheques worden toegekend in de maand december. Met uitzondering van de gelegenheidswerknemers worden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode de ecocheques toegekend bij het beëindingen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december die volgt op de maand waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

6. Mogelijkheid tot omzetting

Wanneer voor de referteperiode waarvoor ecocheques worden toegekend, het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 EUR bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50%, toevoegen aan het loon.

Mogelijkheid tot omzetting op ondernemingsvlak door de ecocheques te vervangen door hetzij de invoering van maaltijdcheques of de verhoging van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques, hetzij  de toekenning van een gelijkwaardig en in hoofde van de werknemer individualiseerbaar voordeel. Hiertoe moet vóór de betaling een overeenkomst worden afgesloten tussen de werknemers en de werkgever.  Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst wordt de premie toegekend in de vorm van ecocheques. De toekenning van afwijkende voordelen moet objectief bewijsbaar zijn in hoofde van de werknemer en mag niet meer bedragen dan 250 EUR per jaar, elke bijkomende kost, van welke aard dan ook, voor de werkgever inbegrepen, met uitsluiting van administratieve kosten.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2018
Registratienr
146640
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/06/2018
Registratiedatum
06/07/2018
Onderwerp
koopkracht van de werknemers - verlenging van het protocolakkoord 2009-2010
BS Bericht van neerlegging
16/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/10/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/10/2018
Keywords
-

Historiek
01/01/2018 31/12/2050 54 Ecocheques
01/01/2017 31/12/2017 54 Ecocheques
01/01/2015 31/12/2016 54 Ecocheques
01/01/2013 31/12/2014 54 Ecocheques
01/01/2011 31/12/2012 54 Ecocheques
01/03/2009 31/12/2010 54 Ecocheques