4801 Opleidingsinspanningen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 16/07/2020
Geldig vanaf: 01/01/2014
Geldig tot: 31/12/2014

  • engagement om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector jaarlijks te verhogen met 5 % voor het jaar 2014.
  • De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 13 januari 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met betrekking tot de opleidingsinspanningen.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Artikel 2

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings – KB van 11 oktober 2007, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2007.

Artikel 3

De sociale partners verbinden er zich toe om de deelnemingsgraad aan de beroepsopleiding voor het geheel van de sector jaarlijks te verhogen met 5 % voor het jaar 2014.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de betrokken onderwijsnetwerken.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst bevestigt het engagement zoals opgenomen in artikel 2, tweede paragraaf van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende vorming en tewerkstelling, geregistreerd onder het nummer: 106720/CO/302.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en treedt buiten werking op 31 december 2014.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/01/2014
Registratienr
120388
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
31/12/2014
Neerleggingsdatum
24/01/2014
Registratiedatum
26/03/2014
Onderwerp
bijkomende vormingsinspanningen
BS Bericht van neerlegging
15/04/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/07/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
24/07/2015
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2020 31/12/2050 48 Beroepsopleiding
01/01/2015 31/12/2019 48 01 Opleidingsinspanningen
01/01/2014 31/12/2014 48 01 Opleidingsinspanningen
01/01/2013 31/12/2013 48 01 Vorming - Deelnemingsgraad
01/01/2011 31/12/2012 48 01 Vorming - Deelnemingsgraad
01/07/2001 31/12/2002 48 De vorming en tewerkstelling
01/01/1999 31/12/2000 48 De vorming en tewerkstelling