4801 Vorming - Deelnemingsgraad

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 21/08/2013
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 juni 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende de opleidingsinspanningen. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 10 juli 2013 onder het nr. 116037/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2013.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Tekst van de CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Artikel 2

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings- KB van 11 oktober 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2007.

Artikel 3

De sociale partners verbinden er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector jaarlijks te verhogen met 5% voor het jaar 2013.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevestigt het engagement zoals opgenomen in artikel 2, tweede paragraaf van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vorming en tewerkstelling, geregistreerd onder het nummer 106720/CO/302.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2013
Registratienr
116037
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
31/12/2013
Neerleggingsdatum
01/07/2013
Registratiedatum
10/07/2013
Onderwerp
opleidingsinspanningen
BS Bericht van neerlegging
06/08/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
26/01/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2014
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2020 31/12/2050 48 Beroepsopleiding
01/01/2015 31/12/2019 48 01 Opleidingsinspanningen
01/01/2014 31/12/2014 48 01 Opleidingsinspanningen
01/01/2013 31/12/2013 48 01 Vorming - Deelnemingsgraad
01/01/2011 31/12/2012 48 01 Vorming - Deelnemingsgraad
01/07/2001 31/12/2002 48 De vorming en tewerkstelling
01/01/1999 31/12/2000 48 De vorming en tewerkstelling