54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 09/12/2011
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2012

CAO 20 september 2011

Geldigheidsduur: 01/01/2011 – 31/12/2012

Mogelijkheid omzetting

ja, vóór 30/11/2011

Betalingsdatum

december van elk jaar

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 20 september 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 juli 2011, betreffende de koopkracht der werknemers.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens een commentaar.

A. CAO van 20 september 2011

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf.

Artikel 2

In uitvoering van het sociaal akkoord 2009-2010 wordt aan de werknemers een éénmalige premie toegekend van maximum 250 EUR in 2011 en een éénmalige premie van maximum 250 EUR in 2012, elke bijkomende kost van welke aard dan ook voor de werkgever inbegrepen, met uitsluiting van de administratieve kosten.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op:

  • de werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die op basis van artikel 17bis van het K.B. van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitgesloten zijn uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers;
  • de werknemers die een onvoldoende aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen bij dezelfde werkgever hebben tijdens de referteperiode om recht te hebben op een premie van minstens 25 EUR.

Artikel 4

§1. Deze premie wordt toegekend onder de vorm van ecocheque zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de N.A.R., gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 bis en onder de voorwaarden bepaald in artikel 19quater van bovenvermeld K.B. van 28 november 1969.

§2. Op ondernemingsniveau kan afgeweken worden van §1 van dit artikel door de ecocheques te vervangen door de invoering van, of de verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques bedoeld in art. 19bis van voormeld koninklijk besluit van 28 november 1969, of door middel van een gelijkwaardig, in hoofde van de werknemer individualiseerbaar voordeel op ondernemingsniveau.

Hiertoe dient op ondernemingsniveau uiterlijk vóór 30 november 2011 een overeenkomst te worden afgesloten tussen werknemers en werkgever. Bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst vóór deze datum wordt de premie toegekend onder de vorm van ecocheques, zoals voorzien in artikel 4, §1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Het toekennen van afwijkende voordelen moet objectief aanwijsbaar zijn in hoofde van de werknemer en mag niet meer bedragen dan 250 EUR in 2011 en 250 EUR in 2012, elke bijkomende kost van welke aard dan ook voor de werkgever inbegrepen, met uitsluiting van de administratieve kosten.

Artikel 5

De berekening van de premie bedoeld in art. 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst gebeurt in hoofde van de werknemer, op basis van de principes vervat in art. 6 en 7 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, behoudens strijdige wettelijke of reglementaire bepalingen.

Artikel 6

Voor het jaar 2011 wordt de referteperiode voor het berekenen van de premie bepaald op de periode van 1 december 2010 tot 30 november 2011. Voor het jaar 2012 wordt de referteperiode bepaald op de periode van 1 december 2011 tot 30 november 2012.

Artikel 7

§1. Aan elke voltijdse werknemer, gedurende de volledige referteperiode verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt één keer per jaar een premie toegekend ter waarde van het maximumbedrag vermeld in art. 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

De premie voor de voltijdse werknemers die niet gedurende de hele referteperiode verbonden waren door een arbeidsovereenkomst met de werkgever wordt verhoudingsgewijs verminderd door toepassing van volgende formule:

maximumbedrag bepaald in art. 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal volledige kalendermaanden gedekt door de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode gedeeld door 12.

Voor onvolledige kalendermaanden wordt de premie berekend volgens de regels van toepassing op deeltijdse werknemers, bepaald in §2 van dit artikel. Het bedrag van de premie is dan de som van beide resultaten.

§2. Werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid hebben recht op het maximumbedrag vastgesteld in art. 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vermenigvuldigd met het aantal effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode gedeeld door 260 (312 voor de functies in de ondernemingen waar het voltijdse arbeidsregime 6 dagen per week bedraagt).

Elke effectieve dagprestatie, of hiermee gelijkgesteld zoals bepaald in §4 telt voor één dag, ongeacht de duur van de dagprestatie.

§3. De premie voor de gelegenheidswerknemers zoals gedefinieerd in art. 31bis van bovenvermeld K.B. van 28 november 1969, wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in §2 voor de deeltijdse werknemers.

§4. Voor het berekenen van de premie dienen volgende dagen als gelijkgestelde dagen te worden beschouwd: de gelijkgestelde dagen vermeld in art. 16 van het K.B. van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, de dagen afwezigheid gedekt door loon dat onderworpen is aan R.S.Z.- bijdragen, de dagen tijdens de welke de uitvoering van arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolgde artikel 28, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst, inhaalrustdagen in het kader van arbeidsduurvermindering, verlof om dwingende redenen zoals bedoeld in CAO nr. 45 van de N.A.R., tijdelijke werkloosheid ingevolgde slecht weer, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking bedoeld door CAO nr. 77bis van de N.A.R. waarbij een tussenkomst van de RVA wordt voorzien, en de dagen van arbeidsduurvermindering of schorsing van de arbeidsovereenkomst in het kader van de maatregelen met betrekking tot tewerkstelling tijdens de crisis voorzien bij wet van 19 juni 2009 en de dagen van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in het kader van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord en de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Commentaar: 1/5 tijdskredit is dus wel gelijkgesteld. Maar volledig tijdskrediet en thematische verloven zijn niet gelijksteld met arbeid voor de berekening van ecocheques.

§5. Het resultaat van de formules vermeld in art. 7 §1 en 2 wordt afgerond op twee decimalen, met een maximum van 250 EUR in 2011, of 250 EUR in 2012. Als het derde decimaal lager is dan 5, wordt hiermee geen rekening gehouden. Is het derde decimaal gelijk of hoger dan 5, wordt het af te ronden decimaal met 1 verhoogd.

§6. Voor het jaar 2011 worden de ecocheques toegekend in de maand december 2011, voor het jaar 2012 worden de ecocheques toegekend in december 2012.

Met uitzondering van de gelegenheidswerknemers worden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de referteperiode de ecocheques toegekend bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of uiterlijk in de maand december die volgt op de maand waarin de arbeidsovereenkomst werd beëindigd.

§7. De nominale waarde van een ecocheque mag niet meer bedragen dan 10 EUR per cheque.

Artikel 8

De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet opgenomen zijn op de lijst in bijlage bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 gesloten in de N.A.R., gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98bis. Als de ecocheques voor het eerst aan de betrokken werknemers worden afgegeven informeert de werkgever hen met alle dienstige middelen over de inhoud van bovenvermelde lijst. Tegelijk met de hem bezorgde informatie wordt de werknemer die de werkgever verlaat in kennis gesteld van het aantal ecocheques die hem moeten worden toegekend en van het ogenblik waarop die ecocheques hem effectief zullen worden afgegeven.

Artikel 9

De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

B. Commentaar 

Ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in deze CAO, zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en zijn evenmin belastbaar.

Horeca Vlaanderen-Leden

Horeca Vlaanderen sloot met Edenred Services een overeenkomst af om haar leden een voordeeltarief te kunnen toestaan. Het voordeel bestaat erin dat de leden i.p.v. 7% slechts 3,75% dienstprestatie betalen, berekend op de nominale waarde van de ecocheques.

Dit komt samengevat op het volgende neer:

  • Voor alle volumes aan ecocheques tot en met 400 EUR wordt er een forfaitair tarief toegepast van 15 EUR (inbegrepen prestatievergoeding en leveringskosten);
  • Voor alle volumes aan eco-cheques boven de 400 EUR wordt er een prestatievergoeding van 3,75 % toegekend + 20 EUR aan leveringskosten.

Horeca Vlaanderen informeert haar leden aan dat – indien zij van de korting gebruik willen maken – zij hun ecocheques moeten bestellen via het aanvraagformulier op de site van Horeca Vlaanderen en daarna dit aanvraagformulier aan Edenred bezorgen.

De sociale secretariaten berekenen hoeveel ecocheques besteld moeten worden. De werkgever bestelt ze dan zelf via het formulier. Het zou mooi zijn moesten de sociale secretariaten hun klanten erop wijzen dat - indien ze lid zijn – ze van deze korting gebruik kunnen maken.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/09/2011
Registratienr
106717
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
12/10/2011
Registratiedatum
03/11/2011
Onderwerp
koopkracht
BS Bericht van neerlegging
17/11/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
28/08/2013
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
01/01/2018 31/12/2050 54 Ecocheques
01/01/2017 31/12/2017 54 Ecocheques
01/01/2015 31/12/2016 54 Ecocheques
01/01/2013 31/12/2014 54 Ecocheques
01/01/2011 31/12/2012 54 Ecocheques
01/03/2009 31/12/2010 54 Ecocheques