54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 10/08/2018
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2017

Bedrag:

 • Voltijdse werknemer: 250 EUR;
 • Pro rata per volledige kalendermaand: (250 EUR * aantal volledige kalendermaanden)/12;
 • Deeltijdse contracten, gelegenheidswerknemers en onvolledige kalendermaanden: (250 EUR * aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen)/260 (of /312 in regime 6d/w);
  Elke effectieve dagprestatie, of hiermee gelijkgesteld telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie.
 • Ecocheques van minder dan 25 EUR kunnen als bruto-bedrag aan de werknemer overgemaakt worden.

Toekenningsmodaliteiten:

 • Anciënniteitsvoorwaarden: nee;
 • Referteperiode: van 01/12 tot 30/11 ;
 • Gelijkgestelde dagen: zie CAO ;
 • Uitsluiting: studenten:.

Betalingsdatum: in december.

Mogelijkheid omzetting: nee.

In het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf werd op 20 december 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in verlenging van het protocolakkoord 2009-2010, betreffende de koopkracht van de werknemers (registratienummer 144672/CO/302).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze cao.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf.

Artikel 2

In uitvoering van het sociaal akkoord 2017-2018 wordt het recht op grond van het protocolakkoord van 2009-2010 van werknemers op een éénmalige premie van maximum 250 EUR per jaar verlengd voor onbepaalde duur, elke bijkomende kost van welke aard dan ook voor de werkgever inbegrepen, met uitsluiting van de administratieve kosten.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die op basis van artikel 17bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers.

Artikel 4

Deze premie wordt toegekend onder de vorm van ecocheque zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de N.A.R., gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies en onder de voorwaarden bepaald in artikel 19quater van bovenvermeld K.B. van 28 november 1969.

Artikel 5

De berekening van de premie bedoeld in art. 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gebeurt in hoofde van de werknemer, op basis van de principes vervat in art. 6 en 7 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, behoudens strijdige wettelijke of reglementaire bepalingen.

Artikel 6

Voor het berekenen van de premie wordt de referteperiode bepaald op de periode van 1 december van het jaar dat de betaling van de cheque voorafgaat tot 30 november van het jaar van de betaling.

Artikel 7

§1. Aan elke voltijdse werknemer, gedurende de volledige referteperiode verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt één keer per jaar een premie toegekend ter waarde van het maximumbedrag vermeld in art. 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

De premie voor de voltijdse werknemers die niet gedurende de hele referteperiode verbonden waren door een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt verhoudingsgewijs verminderd door toepassing van volgende formule:

 • maximumbedrag bepaald in art. 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst
 • vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode
 • gedeeld door 12.

Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers, bepaald in §2 van dit artikel. Het bedrag van de premie is dan de som van beide resultaten.

§2. Werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid hebben recht op het maximumbedrag vastgesteld in art. 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode gedeeld door 260 (312 voor de functies in de ondernemingen waar het voltijdse arbeidsregime 6 dagen per week bedraagt). Elke effectieve dagprestatie, of hiermee gelijkgesteld zoals bepaald in §4 telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie.

§3. De premie voor de gelegenheidswerknemers zoals gedefinieerd in artikel 31ter van bovenvermeld K.B. van 28 november 1969, wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in §2 voor de deeltijdse werknemers.

§4. Voor het berekenen van de premie dienen volgende dagen als gelijkgestelde dagen te worden beschouwd:

 • de gelijkgestelde dagen vermeld in art. 16 van het K.B. van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers,
 • de dagen afwezigheid gedekt door loon dat onderworpen is aan R.S.Z.- bijdragen,
 • de dagen tijdens de welke de uitvoering van arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolgde artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
 • inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering,
 • verlof om dwingende redenen zoals bedoeld in CAO nr. 45 van de N.A.R.,
 • tijdelijke werkloosheid ingevolgde slecht weer,
 • loopbaanvermindering en vermindering va25n arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking bedoeld door CAO nr. 103 van de N.A.R. waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien
 • en de dagen van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bedienden overeenkomstig, titel III, Hoofdstuk II/1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

§5. Het resultaat van de formules vermeld in art. 7 § 1 en 2 wordt afgerond op twee decimalen, met een maximum van 250 EUR. Als het derde decimaal lager is dan 5, wordt hiermee geen rekening gehouden. Is het derde decimaal gelijk of hoger dan 5, wordt het af te ronden decimaal met 1 verhoogd.

§6. De ecocheques worden toegekend in de maand december. Met uitzondering van de gelegenheidswerknemers worden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode de ecocheques toegekend bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december die volgt op de maand waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever verlaat in kennis gesteld van het bedrag aan ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden afgegeven.

§7. De nominale waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10 EUR per cheque.

§8. Wanneer de waarde van de aan de werknemer toe te kennen ecocheques minder dan 25 EUR bedraagt, kan de werkgever afwijken van § 1 van dit artikel door de ecocheques te vervangen door een brutobedrag.

Artikel 8

De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn op de lijst in bijlage bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de N.A.R., gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies. Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van bovenvermelde lijst.

Artikel 9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd met het betekenen, bij aangetekende brief, van een vooropzeg van 3 maanden. De aangetekende brief wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité.

Commentaar

Ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in deze CAO, zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en zijn evenmin belastbaar.

Horeca Vlaanderen-Leden

Horeca Vlaanderen sloot met Edenred Services een overeenkomst af om haar leden een voordeeltarief te kunnen toestaan. Het voordeel bestaat erin dat de leden i.p.v. 7% slechts 3,75% dienstprestatie betalen, berekend op de nominale waarde van de ecocheques.

Dit komt samengevat op het volgende neer:

 • Voor alle volumes aan ecocheques van 1 - 25 EUR wordt er een forfaitair tarief toegepast van 7 EUR (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten);
 • Voor alle volumes aan ecocheques van 26 - 50 EUR wordt er een forfaitair tarief toegepast van 10 EUR (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten);
 • Voor alle volumes aan ecocheques van 51 - 400 EUR wordt er een forfaitair tarief toegepast van 15 EUR (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten);
 • Voor alle volumes aan eco-cheques boven de 400 EUR wordt er een prestatievergoeding van 3,75% in plaats van 7% toegekend + 20 EUR aan leveringskosten.

Horeca Vlaanderen informeert haar leden aan dat – indien zij van de korting gebruik willen maken – zij hun ecocheques moeten bestellen via het aanvraagformulier op de site van Horeca Vlaanderen en daarna dit aanvraagformulier aan Edenred bezorgen.

De sociale secretariaten berekenen hoeveel ecocheques besteld moeten worden. De werkgever bestelt ze dan zelf via het formulier. Het zou mooi zijn moesten de sociale secretariaten hun klanten erop wijzen dat - indien ze lid zijn – ze van deze korting gebruik kunnen maken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2017
Registratienr
144672
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
01/01/2018
Neerleggingsdatum
22/12/2017
Registratiedatum
22/02/2018
Onderwerp
koopkracht
BS Bericht van neerlegging
05/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
01/01/2018 31/12/2050 54 Ecocheques
01/01/2017 31/12/2017 54 Ecocheques
01/01/2015 31/12/2016 54 Ecocheques
01/01/2013 31/12/2014 54 Ecocheques
01/01/2011 31/12/2012 54 Ecocheques
01/03/2009 31/12/2010 54 Ecocheques