5201 Fonds voor de tweede pijler - Statuten

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 02/08/2012
Geldig vanaf: 01/07/2012
Geldig tot: 30/06/2021

 • Fonds tweede pijler PC 302 wordt opgericht als inrichter voor een sectoraal aanvullend pensioenplan

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 28 juni 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende de instelling van het "Fonds voor de tweede pijler voor het hotelbedrijf". Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en werd geregistreerd onder nr. 110551/CO/302.

Tekst van de CAO

Doelstelling, toepassingsgebied en werking in de tijd

1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) stelt het Fonds tweede pijler voor de werknemers van het hotelbedrijf in, hierna genoemd Fonds 2de pijler PC 302, en regelt de statuten van dit fonds.

2. Deze cao is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan, de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

3. De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring aan.

4. Deze cao treedt in werking op 1 juli 2012 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

5. Deze cao kan opgezegd worden door elk der partijen:

 • mits naleving van art. 10 §1, 3 van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (B.S. 15.05.2003, ed. 2, erratum 26.05.2003) hierna WAP genoemd, en
 • middels een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité voor het hotelbedrijf en aan alle organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.

6. De opzegging van deze cao heeft automatisch de ontbinding van het Fonds 2de pijler PC 302 tot gevolg. In dat geval wijst het paritair comité voor het hotelbedrijf de vereffenaars aan, bepaalt hun machten en bezoldigingen en duidt de bestemming van het vermogen aan.

Oprichting, benaming, maatschappelijke zetel, doel, bestaansduur

7. Met ingang van 1 juli 2012 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, zoals bedoeld in de wet van 07.01.1958, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, onder de benaming "Fonds 2de pijler PC 302".

8. Het Fonds 2de pijler PC 302 is opgericht volgens de bepalingen van artikel 10 §2 van de WAP.

9. Het Fonds 2de pijler PC 302 heeft als doel

 • de inrichting van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werknemers bedoeld in punt 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

10. De opdracht tot inrichting van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel is beperkt tot:

 • de organisatie van de doorstroming van de noodzakelijke gegevens
 • de organisatie van de financiële stroom
 • het toezicht op de algemene werking en op de resultaten van de verzekeringsinstelling
 • het toezicht op het solidariteitsluik
 • de informatie aan de aangeslotenen en hun werkgevers
 • de vaststelling van de modaliteiten en procedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderhavige cao
 • de andere taken die de inrichter opgelegd worden door de WAP en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.

11. De maatschappelijke zetel van het Fonds 2de pijler PC 302 is gevestigd te 1000 Brussel, Anspachlaan 111 bus 4.

Beheer

12. Het Fonds 2de pijler wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samen gesteld uit afgevaardigden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Deze raad bestaat uit tweeëntwintig leden, hetzij elf afgevaardigden van de werkgevers, verdeeld in verhouding tot het aantal mandaten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, en elf afgevaardigden voor de werknemers.

De leden van de raad van beheer worden aangeduid door de betrokken organisaties van werkgevers en werknemers, in eerste orde onder de gewone en plaatsvervangende leden van het P.C. voor het hotelbedrijf en in de tweede orde onder de leden van de in het Fonds 2de pijler vertegenwoordigde organisaties.

Hun mandaat eindigt wanneer de organisatie waartoe het lid behoort hiertoe een aangetekend schrijven, ondertekend door zijn statutair bepaalde voorzitter richt aan de voorzitter van het Fonds 2de pijler.

13. De raad van beheer duidt in zijn midden een voorzitter aan voor een periode van drie jaar deze is herkiesbaar.

14. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter. De voorzitter is gehouden de raad minstens eenmaal per jaar bijeen te roepen en telkens wanneer ten minste twee leden van de raad erom verzoeken.

De oproepingen moeten de agenda vermelden. De verslagen worden opgemaakt door de directeur van het Fonds 2de pijler.

Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen. De stemming is geldig indien er wordt aan deelgenomen door ten minste elf leden en iedere regionale werkgeversorganisatie, vertegenwoordigd in het Fonds 2de pijler, en iedere werknemersorganisatie, vertegenwoordigd in het Fonds 2de pijler, aanwezig is.

15. De raad van beheer heeft tot opdracht het Fonds 2de pijler te beheren en alle maatregelen te treffen welke nodig blijken voor zijn goede werking. Hij bezit de meest uitgebreide machten voor het beheer en de leiding van het Fonds 2de pijler.

De raad van beheer treedt in al zijn handelingen op en handelt in rechte bij monde van de voorzitter of de daartoe aangestelde afgevaardigde beheerder.

De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat, zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ten gevolge van hun beheer en ten opzichte van de verbintenissen van het Fonds 2de pijler.

16. De raad van beheer kan zijn machten geheel of ten dele overdragen aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden.

Financiële doorstroom

17. De bijdragen voor de financiering van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel worden uitsluitend vastgesteld bij algemeen verbindend verklaarde cao's gesloten in het paritair comité voor het hotelbedrijf.

18. Deze bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, hierna genoemd RSZ.

19. De werkgever is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen die aangegeven worden aan de RSZ en die via het Fonds 2de pijler PC 302 worden overgemaakt aan de pensioen- en solidaritiersinstelling.

20. Zoals art. 7 van de wet van 07.01.1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid het voorschrijft zijn de wijzen van berekening, van inning, van invordering van deze bijdragen en van eventuele bijdrageopslagen en verwijlintresten dezelfde als deze die gelden voor sociale zekerheidsbijdragen.

21. Het Fonds 2de pijler PC 302 kan binnen de door de RSZ geïnde middelen beschikken over werkingsmiddelen om de beheerskosten te dekken.

Begroting en rekeningen

22. Het boekjaar neemt een aanvang op 1 oktober en sluit op 30 september.

23. In afwijking op de vorige paragraaf begint het eerste dienstjaar op 1 juli 2012 en eindigt op 30 september 2013.

24. Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair comité voor het hotelbedrijf.

25. Op 30 september worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten. De afsluiting en de balans moeten op rekenplichtig gebied voldoende omschreven zijn.

26. De raad van beheer, alsmede de bij toepassing van art. 12 van de wet van 07.01.1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid door het paritair comité voor het hotelbedrijf  aangewezen revisor, brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

27. De jaarrekeningen en de balans, samen met bovengenoemde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk binnen de zes maanden na het afsluiten van de jaarrekeningen en de balans ter goedkeuring aan het paritair comité voor het hotelbedrijf worden voorgelegd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/06/2012
Registratienr
110551
Geldig van
01/07/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/07/2012
Registratiedatum
06/08/2012
Onderwerp
instelling van een Fonds voor de tweede pijler
BS Bericht van neerlegging
21/08/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
05/09/2013
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/07/2021 31/12/2050 5201 Fonds voor de tweede pijler - Statuten
01/07/2012 30/06/2021 5201 Fonds voor de tweede pijler - Statuten