1902 48 De vorming en tewerkstelling

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 14/12/2007
Geldig vanaf: 01/10/2007
Geldig tot: 08/05/2011

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 augustus 2001, in uitvoering van het Protocolakkoord van 29 juni 2001, een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vorming en tewerkstelling.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 58956/CO/302, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2001. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard bij KB van 4 september 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2002.

Artikel 2 van de CAO van 27 augustus 2001 werd gewijzigd door de CAO van 23 oktober 2001.  Deze laatste werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 59872/CO/302, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2001.

De CAO van 30 juni 2003 in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003 wijzigt de artikelen 2,3 en 4 van de CAO van 27 augustus 2001.  De CAO van 30 juni 2003 werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 67710/CO/302, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatblad van 14 oktober 2003.

Op 23 oktober 2007 werd een nieuwe CAO gesloten tot wijziging van de CAO van 27 augustus 2001 betreffende de vorming en de tewerkstelling. De CAO van 23 oktober 2007 werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 november 2007 onder het nummer 85825/CO/302. Deze CAO heeft artikel 2 van de CAO van 27 augustus 2001 aangevuld en treedt in werking op 1 oktober 2007.

Deze CAO van 23 oktober 2007 werd echter met terugwerkende kracht opgeheven door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 16 januari 2008 onder het nummer 86353/CO/302. Deze CAO is in werking getreden op 1 oktober 2007.

Op 22 januari 2010 werd een nieuwe CAO gesloten tot wijziging van de CAO van 27 augustus 2001 betreffende de vorming en de tewerkstelling. De CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 2 april 2010 onder het nummer 98673/CO/302. Deze CAO heeft artikel 2 van de CAO van 27 augustus 2001 aangevuld en treedt in werking op 1 oktober 2007.

Hierna volgt de integrale tekst van de CAO van 27 augustus 2001, zoals gewijzigd door de verschillende CAO's.

CAO van 27 augustus 2001 (met wijzigingen)

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

In uitvoering van sectie IV, hoofdstuk II van de Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen en in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 4 juni 1999 houdende de vormvoorwaarden waaraan de collectieve arbeidsovereenkomst en het akkoord betreffende vorming en tewerkstelling dienen te voldoen, alsook de procedure tot raadpleging van de werknemers die in acht dient genomen te worden bij de sluiting van een akkoord betreffende vorming en tewerkstelling, en in uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2003-2004, wordt een bijkomende bijdrage van 1,30 % in het eerste kwartaal 2004 en van 0,50 % vanaf het tweede kwartaal van het jaar 2004 berekend op basis van het volledige loon van de werknemer zoals bedoeld in artikel 23 van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en gestort aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven", opgericht bij de collectieve arbeids­overeenkomst van 26 juni 1979 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 oktober 2007, tot invoering van een bijkomende werkgeversbijdrage ten bate van de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, verbinden de sociale partners er zich toe te voorzien in een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan vorming en opleiding met minstens 5%.

"In uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008 en artikel 24 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008, wordt bovenvermelde bijdrage vanaf het eerste kwartaal 2008 verhoogd tot 0,70 % en vanaf het tweede kwartaal 2008 teruggebracht tot 0,60%". 

Hieruit volgt een jaarlijkse verhoging van de vormingsinspanning t.o.v. de bijkomende bijdrage vermeld in de eerste alinea van dit artikel.

Deze bijkomende vormingsinspanning wordt overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1987 houdende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" aangewend ten voordele van de drie regionale VZW's "Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de horecasector".

Artikel 3

De in artikel 2 vermelde bijdrage zal o.a. aangewend worden voor:

 • de organisatie van vraaggerichte professionele vorming; 
 • de financiële ondersteuning van initiatieven voor vorming;
 • initiatieven van samenwerking met het onderwijs en andere opleidingsverstrekkers;
 • maatregelen tot kwalitatieve omkadering van de vorming;
 • bevordering van het leren per computer (e-learning);
 • opmaak van beroeps- en kwalificatieprofielen;
 • certificatie van opleidingen;
 • uitbouw van peterschapsformules;
 • inventarisatie van opleidingsbehoeften;
 • de inventarisatie van preventieve maatregelen teneinde het tekort aan arbeidskrachten in sommige specifieke horeca-beroepen te verhelpen;
 • Het toekennen van een vergoeding aan de werknemers die een vorming volgen ingericht door het Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector en die hiervoor geen loon ontvangen van hun werkgever;
 • Het uitvoeren van regionale sectorconvenanten.

Artikel 4

De regionale V.Z.W.’s, “Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de horecasector”, die opgericht zullen worden door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven, worden belast met de coördinatie, opvolging en de evaluatie van de in artikel 3 vermelde initiatieven en dit met de middelen die hen door het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café en aanverwante bedrijven worden doorgestort.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/01/2010
Registratienr
98673
Geldig van
01/10/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
26/01/2010
Registratiedatum
02/04/2010
Onderwerp
vorming en tewerkstelling
BS Bericht van neerlegging
16/04/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2010
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Datum CAO
11/12/2007
Registratienr
86353
Geldig van
01/10/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
14/12/2007
Registratiedatum
16/01/2008
Onderwerp
vorming en tewerkstelling
BS Bericht van neerlegging
28/01/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/06/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
08/07/2008
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85825
Geldig van
01/10/2007
Geldig tot
30/09/2007
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
vorming en tewerkstelling
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/09/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
02/12/2008
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
09/05/2011 31/12/2050 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen vorming
01/10/2007 08/05/2011 1902 48 De vorming en tewerkstelling